"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

อนุสรณ์ศิลาสิบสองก้อน

4 1เมื่อประชาชนทั้งประเทศได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนจนหมดแล้ว พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาว่า 2'จงเลือกชายสิบสองคนจากประชาชนมาเผ่าละหนึ่งคน และให้คำสั่งพวกเขาดังนี้ 3"ที่นี่ จากกลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ซึ่งพวกสมณะได้ยืนอยู่ จงเก็บหินไปสิบสองก้อน จงนำหินไปและนำไปตั้งไว้ในค่ายที่พวกท่านจะพักแรมในคืนนี้"'   4โยชูวาได้เรียกชายสิบสองคนซึ่งเขาคัดเลือกจากชาวอิสราเอลเผ่าละหนึ่งคน 5และโยชูวาได้กล่าวกับพวกเขาว่า "จงเดินนำหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านไปจนถึงกลางแม่น้ำจอร์แดน และให้แต่ละคนยกหินคนละก้อนขึ้นแบกไว้บนบ่า เท่ากับจำนวนเผ่าของอิสราเอล 6เพื่อให้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายที่อยู่กับพวกท่าน เมื่อในอนาคตลูกหลานของพวกท่านจะถามว่า 'หินเหล่านี้มีความหมายอะไร?'   7พวกท่านจะเล่าให้พวกเขาฟังว่า 'น้ำในแม่น้ำจอร์แดนได้แยกออกต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เมื่อหีบพันธสัญญาข้ามแม่น้ำจอร์แดน น้ำในแม่น้ำได้แยกออกจากกัน ก้อนหินเหล่านี้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้อิสราเอลจดจำเรื่องนี้ตลอดไป 8ชาวอิสราเอลได้ลงมือกระทำ

ตามที่โยชูวาสั่ง พวกเขาเก็บหินสิบสองก้อนจากกลางแม่น้ำจอร์แดน เท่ากับจำนวนเผ่าของอิสราเอล ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโยชูวา พวกเขาแบกหินเหล่านั้นไปยังค่าย และตั้งไว้ที่นั่น   9แล้วโยชูวาได้ตั้งอนุสรณ์จากหินสิบสองก้อนซึ่งนำมาจากกลางแม่น้ำจอร์แดน ตรงจุดที่พวกสมณะซึ่งแบกหีบพันธสัญญาได้หยุดยืนอยู่ หินเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้a

การข้ามแม่น้ำสิ้นสุดลง

10พวกสมณะที่แบกหีบได้ยืนนิ่งอยู่กลางแม่น้ำจอร์แดน จนกระทั่งทุกสิ่งได้สำเร็จจริงตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโยชูวาให้บอกกับประชาชน (ตรงตามที่โมเสสได้บอกกับโยชูวาทุกประการ) และประชาชนได้รีบข้ามแม่น้ำไป 11เมื่อประชาชนข้ามแม่น้ำเรียบร้อยแล้ว หีบพันธสัญญาจึงข้ามแม่น้ำโดยมีพวกสมณะขึ้นนำหน้าประชาชน 12ลูกหลานของรูเบน ลูกหลานของกาด และชนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้ข้ามแม่น้ำเป็นขบวนกองทัพนำหน้าชาวอิสราเอล ตามที่โมเสสได้บอกพวกเขา   13นักรบพร้อมอาวุธสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามแม่น้ำหน้าพระพักตร์พระยาห์เวห์ตรงไปยังที่ราบเยริโค 14วันนั้น พระยาห์เวห์ได้กระทำให้โยชูวายิ่งใหญ่ในสายตาของชาวอิสราเอลทุกคน ซึ่งให้ความเคารพเขาเหมือนกับที่พวกเขาเคยเคารพเชื่อฟังโมเสสขณะยังมีชีวิตอยู่ 15พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 16'จงสั่งพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาให้ขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน' 17และโยชูวาได้ให้คำสั่งนี้แก่พวกสมณะ 'จงขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน' 18เมื่อพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์เดินขึ้นมาจากกลางแม่น้ำจอร์แดน ทันทีที่เท้าของพวกสมณะแตะแผ่นดิน น้ำในแม่น้ำจอร์แดนก็ไหลเต็มฝั่งดังเดิม

การเดินทางถึงกิลกาลb

19วันที่สิบ เดือนหนึ่ง เป็นวันที่ประชาชนเดินทางขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน และตั้งค่ายที่กิลกาล ตรงบริเวณพรมแดนด้านทิศตะวันออกของเยริโค 20ส่วนหินสิบสองก้อนเหล่านั้นที่พวกเขานำขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน โยชูวาได้นำมาตั้งไว้ที่กิลกาล แล้วเขากล่าวกับประชาชนชาวอิสราเอลว่า 21'ในอนาคต เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามบิดาของพวกเขาว่า "ก้อนหินเหล่านี้เป็นอะไร?" 22พวกท่านจะอธิบายให้ลูกหลานฟังว่า "อิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนบนพื้นดินแห้ง 23เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน ได้ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้งต่อหน้าพวกท่าน จนพวกท่านข้ามมาจดหมด เหมือนกับที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านได้กระทำที่ทะเลไม้อ้อ ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้น้ำแห้งจนพวกเราข้ามไป 24ทั้งนี้เพื่อว่าประชาชาติจะรู้ว่า พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสักเพียงใด และพวกเขาจะยืนขึ้นด้วยความยำเกรงพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านเสมอไป"'


4a เรื่องเล่าตอนนี้รวบธรรมประเพณีสองสาย คือ 1. ธรรมประเพณีซึ่งอธิบายที่มาของศิลาอนุสรณ์สิบสองก้อนที่เรียงเป็นวงกลมใกล้เมืองกิลกาล (4:19) ให้เกี่ยวข้องกับการข้ามแม่น้ำจอร์แดนของชาวอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า และ 2. ธรรมประเพณีซึ่งอธิบายที่มาของหินที่โผล่อยู่กลางแม่น้ำจอร์แดนให้เกี่ยวข้องกับการที่หีบพันธสัญญาข้ามแม่น้ำ (4:9)

b คำว่า “กิลกาล” gilgal แปลว่า 'วงกลม' (ก้อนหินเรียงเป็นวงกลม) ชื่อนี้ใช้เรียกสถานที่หลายแห่ง (ดู ฉธบ 11:30; 2 พกษ 2:1) กิลกาลที่หนังสือโยชูวากล่าวถึงตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำจอร์แดนกับเมืองเยริโค 'ทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโค' แต่เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแน่ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาในสมัยโบราณเป็นสักการสถานสำคัญที่สุดของชนเผ่าเบนยามิน ชาวอิสราเอลทำพิธีเข้าสุหนัตและฉลองปัสกาในแผ่นดินคานาอันเป็นครั้งแรกที่เมืองนี้ (5:9-10) และยังทำสัญญากับชาวกิเบโอนที่เมืองนี้ด้วย (9:15) ชาวอิสราเอลตั้งค่ายเป็นครั้งแรกทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนที่นี่ ซึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการสงคราม เข่ยึดครองแผ่นดินคานาอัน (10:6; 14:6) เมืองกิลกาลยังเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการเมืองและทางศาสนาในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล (ดู 1 ซมอ 11:15) บรรดาประกาศกจะเทศน์ประณามชาวอิสราเอลที่ประกอบคารวกิจที่นั่น (ฮชย 4:15; 9:15; 12:12; อมส 4:4; 5:5)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก