"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 1:46-56…
46พระนางมารีย์ ตรัสว่า
วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
47จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
48เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์
ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
49พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์


50พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
51พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ
ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป
52ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น
53พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
54พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
55ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา
แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป
56พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• มีบทสรรเสริญพระเจ้าเพลงหนึ่งชื่อว่า “Magnificat” ภาษาลาตินอ่านออกเสียงว่า “มักนีฟีกัต” (หรือออกเสียงดีๆว่า มักยีฟีกัต) แปลว่า “ถวายสดุดี” คำเต็มๆ คือ “Magnificat anima mea Dominum” อ่านว่า “มักนีฟีกัต อานีมา เมอา ดอมีนุม” แปลตามพระคัมภีร์ของเราคาทอลิกว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

• บทเพลงของพระแม่จากพระวรสารที่เราได้อ่านในวันนี้ เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสูงสุด เป็นบทเพลงที่พระแม่มารีย์ได้ร้องออกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพระนางได้รับคำทักทายจากนางเอลีซาเบธในขณะที่พระนางเสด็จเยี่ยมนางเอลี ซาเบธ

• เพลงบทนี้เป็นเพลงที่ต้องถือว่าไพเพราะและเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่น่าอ่าน น่าทึ่ง และเป็นเสียงแสนสุภาพอ่อนโยนที่สุดเป็นเพลงที่น่ารักที่สุด... เพลงสรรเสริญบทนี้มีที่มาที่ไปและเรื่องราวที่ชวนให้เราได้ศึกษาไตร่ตรอง ครับ

o เพลงสรรเสริญของแม่พระบทนี้ เราพบแต่ในพระวรสารนักบุญลูกาเท่านั้น เป็นหนึ่งในสี่เพลงที่มาจากบทเพลงที่บรรดาคริสตชนในสมัยแรก บรรดาชาวยิวที่ได้รับชีวิตความเชื่อคริสตชน ซึ่งพวกเขาได้มองเห็นว่า “คำสัญญาหรือพระสัญญา (Promise)” ได้กลับกลายเป็น “ความจริง หรือความสำเร็จสมบูรณ์ (Fulfillment)”

o ในเรื่องเล่า “การบังเกิดของพระเยซูเจ้า” โดยพระวรสารนักบุญลูกาได้รวบรวมเพลงสรรเสริญทั้งสี่เพลงไว้ด้วยกันอย่างน่า ทึ่งและงดงาม พี่น้องเคยทราบไหมครับว่า บทเพลง 4 บทเพลงสรรเสริญที่นักบุญลูกาได้รวบรวมไว้มีอะไรบ้าง พ่ออยากนำมาสรุปให้ได้พิจารณาไตร่ตรองกันครับ บทเพลงสรรเสริญทั้ง 4 นี้คือ
1. เพลงสรรเสริญของแม่พระ Magnificat (ลก 1:46-56) ที่เราอ่านวันนี้
2. บทเพลงของเศคาริยาห์ Benedictus (ลก 1:67-79)
3. บทเพลงของบรรดาทูตสวรรค์ในที่สูงสุด Gloria in Excelsis Deo (ลก 2:13-14)
4. บทเพลงของสิเมโอน Nunc Dimittis (ลก 2:28-32)
o ทั้งรูปแบบและเนื้อหาของบทเพลงทั้ง 4 บทนี้ เป็นเพลงที่มีลักษณะเป็น “เพลงสรรเสริญ” (hymns of praise) ในเพลงสดุดีของชาวอิสราเอลหรือในพันธสัญญาเดิม บทเพลงทั้งสี่นี้ได้สะท้อนเข้ามาในบทเพลงสรรเสริญของพระศาสนจักร


• เพลงสรรเสริญแม่พระบทนี้ในส่วนแรกนั้นมีลักษณะเป็นเพลงของชาวฮีบรู แบบวรรณกรรมฮีบรูมากๆ โดยใช้คำซ้ำๆสะท้อนกันไปมา เพื่อสรรเสริญพระเจ้า ลองดูคำที่พ่อตัดมาให้ดูนะครับ...

o “วิญญาณข้าพเจ้า” (My Soul) “ประกาศความยิ่งใหญ่” (Proclaim) ของพระเจ้า (of the Lord)

o “จิตใจของข้าพเจ้า” My Spirit “ชื่นชมยินดี” (has found gladness) ในพระเจ้าพระผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้า (in God my Savior)


• บทเพลงสรรเสริญของฮีบรูจะใช้ลักษณะคำซ้ำๆกันแบบนี้ เนื้อเดียวกัน แต่ใช้หลายคำสะท้อนกันไปมา... ดังที่พ่อคัดมาให้ได้เห็นนี้เอง

• ความยิ่งใหญ่และความโปรดปรานของพระเจ้าที่พบในบทสรรเสริญของแม่พระนี้ เราเห็นว่า มีความสมดุลอย่างมากเมื่อเราได้เห็นสองด้านที่เสวนากันชัดเจน คือ 

o ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และ
o ความแสนต่ำต้อยเล็กน้อยและถ่อมตนของพระนางมารีย์


• ลองอ่านบางส่วนของเพลงนี้ต่อสิครับ... พ่อจัดให้ครับ

o “ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข)

o “การประกาศความต่ำต้อยของพระนางมารีย์” (พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า... พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์)


• จากบทอ่านวันนี้ “บทเพลงสรรเสริญของแม่พระ” พ่อคิดว่าเป็นโอกาสดีจริงๆ ที่เราจะได้เห็นสองฝ่ายที่ตอบรับกัน

1. ฝ่ายหนึ่ง คือ ความยิ่งใหญ่จริงของพระเจ้า

2. อีกฝ่ายหนึ่ง คือ ความน่ารักแสนสุภาพของพระนางมารีย์

3. เมื่องสองฝ่ายพบกัน ในบทเพลงสรรเสริญนี้ สิ่งที่พ่อเห็นและได้รับคำตอบจากพระวรสารวันนี้ พ่อพบว่า... ยิ่งพระนางมารีย์ถ่อมพระองค์ลง สุภาพ ถ่อมตนของพระนางเช่นนี้.. เรายิ่งได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า


• บทเพลงสรรเสริญของแม่พระวันนี้ที่เราอ่านในพระคัมภีร์... นั้นสุดยอดมากๆ ที่เราจะได้เรียนรู้ ที่เราจะได้ไตร่ตรอง เพื่อการสรรเสริญพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น 

• พ่อเห็นว่า การสรรเสริญพระเจ้าที่งดงาม และเป็นแนวทางการสรรเสริญพระเจ้าที่น่าปฏิบัติอย่างยิ่ง ควรเป็นดังนี้ คือ

1. พี่น้องที่รัก “ความถ่อมตนของเราแต่ละคน สุภาพ เลียนแบบพระแม่มารีย์” นี่คือสิ่งที่เราคริสตชนสามารถประกาศสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไดมาก จริงๆ

2. พี่น้องที่รัก “การกล้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างเด่นชัด” พ่อคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราคริสตชนทุกคนจริงๆที่จะทำหน้าที่สำคัญคือ “สรรเสริญพระเจ้า” ทุกวัน หัวใจของการภาวนาของเรา คือ “การสรรเสริญพระเจ้านะครับ”

3. พี่น้องที่รัก การไปเยี่ยมเยียนพี่น้อง เหมือนพระแม่เสด็จเยี่ยมพระนางเอลีซาเบธ พ่อคิดว่าการเยี่ยมเยียน และพากันสรรเสริญพระเจ้า น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

4. พี่น้องที่รัก พ่อขอเชิญชวนเลยนะครับ เมื่อเราได้พบเจอกัน เมื่อเราได้เยี่ยมเยียนกัน หรือได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันในโอกาสต่างๆ พ่อขอเชิญชวนพวกเราให้หมั่น “สนสวดภาวนาร่วมกัน และพร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้าเสมอๆ ก็ดีนะครับ”

5. พี่น้องที่รัก ให้เราขับร้อง “มักนีฟีกัต” ร่วมกันเสมอ ขอให้ “วิญญาณของเรา ให้จิตใจของเรา สรรเสริญความยิ่งใหญ่ในความรักและความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับ”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก