"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ
ลก 2:36-40…
36ประกาศกหญิงคนหนึ่ง ชื่ออันนา เป็นบุตรหญิงของฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์ นางชรามากแล้ว แต่งงานตั้งแต่ยังสาว อยู่กับสามีเจ็ดปี 37หลังจากนั้นก็เป็นม่าย เวลานี้อายุแปดสิบสี่ปี ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา 38นางเข้ามาในเวลานั้นพอดี ขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้กรุง เยรูซาเล็มฟัง
39เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติของพระเจ้ากำหนด ไว้สำเร็จทุกประการแล้ว ก็กลับไปที่นาซาเร็ธ เมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ประกาศกหญิงอันนา Anna (Hebrew: חַנָּה, Ancient Greek: Ἄννα) or Anna the Prophetess เธอคือสตรีที่ลูกาบันทึกไว้ในพระวรสาร ว่าเธออยู่ที่พระวิหาร เธอได้สรรเสริญพระเจ้าและประกาศแก่ทุกคนถึงพระกุมารเจ้า...


• เธอคือ “หญิงชาวยิวผู้แก่ชรา” เป็นเครื่องหมายที่ลูกาใช้เพื่อประกาศพระคริสตเจ้า ลูกามีเอกลักษณ์มากๆในการเลือกผู้ที่ได้พบ ได้ยินดี และได้ประกาศพระคริสตเจ้า

o เริ่มจากบรรดาคนเลี้ยงแกะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า และได้ไปเบธเลเฮมเพื่อพบพระองค์ที่ในรางหญ้า

o ต่อมาคือสิเมโอน ชายชรามากที่รับใช้ในพระวิหาร

o และนางอันนา หญิงชราที่เป็นม่ายมายาวนา


• นักบุญลูกกาทำให้เราเห็นว่า “พระองค์บังเกิดมาเพื่อเป็นข่าวดีแก่คนชายขอบสังคมจริงๆ และที่สำคัญ พระองค์ได้สัมผัส ได้รับการเยี่ยมเยียนจากบรรดาชุมพาบาล และนักบุญโยเซฟและพระมารดาพาพระองค์เข้าไปในพระวิหาร สิเมโอน อีกทั้งนางอันนาได้พบและได้สรรเสริญพระองค์ ประกาศความรอดพ้นที่พระองค์นำมาให้ประชากรของพระเจ้า...


• จากข้อมูลของพระวรสารที่กล่าวถึงนางอันนา เราได้พบรายละเอียดเกี่ยวกับเธอ ที่นี่ที่เดียวในพระคัมภีร์ แต่มีรายละเอียดหลายประการที่น่าสนใจทีเดียว และบางทีวันนี้เราจะได้เข้าใจกันดีๆ ว่าเธอ “อันนา” คนนี้เป็นใครจริงๆ แล้วทำไมลูกาใส่ชื่อเธอไว้ที่นี่ ที่เดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงสตรีคนนี้


• จากพระคัมภีร์สามข้อ ที่เราอ่าน เรื่องนางอันนา สิ่งที่เราได้พบคือ

1. เธอเป็น ประกาศกหญิงคนหนึ่ง

2. เธอชื่ออันนา hanna “พระกรุณา”

3. เธอเป็นบุตรหญิงของฟานูเอล “PhanuEL” แปล “พระพักตร์ของพระเจ้า” (face of God)

4. เธอเป็นชาวอิสราเอลจากเผ่าอาเชอร์ “Asher” ชื่อ แปลว่า “ความสุข” (happy)

5. เธอนางชรามากแล้ว หมายถึงอายุแห่งการรอคอย

6. เธอเคยแต่งงานและอยู่กับสามีได้เจ็ดปีแล้วก็เป็นม่าย 

7. เธอศรัทธาในพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนา


• นี่คือบุคลิกของอันนาที่เราได้รู้จักจากพระวรสาร ลูกาใช้เนื้อที่พระวรสารเพียงสามข้อ แจ้งให้ทราบว่า อันนาเป็นใคร...และมีลักษณะอย่างไร เพื่อแจ้งให้เราเห็นถึง “ศรัทธาและชีวิต” ของเธอ ในการรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งนางได้เข้ามาพบพระองค์

o นางชรามาก และผู้ตีความพระคัมภีร์หลายคนสรุปว่า นางอายุ 84 ปี และพระคัมภีร์ภาษากรีกได้ระบุอายุของเธอ 84 ปี 

o สำหรับพ่อ พ่อเห็นเลขนี้เป็นเครื่องหมายของการรอคอยจริงของ 12 เผ่าของอิสราเอล 

o เลข 7 คือ เลขสมบูรณ์สำหรับชาวยิว เป็นเลขของจำนวนวันครบสัปดาห์เมื่อมาบรรจบกับวันสับบาโต คือ จำนวน 7 นั่นเอง และอันที่จริง สับบาโตคือวันที่ 7 สำหรับชาวยิวตลอดพันธสัญญาเดิมและตลอดมา (ถ้าเราไปอิสราเอลแม้แต่วันนี้ วันแรกของวันทำงานของเขา คือ วันอาทิตย์ เพราะวันเสาร์วันที่ 7 เป็นวันสับบาโตอยู่ ณ ปัจจุบันด้วย)

o ดังนั้น นางอันนา คือ ตัวแทนของการรอคอยของอิสราเอล จำนวน 12 เผ่า และจำนวน 7 คือความครบครันของวันปี... ดังนั้น อายุของนางอันนา ถ้าเป็นจำนวน 84 จึงเป็นตัวเลขที่มีเหตุผลแห่งการรอคอยจนถึงเวลาที่ครบถ้วยจริงๆ 12 คูณ 7 เท่ากับ 84 ดังนั้น พระคัมภีร์ฉบับคำแปลภาษากรีกจึงระบุ จำนวนอายุของนางว่า 84 ปี

o เอาเถอะครับ เหล่านี้คือสมติฐานความเป็นไปได้ครับ แต่ที่แน่ๆ ความชราและความศรัทธา จำศีลภาวนา ไม่ห่างจากพระวิหารเลย ก็เป็นเครื่องหมายถึงการรอคอย “พระคริสตเจ้า” ความหวังของอิสราเอลอย่างแน่นอนครับ

o สิ่งเหล่านี้คือการศึกษาและข้อคิดพิจารณาที่พ่อพยายามสืบเสาะความหมายของพระคัมภีร์ครับ

o ดังนั้น นางอันนา ลักษณะ บุคลิกของนาง อายุ ชื่อของนาง ฯลฯ ล้วนเป็นข้อคิดสำหรับเราซึ่งเป็นคริสตชนผู้รักและรอคอยพระเยซูเจ้าได้อย่าง ดียิ่ง... เราน่าจะมีความหวังเต็มเปี่ยมและมีการรอคอยด้วยความสุขล้นที่ได้ฉลองการ บังเกิดมาของพระองค์ และเราควรที่จะเป็นผู้ประกาศ เป็นประกาศก เพื่อประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคนเช่นกันครับ


• พี่น้องที่รัก พ่อได้ข้อสรุปสั้น เรื่องประกาศกหญิงอันนา... คือ

o เราเองก็สามารถเป็นผู้รอคอย ดีใจ และประกาศพระคริสตเจ้าในชีวิตเราครับ

o เราควรรอคอยพระองค์อย่างครบครันด้วยความรักที่สุด และรอคอยด้วยความหวังเต็มเปี่ยม

o เราต้องเป็นประกาศก..ทุกคนเป็นประกาศก สรรเสริญพระเยซู และประกาศพระเยซูด้วยชีวิตของเราเสมอ


• พระวรสารได้เล่าเรื่องราวของสิเมโอน และอันนา ซึ่งเป็นช่วงของการถวายพระกุมารที่พระวิหาร พระคัมภีร์เล่าประเด็นสำคัญว่า... โยเซฟ และมารีย์ ได้นำพระกุมารเข้าไปที่พระวิหาร ท่านทั้งสองได้ “ปฏิบัติตามพระบัญญัติ” ที่กำหนดไว้ทุกประการ


• สาระสำคัญคือ... ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้ทำหน้าที่ตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบครัน... ตรงนี้น่าสนใจครับ... ครอบครัวของพระคริสตเจ้า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องเป็น “ตัวอย่าง” สำหรับการเจริญชีวิตของเราคริสตชนทุกครอบครัว คือ “ปฏิบัติตามพระบัญญัติ” เสมอ นี่คือประเด็นสำคัญที่เราน่าจะเลียนแบบจริงๆ เราน่าจะรักที่จะดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือ ดำเนินชีวิตในบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าอยู่เสมอครับ


• พระองค์กลับไปนาซาเร็ธ และทรงเจริญวัยขึ้นในพระหรรษทานและพระปรีชาญาณ... 


• พี่น้องที่รัก พ่อมั่นใจ ชีวิตคริสตชน ถ้าเราปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจ้า เจริญชีวิตในความรักของพระเจ้าเสมอ... เราจะเติบโตในปรีชาญาณและในความจริงและเปี่ยมด้วยพระหรรษทานแน่นอน


• ขอให้เรา เพียงแต่ “ดำเนินชีวิตในบัญญัติแห่งคามรัก และรักในความจริง” เสมอไปครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก