"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข. การข้ามแม่น้ำจอร์แดนa

ก่อนการข้าม

3 1แต่เช้าตรู่ โยชูวาได้รื้อค่ายและออกเดินทางจากชิทธิมพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งหมด พวกเขาเดินทางไปจนถึงแม่น้ำจอร์แดน และตั้งค่ายที่นั่นก่อนข้ามแม่น้ำ   2สามวันต่อมา พวกนายทหารได้ตระเวณไปทั่วค่าย   3และประกาศคำสั่งเหล่านี้แก่ประชาชน 'เมื่อพวกท่านเห็นสมณะเลวีแบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่านออกไป   พวกท่านจะต้องออกจากที่ตั้งและติดตาม 4ขเพื่อพวกท่านจะรู้ว่าต้องไปทางใดเนื่องจากพวกท่านไม่เคยเดินตามเส้นทางนี้มาก่อน   4กแต่ระหว่างพวกท่านกับหีบ จงทิ้งช่วงห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรb จงอย่าเข้าใกล้หีบเป็นอันขาด' 5โยชูวากล่าวกับประชาชนว่า 'จงชำระตัวให้สะอาด เพราะพรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ในท่ามกลางพวกท่าน'   6แล้วโยชูวากล่าวกับบรรดาสมณะว่า 'จงแบกหีบพันธสัญญา และเดินข้ามแม่น้ำนำหน้าประชาชน' พวกเขาได้แบกหีบพันธสัญญาขึ้น และเดินนำหน้าประชาชนไป

คำชี้แจงสุดท้ายก่อนปฏิบัติการ

7พระยาห์เวห์ตรัสแก่โยชูวาว่า 'วันนี้เอง เราจะทำให้ท่านยิ่งใหญ่ในสายตาของอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะรู้ว่า เหมือนกับที่เราได้อยู่กับโมเสส เราจะอยู่กับท่าน 8เวลานี้ จงสั่งพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาว่า "เมื่อพวกท่านถึงริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน พวกท่านจะต้องหยุดอยู่ในแม่น้ำ"' 9แล้วโยชูวากล่าวกับชาวอิสราเอลว่า 'จงเข้ามาใกล้ และฟังพระวจนะของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพวกท่าน' 10โยชูวากล่าวว่า 'ด้วยสิ่งนี้ พวกท่านจะรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงชีวิตสถิตอยู่กับพวกท่าน และโดยไม่มีข้อสงสัย พระองค์จะทรงขับไล่ชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวฮีไวต์ ชาวเปริสซี ชาวเกอร์กาซี ชาวอาโมไรต์และคนเยบุสออกไปต่อหน้าพวกท่าน 11ดูเถิด หีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งสากลพิภพกำลังจะเคลื่อนนำหน้าพวกท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดน 12จงเลือกชายสิบสองคนจากเผ่าของอิสราเอล เผ่าละหนึ่งคน   13ทันทีที่พวกสมณะผู้แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพ ก้าวเหยียบลงในแม่น้ำจอร์แดน น้ำในแม่น้ำจอร์แดนจะแยกออก น้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนจะหยุดไหลเหมือนกับเป็นมวลใหญ่เดียวกัน'

การข้ามแม่น้ำจอร์แดน

14เหตุการณ์ได้เป็นไปตามนั้น เมื่อประชาชนออกจากค่ายเพื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดน พวกสมณะได้แบกหีบพันธสัญญาขึ้นนำหน้าประชาชน ทันทีที่ผู้แบกหีบพันธสัญญาถึงแม่น้ำจอร์แดน และเท้าของพวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาแตะน้ำ -แม่น้ำจอร์แดนจะเต็มฝั่งตลอดฤดูเก็บเกี่ยวc - 16น้ำตอนบนก็หยุดนิ่ง และรวมตัวขึ้นเป็นมวลเดียวเป็นระยะทางไกลตรงที่เรียกว่าอาดัม ใกล้เมืองศาเรธาน ในขณะที่น้ำส่วนที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาห์ ทะเลเกลือได้ถูกแยกออกอย่างสิ้นเชิงd ประชาชนได้ข้ามแม่น้ำที่บริเวณตรงข้ามกับเยริโค   17พวกสมณะที่แบกหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ได้หยุดยืนบนพื้นดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดน ขณะที่ชาวอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำบนแผ่นดินแห้งจนกระทั่งชนทั้งชาติได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนจนครบทุกคน


3aผู้เรียบเรียงจงใจเล่าเรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน (3:1-5:12) ให้คู่กับเรื่องการอพยพออกจากประเทศอียิปต์ โดยเตือนผู้อ่านให้คิดถึงเหตุการณ์ในสมัยโมเสส (3:7; 4:14,23) พระยาห์เวห์ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลเหมือนกับที่ทรงทำให้ทะเลต้นกกแห้งลง (3:7-4:18; อพย 14:5-31) หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์นำหน้าชาวอิสราเอลเช่นเดียวที่เสาเมฆหรือเสาเพลิงได้ทำ(3:6-17; 4:10-11; อพย 13:21-22; 14:19-20) โยชูวามีบทบาทเดียวกันกับที่โมเสสมีในการอพยพ (ยชว 3:7; 4:14) ชายชาวอิสราเอลเข้าสุหนัตในสมัยอพยพฉันใด เด็กที่เกิดระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารก็เข้าสุหนัตฉันนั้นด้วย (ยชว 5:2-9) มานนาที่ชาวอิสราเอลรับประทานในถิ่นทุรกันดาร (อพย 16) จะหยุดไปทันทีที่ชาวอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอัน (ยชว 5:12) และชาวอิสราเอลทำพิธีปัสกาที่เมืองกิลกาลหลังจาก 'การข้ามน้ำ' ครั้งที่สอง (ยชว 5:10) เหมือนกับที่ได้ทำพิธีในประเทศอียิปต์ก่อนที่จะ “ข้ามน้ำ” ครั้งแรก (อพย 12:1-28; 13:3-10) การเล่าเรื่องคู่กันที่เกิดขึ้นตอนต้นและตอนปลายของการอพยพทำให้มีเรื่องอัศจรรย์ข้ามน้ำทั้งเมืองออกเดินทางจากประเทศอียิปต์ และเมื่อข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ดู อพย 14:15 เชิงอรรถ a) จากการที่พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ารื้อฟื้นเหตุการณ์ที่นำความรอดพ้นมาให้ในสมัยอพยพ (ดู 1 คร 10:1) ปิตาจารย์บางท่านจึงคิดว่าโยชูวาผู้ทำให้การอพยพสำเร็จลง เป็นรูปแบบของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงพระนามเดียวกัน

b หนึ่งกิโลเมตรเป็นระยะทางที่อนุญาตให้เดินทางได้ในวันสับบาโต และสะท้อนถึงการที่ประชากรต้องเดินห่างจากหีบพันธสัญญาแสดงความเคาระยำเกรงต่อผู้ประทับอยู่ที่หีบพันธสัญญา (2 ซมอ 6:7 เชิงอรรถ f)

c น้ำในแม่น้ำจอร์แดนเต็มฝั่งในเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อหิมะจากภูเขาเฮอร์โมนละลายไหลลงสู่ต้นแม่น้ำที่เชิงเขา ช่วงเวลานี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวในลุ่มแม่น้ำจอร์แดนตอนล่าง

d นักประวัติศาสตร์ชาวอาหรับบันทึกไว้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1267 เมื่อแผ่นดินถล่มมาปิดกั้นหุบเขาในบริเวณนี้ที่เรียกว่า อาดามา-อามีเอห์ และแม่น้ำจอร์แดนหยุดไหลเป็นเวลาสิบชั่วโมง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก