"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ (ฉลองนักบุญสเทเฟน)
กจ 6:8-10; 7:54-59….
8สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน 9บางคนจากศาลาธรรมที่เรียกกันว่าศาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาส คือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซีลีเซียและเอเชีย เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน 10แต่เขาเหล่านั้นเอาชนะสเทเฟนไม่ได้ เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้า


54เมื่อได้ฟังดังนั้น ทุกคนรู้สึกขุ่นเคืองเจ็บใจ ขบฟันคำรามเข้าใส่สเทเฟน สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพ่งมองท้องฟ้า มองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ เบื้องขวาของพระเจ้า 56จึงพูดว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” 57ทุกคนจึงร้องเสียงดัง เอามืออุดหู วิ่งกรูกันเข้าใส่สเทเฟน 58ฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขา บรรดาพยานนำเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ “เซาโล” 59ขณะที่คนทั้งหลายกำลังเอาหินขว้างสเทเฟน สเทเฟนอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การฉลองต่อเนื่องสามวันหลังวันที่ 25 ธันวาคม พระคริสตสมภาพมีการฉลองสามวันต่อเนื่องโดยปฏติคือ

o วันที่ 26 ธันวาคม ฉลองนักบุญสเทเฟปฐมมรณะสักขี 

o วันที่ 27 ธันวาคม ก็ฉลองนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร และ

o วันที่ 28 ธันวาคม (ถ้าไม่ตกในวันอาทิตย์เหมือนปีนี้) ก็ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล อันนี้ค่อยเกี่ยวกับพระกุมารหน่อย แต่สเทเฟนและยอห์นมาได้อย่างไรหนอ 


• วันนี้ต้องรู้ให้ได้... พ่อเองทราบแล้วครับ แต่จะต้องทำให้พี่น้องเห็นให้ได้...


• พิธีกรรมพระศาสนจักรจัดวางสามวันฉลองต่อกันหลังคริสตมาส 25 ธันวาคมและต่อด้วยวันฉลองสามวันต่อเนื่องคือวันที่ 26-28 เช่นนี้ได้อย่างไร นักบุญสเทเฟน นักบุญยอห์น และนักบุญทารกผู้วิมล ฉลองสามวันต่อกันนี้เป็นเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร...

o สรุปได้อย่างนี้ครับ ภาษาลาตินเรียกว่า “Comites Christi” Friends of Christ เพื่อนๆของพระเยซูเจ้า.... 

o พระศาสนาจักรจัดให้สามวันต่อกันนี้ฉลองนักบุญสามวันเลยครับ เรียกว่าเป็นการฉลองเพื่อนๆ ของพระเยซูเจ้าสามแบบ ซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของพระเยซูเจ้า ในการถูกเบียดเบียนจนต้องเป็นมรณะสักขี “Martyr” ในพระศาสนาจักรแบ่งออกดังนี้
1. Red Martyr หรือมรณะสักขีสีแดง (เลือด) คือ คนที่ถูกเบียดเบียนเพื่อพระนามพระเยซูเจ้าและยอมตายเพื่อพระองค์โดยรู้ตัว เต็มใจเป็นพยานด้วยชีวิต
2. White Martyr มรณะสักขีสีขาว คือ นักบุญยอห์น ท่านถูกเบียดเบียน ถูกเนรเทศ อย่างหนักเพื่อพระนามพระองค์ แม้ไม่ได้สละชีวิตเป็นสักขีพยานก็ตาม
3. Innocent Martyr มรณะสักขีผู้บริสุทธิ์ คือ บรรดาทารกผู้วิมลที่ถูกเฮรอดสั่งฆ่า พวกเขาไม่รู้ ไม่เต็มใจ ไม่รู้อะไรเลย แต่ต้องตายเพื่อพระเยซูเจ้า ทารกผู้วิมลทั้งหลาย


• ครับ สามวันนี้ เป็นวันฉลองเพื่อนพระเยซูเจ้า 

o เราเองก็ต้องเป็นเพื่อนของพระองค์เสมอ 

o ให้เรารำพึงทั้งสามวันนี้ด้วยการฉลองทั้งสามวัน นักบุญทั้งสามรูปแบบ ที่เป็นเพื่อนแท้ของพระเยซูเจ้า 

o ให้เราตระหนักเสมอว่า เราก็เป็นผู้ร่วมทางเดินในหนทางแห่งความรักของพระองค์เช่นเดียวกัน เริ่มจากสเทเฟน ยอห์น และนักบุญทารกผู้วิมล.. 

o ให้เราศรัทธาในพระองค์เสมอไป เพราะพระองค์ไม่ได้เพียงเสด็จมาบังเกิดในรางหญ้า แต่ทรงเดินหน้าต่อไปในความรักและการไถ่ให้รอดพ้นแก่เรา ด้วยอาศัยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน

o เราคริสตชน ต้องเป็นเพื่อสนิทกับพระเยซูเจ้า เป็นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนเล่น เป็นพี่น้องกับพระองค์ ในการดำเนินชีวิตในกระแสโลก ท่ามกลางความยากลำบาก การเบียดเบียน และจำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับพระองค์ คือ ร่วมทางกับพระองค์ในการเป็นมรณะสักขี คือ การตายต่อตนเอง เพื่อรัก รัก รัก ดังเช่นพระองค์ทุกวันเสอมไป


• พี่น้องที่รักครับ...

o การเบียดเบียน และการเป็นมรณะสักขีในโลกปัจจุบัน ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น การดำเนินชีวิตในโลก แต่ไม่เป็นของกระแสโลก แต่เป็นกระแสของพระเจ้าที่ทำให้โลกได้มีความหวังเสมอ

o การฉลองนักบุญสเทเฟน เพื่อนมรณสักขี เพื่อนของพระคริสตเจ้าผู้บังเกิดมานี้ ทำให้เราพร้อมจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมชีวิตกับพระคริสตเจ้าเสมอนะครับ

o อ่านพระวรสารของวันนี้ แล้วเราจะรู้ว่า การเบียดเบียนของกระแสโลก คงไม่ใช่อะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงได้ง่ายนัก แต่เป็นความจริงเสมอ แต่เราจะสามารถชนะได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้า


มธ 10:17-22…
17“จงระมัดระวังตนจากมนุษย์ เขาจะมอบท่านที่ศาลและเฆี่ยนท่านในศาลาธรรมของเขา 18ท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการและเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์เพราะเรา เป็นเหตุ เพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขาและแก่บรรดาชนต่างชาติต่างศาสนา 19เมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้น อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไร สิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจในเวลานั้นเอง 20เพราะท่านจะมิได้พูดด้วยตนเอง แต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน
21“พี่จะฟ้องน้อง น้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย พ่อจะฟ้องลูก ลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตาย22“คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนาม ของเรา แต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้น

• พ่อสรุปได้ว่า ไม่มีอะไรต้องกลัว การประจญ การทำร้ายหรือการเบียดเบียน... พระจิตเจ้าจะอยู่กับเรา นักบุญสเทเฟนก็เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า และท่านก็สามารถสู้ทนการเบียดเบียนได้ 


• พ่อขอให้พวกเราได้เข็มแข็งพอที่จะสู้ทนการเบียดเบียนของโลกปัจจุบัน การเบียดเบียนของสังคมในยุคสมัยของเรา แม้คนทั้งปวงอาจต่อต้านความดีและความจริง และผู้ยืนหยัดจะรอดพันในที่สุด
• ขอพระเจ้าอวยพรครับ สุขสันต์พระคริสตสมภพ วันฉลองเพื่อนแท้ของพระเยซู เราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเสมอไป รักพระองค์ รักแท้ของพระองค์จะค้ำจุนชีวิตเราครับ


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก