"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

8         1ต่อไปนี้เป็นรายชื่อหัวหน้าตระกูลของเขาทั้งหลาย พร้อมกับเชื้อสายที่เดินทางกลับมาจากกรุงบาบิโลนพร้อมกับข้าพเจ้า ในรัชสมัยกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสa

          2เกอร์โชมจากเชื้อสายของฟีเนหัสb ดาเนียลจากเชื้อสายของอิธามาร์ คัทธุสจากเชื้อสายของดาวิด 3คัทธุสผู้นี้เป็นบุตรของเชคานิยาห์ เศคาริยาห์จากเชื้อสายของปาโรช มีชายที่ขึ้นทะเบียนพร้อมกับเขาหนึ่งร้อยห้าสิบคน 4เอลีโฮอีนัยบุตรของเศราคียาห์ กับชายอีกสองร้อยคนจากเชื้อสายของปาคัทโมอับ 5เชคานิยาห์บุตรของยาคาซีเอล กับชายอีกสามร้อยคนจากเชื้อสายของศัทธู 6เอเบดบุตรของโยนาธาน กับชายอีกห้าสิบคน จากเชื้อสายของอาดีน 7เยชายาห์บุตรของอาธาลิยาห์ กับชายอีกเจ็ดสิบคน จากเชื้อสายของเอลาม 8เศบาดิยาห์บุตรของมีคาเอล กับชายอีกแปดสิบคน จากเชื้อสายของเชฟาทิยาห์ 9โอบาดีห์บุตรของเยคีเอล กับชายอีกสองร้อยสิบแปดคน จากเชื้อสายของโยอาบ 10เชโลมิทบุตรของโยสิฟียาห์ กับชายอีกหนึ่งร้อยหกสิบคน จากเชื้อสายของบานี 11เศคาริยาห์บุตรของเบบัย กับชายอีกยี่สิบแปดคน จากเชื้อสายของเบบัย 12โยคานันบุตรของฮักคาทาน กับชายอีกหนึ่งร้อยสิบคน จากเชื้อสายของอัสกาด 13เอลีเฟเลท เยยีเอล และเชไมยาห์ บุตรคนเล็ก กับชายอีกหกสิบคน จากเชื้อสายของอาโดนีคัม 14อุธัยบุตรของศัคคูร์ กับชายอีกเจ็ดสิบคน จากเชื้อสายของบิกวัย

          15ข้าพเจ้ารวบรวมคนเหล่านี้ที่ริมลำคลองซึ่งไหลไปสู่เมืองอาหะวาc เราตั้งค่ายอยู่ที่นั่นสามวัน ข้าพเจ้าสำรวจประชากรและบรรดาสมณะ แต่ไม่พบชนเลวีที่นั่นเลย 16ข้าพเจ้าจึงส่งคนไปเรียกบุคคลชั้นหัวหน้า คือ เอลีเยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม และให้เรียกผู้รู้ธรรมบัญญัติd คือ โยยารีบ และเอลนาธัน 17ข้าพเจ้าส่งเขาไปพบอิดโดหัวหน้าของชุมชนในสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อคาสิเฟีย ส่งเขาไปบอกอิดโดและบรรดาญาติพี่น้องe ซึ่งเป็นพนักงานรับใช้พระวิหาร และพำนักอยู่ที่คาสิเฟีย ให้ส่งคนมาให้พวกเราเพื่อรับใช้ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา 18พระเจ้าทรงพระกรุณาช่วยเหลือเรา เขาทั้งหลายจึงส่งชายคนหนึ่งที่มีความสุขุมมาให้เราจากเชื้อสายของมาคลีบุตรของเลวี บุตรของอิสราเอล ชื่อเชเรบิยาห์ เขามากับบุตรและญาติพี่น้องรวมสิบแปดคน 19เขาทั้งหลายยังส่งคาชาบิยาห์และเยชายาห์f จากเชื้อสายของเมรารี เขามากับญาติพี่น้องและบุตรชายรวมยี่สิบคน 20เขาทั้งหลายยังส่งพนักงานประจำพระวิหารจำนวนสองร้อยยี่สิบคน เขาเป็นลูกหลานของพนักงานซึ่งกษัตริย์ดาวิดและบรรดาเจ้านายประทานให้เป็นผู้รับใช้ชนเลวี บุคคลเหล่านี้ล้วนมีรายชื่อบันทึกไว้

          21ที่ริมคลองอาหะวานั้น ข้าพเจ้าก็ประกาศให้จำศีลอดอาหาร เพื่อพวกเราจะได้ถ่อมตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทูลขอพระองค์ให้ทรงนำพวกเรา ลูกหลาน พร้อมกับข้าวของของเราให้เดินทางโดยปลอดภัย 22ข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอให้กษัตริย์ประทานกำลังพลและกองทหารม้ามาปกป้องพวกเราจากศัตรูระหว่างการเดินทาง เพราะข้าพเจ้าเคยทูลกษัตริย์แล้วว่า “พระเจ้าของเราทรงปกป้องบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ให้ปลอดภัย แต่ทรงใช้พระอานุภาพลงโทษผู้ที่ละทิ้งพระองค์” 23เราจึงจำศีลอดอาหารและวอนขอพระเจ้าของเราในเรื่องนี้ พระองค์ก็ทรงฟังคำอธิษฐานของเรา

          24ข้าพเจ้าเลือกคนสิบสองคนจากบรรดาสมณะชั้นหัวหน้า คือ เชเรบิยาห์ คาชาบียาห์ และพี่น้องอีกสิบคนที่อยู่กับเขา 25ข้าพเจ้าชั่งเงิน ทองคำ และเครื่องใช้ ซึ่งกษัตริย์ บรรดาที่ปรึกษา ข้าราชบริพารและชาวอิสราเอลทั้งปวงถวายไว้ให้ใช้ในพระวิหารของพระเจ้าของเราต่อหน้าคนเหล่านี้ 26ข้าพเจ้าชั่งและมอบให้เขาเป็นเงินหนักประมาณยี่สิบสองตัน เครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินหนึ่งร้อยชิ้นหนักประมาณเจ็ดสิบกิโลกรัมg ทองคำหนักประมาณสามพันสี่ร้อยกิโลกรัม 27ชามทองคำยี่สิบใบหนักประมาณแปดกิโลกรัม และอ่างทองสัมฤทธิ์เนื้อละเอียดสุกใสสองใบมีค่าเท่ากับทองคำ 28ข้าพเจ้าบอกเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเป็นผู้ถวายตนแด่พระยาห์เวห์ และเครื่องใช้ทั้งหลายก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เงินและทองคำเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย 29จงเฝ้าดูแลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้จนกว่าท่านจะชั่งต่อหน้าสมณะผู้ใหญ่ ชนเลวี และหัวหน้าครอบครัวชาวอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มในห้องของพระวิหารของพระยาห์เวห์ 30บรรดาสมณะและชนเลวีจึงรับเงิน ทองคำ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ชั่งแล้วนี้เพื่อนำไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ที่พระวิหารของพระเจ้าของเรา

          31วันที่สิบสองเดือนแรก พวกเราออกเดินทางจากคลองอาหะวาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงปกป้องเรา และทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากศัตรูและโจรที่คอยซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ตามทาง 32เรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวัน 33วันที่สี่ เราก็ชั่งเงิน ทอง และเครื่องใช้ภายในพระวิหารของพระเจ้าของเรา แล้วมอบให้เมเรโมทบุตรของสมณะอุรีอาห์ ผู้ที่อยู่กับเขาคือเอเลอาซาร์บุตรฟีเนหัส และชนเลวีสองคน คือ โยซาบาดบุตรเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรบินนุย 34ทุกสิ่งมีจำนวนและน้ำหนักครบถ้วน จึงบันทึกน้ำหนักทั้งหมดไว้ในเวลานั้น

          35บรรดาผู้เคยถูกจับเป็นเชลยและกลับมาจากถิ่นเนรเทศแล้ว ได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ได้แก่ โคเพศผู้สิบสองตัวสำหรับชาวอิสราเอลทั้งหลาย แกะเพศผู้เก้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัวh และแพะเพศผู้ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสิบสองตัว ทั้งหมดนี้ถูกเผาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ 36เขาทั้งหลายนำพระราชกฤษฎีกามามอบให้แก่ผู้ว่าราชการของกษัตริย์ และแก่ผู้ปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส ผู้ว่าราชการของกษัตริย์และผู้ปกครองแคว้นจึงช่วยเหลือประชากรและพระวิหารของพระเจ้า

 

8 a รายชื่อนี้เข้ามาแทรกบันทึกรายงานของเอสราระหว่าง 7:28 กับ 8:25 รายชื่อนี้กล่าวถึงสมณะสองคนที่สืบเชื้อสายมาจากฟีเนหัสและอิธามาร์ และยังกล่าวถึงบุคคลหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด และกล่าวถึงบุคคลอีก 12 ครอบครัว ซึ่งเรายังพบชื่อหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้ได้อีกใน อสร 2 และ นหม 7 รายชื่อเหล่านี้เป็นผลงานของผู้เขียนพงศาวดาร (The Chroniclers) หรือของผู้เรียบเรียงหนังสือเอสรา ตัวบทขาดรายชื่อของบางคน จึงต้องใช้รายชื่อจากบทที่ 8 ของหนังสือ 1 เอสดราสฉบับภาษากรีก และจากสำนวนแปลโบราณอื่นๆ มาเสริมให้สมบูรณ์

b “เชื้อสายของฟีเนหัส... อิธามาร์” ครอบครัวของเอสราสืบเชื้อสายมาจากฟีเนหัส (7:1-5) ผ่านทางศาโดก ซึ่งยังมีความสำคัญในตระกูลสมณะสมัยหลังกลับจากแดนเนรเทศแล้ว ส่วนเชื้อสายของอิธามาร์คือเชื้อสายของอาบียาธาร์ซึ่งถูกกษัตริย์ซาโลมอนทรงปลดจากตำแหน่งในพระวิหาร (1 พกษ 2:27) กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งในพระวิหารหลังที่สอง เมื่อกลับมาจากแดนเนรเทศแล้วด้วย กระนั้นก็ดี สมณะเชื้อสายของศาโดกก็ยังมีบทบาทสำคัญกว่า เพราะมีสมณะปฏิบัติภารกิจในพระวิหารถึง 16 หมวด ส่วนเชื้อสายของอิธามาร์มีเพียง 8 หมวดเท่านั้น (1 พศด 24:4)

c “อาหะวา” เราไม่รู้ว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหน ข้อ 21 ยังกล่าวว่ามีคลองชื่อเดียวกันด้วย

d “ผู้รู้ธรรมบัญญัติ” แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่ช่วยให้เข้าใจ”

e “บรรดาญาติพี่น้อง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 8:45 และสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พี่น้อง” (เอกพจน์) ** เราไม่รู้ว่า “คาสิเฟีย” อยู่ที่ใด การมีชนเลวีหลายคนพำนักอยู่ในที่เดียวกันไม่หมายความว่ามีสักการสถานอยู่ที่นั่น แต่หมายความเพียงว่าชนเลวีซึ่งกลับมาจากแดนเนรเทศมาพำนักอยู่ด้วยกันเท่านั้น

f “คาชาบิยาห์และเยชายาห์” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คาชาบิยาห์และเยชายาพร้อมกับเขา”

g “เจ็ดสิบกิโลกรัม” แปลโดยคาดคะเน คิดว่าคำนี้ในภาษาฮีบรูน่าจะแก้เป็น “สองตะลันต์” แทนต้นฉบับที่ว่า “หลายตะลันต์” (หนึ่งตะลันต์เท่ากับน้ำหนักประมาณ 34 กิโลกรัม)

h “เจ็ดสิบเจ็ด” ต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 8:63 ว่า “เจ็ดสิบสอง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก