"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือเอสรา

 

I. การกลับจากถิ่นเนรเทศและการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่

 

การกลับจากถิ่นเนรเทศ

1 1ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียa พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์bเป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสาสน์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า

          2“กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งสวรรค์cได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ 3ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรdของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตกับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม 4ขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตe ไม่ว่าจะพำนักอยู่ ณ ที่ใด ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนที่นั่น เป็นเงิน ทองคำ สิ่งของ และสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัคร สำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม’”f

5หัวหน้าตระกูลยูดาห์และเบนยามินจึงออกเดินทางพร้อมกับบรรดาสมณะและชนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็ม 6เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือgเขา ให้เงิน ทองคำ ข้าวของ สัตว์เลี้ยง และของมีค่า นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร 7กษัตริย์ไซรัสทรงบัญชาให้นำเครื่องใช้ของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ออกมา เครื่องใช้เหล่านี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงยึดจากกรุงเยรูซาเล็ม นำมาเก็บไว้ในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์ 8กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาให้มิทเรดาทขุนคลัง นำภาชนะเหล่านี้ออกมาจากที่นั่น ตรวจสอบจำนวนมอบให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายแห่งยูดาห์h 9รายการสิ่งของต่างๆ มีดังนี้ อ่างทองคำสามสิบใบ อ่างเงินหนึ่งพันใบ มีดยี่สิบเก้าเล่ม 10ชามทองคำสามสิบใบ ชามเงินคุณภาพรองสี่ร้อยสิบใบ ภาชนะอื่นๆ หนึ่งพันใบi 11รวมภาชนะทองคำและภาชนะเงินทั้งสิ้นห้าพันสี่ร้อยใบ เมื่อบรรดาผู้ถูกเนรเทศกลับจากกรุงบาบิโลนขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม เชชบัสซาร์ก็นำภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดกลับมาด้วย

 

1 a “ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย” กษัตริย์ไซรัสทรงยึดกรุงบาบิโลนได้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 539 ก่อน ค.ศ. “ปีแรก” ที่ทรงปกครองอาณาจักรบาบิโลนจึงนับตั้งแต่เดือนนิสาน (มีนาคม-เมษายน) ปี 538 ก่อน ค.ศ.

b “พระวาจา...โดยประกาศกเยเรมีย์” ประกาศกเยเรมีย์ทำนายว่าชาวอิสราเอลจะถูกเนรเทศไปอยู่ที่กรุงบาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี แต่จำนวนนี้อาจเป็นเพียงจำนวนคร่าวๆ นอกจากจะนับตั้งแต่ปีที่กษัตริย์เยโฮยาคิมทรงครองราชย์ในปี 609 ก่อน ค.ศ. ซึ่งเป็นปีที่อาณาจักรยูดาห์กลายเป็นประเทศราชของอียิปต์ และต่อมาจะเป็นประเทศราชของอาณาจักรบาบิโลน (ดู 2 พกษ 24:1) เรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ไซรัส ดู อสย 44:28; 45:1ฯ

c บรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงมีพระทัยกว้าง ส่งเสริมพระวิหารของชนชาติต่างๆ ที่ทรงพิชิตได้ โดยทรงสนับสนุนและซ่อมแซมพระวิหารเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม และโดยวิธีนี้จึงทรงชนะใจชนชาติที่อยู่ใต้อำนาจปกครอง ช่วยให้เขามีความจงรักภักดีต่ออาณาจักรเปอร์เซีย ดังนั้น ท่าทีของกษัตริย์ไซรัสต่อศาสนายิวจึงไม่ใช่กรณีพิเศษอะไร นอกจากการยกย่องเรียกพระเจ้าของชาวยิวว่าเป็น “พระเจ้าแห่งสวรรค์” ซึ่งในเอกสารทางการของราชสำนักเปอร์เซียเทียบได้เท่ากับเทพเจ้าสูงสุด “อาหุรามัศดา” (Ahura-Mazda) ที่กษัตริย์เปอร์เซียทรงนับถือนั่นเอง

d “ประชากรของพระองค์” ในที่นี้คงหมายถึงเพียงประชากรของอาณาจักรยูดาห์ ไม่รวมถึงประชากรของอาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลด้วย (ยกเว้นการกล่าวถึงตระกูลเบนยามินในข้อ 5)

e “ทุกคนที่รอดชีวิต” (9:8, 13-15; นหม 1:2) ในที่นี้หมายถึงเพียงประชากรของพระยาห์เวห์ที่ถูกเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเท่านั้น (ดู อสร 6:8-10; อสย 4:3 เชิงอรรถ c)

f พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คงเป็นการประกาศแจ้งเป็นภาษาฮีบรูให้ประชาชนชาวยิวที่ถูกเนรเทศได้รับรู้ โดยมีอาลักษณ์ชาวยิวในราชสำนักเปอร์เซียเป็นผู้ร่างเอกสารทางการฉบับนี้ (6:3-5) ซึ่งยังเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารเตือนความจำสำหรับข้าราชการชาวเปอร์เซียด้วย

g “ช่วยเหลือ” แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้มือของเขาแข็งแรง”

h “เชชบัสซาร์” เป็นผู้นำชาวยิวที่ถูกเนรเทศกลุ่มแรกกลับจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็ม

i รายการในข้อ 8-11ก คงเป็นสำเนาไม่สมบูรณ์ของเอกสารภาษาอาราเมอิก จำนวนสิ่งของที่กล่าวถึง (5400) จึงไม่ตรงกับผลลัพธ์ของตัวเลขที่บวกกันได้จริง (2499)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก