"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

10       1ขณะที่เอสรากำลังอธิษฐานภาวนากราบลงต่อหน้าพระวิหารของพระเจ้า ร้องไห้สารภาพความผิดอยู่นั้น ชาวอิสราเอลกลุ่มใหญ่ทั้งชายหญิงและเด็กมาชุมนุมกันรอบเขา ประชาชนทุกคนร้องไห้สะอึกสะอื้น 2แล้วเชคานยาห์บุตรของเยคีเอล จากเชื้อสายของเอลามพูดกับเอสราว่า “พวกเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเรา เพราะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติอื่นๆ ในท้องถิ่น แม้เราได้ทำผิดเช่นนี้ ก็ยังมีความหวังอยู่สำหรับอิสราเอล 3บัดนี้ พวกเราจงทำพันธสัญญากับพระเจ้าของเรา ที่จะส่งภรรยาเหล่านี้และบุตรซึ่งเกิดจากนางกลับไปให้หมดตามคำแนะนำของเจ้านายของข้าพเจ้าa และของบรรดาผู้ยำเกรงบทบัญญัติของพระเจ้าของเรา เราจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ 4ท่านจงลุกขึ้นเถิด เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน พวกเราจะอยู่กับท่าน จงเข้มแข็งและปฏิบัติเถิด” 5เอสราจึงลุกขึ้นให้บรรดาหัวหน้าสมณะ หัวหน้าชนเลวี และชาวอิสราเอลทุกคนสาบานว่าจะปฏิบัติตามที่พูดนี้ เขาทั้งหลายก็สาบาน 6แล้วเอสราก็เดินจากหน้าพระวิหารของพระเจ้าเข้าไปในห้องของเยโฮคานันบุตรเอลียาชีบ เขาค้างคืนbอยู่ที่นั่นโดยไม่กินไม่ดื่ม เพราะเป็นทุกข์ที่ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า

     7มีการประกาศทั่วแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม ให้บรรดาผู้กลับจากถิ่นเนรเทศมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม 8บรรดาหัวหน้าและผู้อาวุโสกำหนดว่าถ้าผู้ใดไม่มาภายในสามวัน จะต้องถูกริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดc และจะต้องถูกขับไล่ออกจากชุมชนของผู้กลับจากถิ่นเนรเทศ 9ชายทุกคนจากเผ่ายูดาห์และเบนยามินมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มภายในสามวัน คือวันที่ยี่สิบเดือนที่เก้า ประชาชนทั้งหลายมาอยู่ที่ลานหน้าพระวิหารของพระเจ้า ทุกคนตัวสั่นเพราะเหตุการณ์นี้และเพราะฝนตกหนัก 10เอสราสมณะลุกขึ้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ ทำให้อิสราเอลมีความผิดมากขึ้น 11บัดนี้ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษเถิด และจงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ จงแยกตัวออกจากชนชาติอื่นของแผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติ” 12ที่ประชุมทั้งหมดตอบเสียงดังว่า “ใช่แล้ว เราต้องทำตามที่ท่านพูด 13แต่ที่นี่พวกเรามีจำนวนมาก และขณะนี้เป็นฤดูฝน เราทนยืนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้ไม่ได้ เรื่องนี้จะจัดการให้เสร็จในวันหนึ่งหรือสองวันไม่ได้ เพราะพวกเราหลายคนได้ทำบาปในเรื่องนี้ 14ให้ผู้นำของเราอยู่ที่นี่แทนที่ประชุมทั้งหมดd แล้วทุกคนตามหัวเมืองต่างๆ ที่ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จะกลับมาตามเวลากำหนดพร้อมกับบรรดาผู้อาวุโสและผู้พิพากษาของเมืองที่ตนอาศัยอยู่ จนกว่าพระพิโรธแรงกล้าของพระเจ้าของเราในเรื่องนี้จะพ้นไปจากเรา” 15มีแต่โยนาธานบุตรอาสาห์เอล และยาไซยาห์บุตรทิกวาห์เท่านั้นที่คัดค้านข้อเสนอนี้ โดยมีเมชุลลามและชับเบธัยชนเลวีที่สนับสนุนเขาทั้งสองคนe 16บรรดาผู้ที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศล้วนปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เอสราสมณะจึงเลือกfชายบางคนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สืบมาจากต้นตระกูลเดียวกันโดยระบุชื่อของแต่ละคนไว้ วันแรกของเดือนที่สิบ เขาก็เริ่มประชุมกันพิจารณาเรื่องนี้ 17การพิจารณาเรื่องชายทุกคนที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติก็จบลงในวันแรกของเดือนที่หนึ่ง

 

รายชื่อของผู้ที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติg

          18ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้ที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติ

          ในหมู่บรรดาสมณะ จากเชื้อสายของเยชูอาบุตรโยซาดักและบรรดาพี่น้อง คือ มาอาเสยาห์ เอลีเยเซอร์ ยารีบ และเกดาลียาห์ 19เขาทั้งหลายสาบานว่าจะหย่าภรรยาของตน และถวายแกะเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาชดเชยความผิดh

          20จากเชื้อสายของอิมเมอร์ คือ คานานีและเศบาดียาห์

          21จากเชื้อสายของคาริม คือ มาอาเสยาห์ เอลียาห์ เชไมยาห์ เยคีเอล และอุสซียาห์

          22จากเชื้อสายของปาชคูร์ คือ เอลีโอเอนัย มาอาเสยาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์

          23ในหมู่ชนเลวี คือ โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ ซึ่งมีชื่ออีกว่า เคลิทา เปธาคิยาห์ ยูดาห์ และเอลีเยเซอร์

          24ในหมู่นักขับร้อง คือ เอลียาซีบi

          ในหมู่ผู้เฝ้าประตูพระวิหาร คือ ชัลลูม เทเลม และอุรี

          25ในหมู่ชาวอิสราเอลทั่วไป

          จากเชื้อสายของปาโรช คือ รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคียาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคียาห์ และเบไนยาห์

          26จากเชื้อสายของเอลาม คือ มัทธนียาห์ เศคาริยาห์ เยคีเอล อับดี เยเรโมท และเอลียาห์

          27จากเชื้อสายของศัทธู คือ เอลีโอเอนัย เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยเรโมท ศาบาด และอาซีซา

          28จากเชื้อสายของเบบัย คือ เยโฮคานัน คานันยาห์ ศับบัย และอัทลัย

          29จากเชื้อสายของบานี คือ เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยเรโมท

          30จากเชื้อสายของปาคัทโมอับ คือ อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสยาห์ มัทธานียาห์ เบซาเลล บินนุย และมนัสเสห์

          31จากเชื้อสายของคาริม คือ เอลีเอเซอร์ อิสซียาห์ มัลคียาห์ เชไมยาห์ ชิเมโอน 32เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์

          33จากเชื้อสายของคาชูม คือ มัทเธนัย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์ และชิเมอี

          34จากเชื้อสายของบานี คือ มาอาดัย อัมราม อูเอล 35เบไนยาห์ เบดยาห์ เคลุฮี 36วานยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ 37มัทธานิยาห์ มัทเธนัย และยาอาสุ

          38จากเชื้อสายของบินนุย คือ ชิเมอี 39เชเลมยาห์ นาธัน และอาดายาห์

          40จากเชื้อสายของศักกาย คือ ชาชัย ชารัย 41อาซาเรล เชเลมยาห์ เชมาริยาห์ 42ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ

          43จากเชื้อสายของเนโบ คือ เยอีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์

          44คนเหล่านี้ทุกคนได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ แต่ก็หย่าร้างกับภรรยา และส่งนางกับลูกๆ กลับไปj

 

10 a “เจ้านายของข้าพเจ้า” หมายถึงเอสรา แต่บางคนแปลวลีนี้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (เพราะคำที่ใช้คือ adonay ซึ่งเป็นพระนามที่ใช้แทนพระนาม “ยาห์เวห์” อีกด้วย)

b “ค้างคืน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 9:2 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไป”

c “ริบทรัพย์สมบัติทั้งหมด” คำนี้ (herem) ในสมัยก่อนหมายถึงการทำลายสิ่งของหรือศัตรูให้หมดสิ้น (ดู ลนต 27:28 เชิงอรรถ e; ยชว 6:17 เชิงอรรถ c) แต่ในสมัยของเอสรา คำนี้มีความหมายอ่อนลง เมื่อใช้กับสิ่งของหมายถึงการริบทรัพย์สมบัติให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระวิหารเท่านั้น

d “แทนที่ประชุมทั้งหมด” หมายถึงคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวบางคน

e การคัดค้านดูเหมือนจะมาจากผู้กระตือรือร้นที่ต้องการให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็ว และคิดว่าข้อเสนอดังกล่าวทำให้การดำเนินงานต้องล่าช้าเกินไป

f “(เอสรา...) เลือก” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 9:16 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เอสราสมณะและชายบางคน...แยกตัวออกจากผู้อื่น”

g รายงานของเอสราเรื่องการหย่าร้างภรรยาต่างชาติ (9:1–10:17) มีต่อในข้อ 19 และจบลงที่ข้อ 44ข ผู้เขียนพงศาวดารได้นำข้อมูลเป็นรายชื่อของผู้ทำผิดเรื่องนี้มาเสริมไว้ในข้อ 18, 20-44ก รายชื่อเหล่านี้อาจได้มาจากเอกสารที่เก็บรักษาไว้ในพระวิหาร แต่ก็คงได้ขัดเกลาให้สอดคล้องกับข้อมูลใน อสร 2 (= นหม 7) และ อสร 8 *** 4 ครอบครัวของบรรดาสมณะเป็นครอบครัวเดียวกับที่พบใน อสร 2:36-39 ส่วนครอบครัวฆราวาส 7 ครอบครัวยังพบได้อีกใน อสร 2:3-35 และ 8:3-14 ในการแปลนี้เรายังขัดเกลาชื่อของบางคนให้สอดคล้องกับ 1 เอสดราส และสำนวนแปลโบราณบางฉบับด้วย

h “เครื่องบูชาชดเชยความผิด” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก และ 1 เอสดราส 9:20 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้มีความผิด”

i 1 เอสดราส 9:24 เสริมชื่อ “และศัคคูร์”

j “ส่งนางกับลูกๆ กลับไป” แปลตาม 1 เอสดราส 9:36 ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก