"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ค. ราชวงศ์ดาวิดและปัญหาการสืบราชสมบัติa

1. เมริบบาอัล

 

 กษัตริย์ดาวิดทรงเมตตาบุตรของโยนาธาน

9 1กษัตริย์ดาวิดตรัสถามว่า “ราชวงศ์กษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาเพราะเห็นแก่โยนาธาน” 2ราชวงศ์กษัตริย์ซาอูลมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อศิบา กษัตริย์ดาวิดทรงเรียกเขามาเฝ้า ตรัสถามว่า “ท่านคือศิบาใช่ไหม” เขาทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า” 3กษัตริย์ทรงถามว่า “ราชวงศ์กษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาดังที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้า” ศิบาทูลตอบกษัตริย์ว่า “ยังมีบุตรชายของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง ขาพิการทั้งสองข้าง”

4กษัตริย์ทรงถามต่อไปว่า “เขาอยู่ที่ไหน” ศิบาทูลตอบว่า “เขาอยู่ที่บ้านของมาคีร์บุตรของอัมมีเอลที่เมืองโลเดบาร์” 5กษัตริย์ดาวิดจึงทรงใช้คนไปตามเขามาจากบ้านของมาคีร์บุตรของอัมมีเอลที่เมืองโลเดบาร์

6เมริบบาอัลbบุตรของโยนาธาน พระโอรสของกษัตริย์ซาอูลมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิด กราบลงหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า “เมริบบาอัล” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว พระเจ้าข้า” 7กษัตริย์ดาวิดตรัสต่อไปว่า “อย่ากลัวเลย เราจะเมตตาท่านเพราะเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่าน เราจะคืนที่ดินทั้งหมดที่เคยเป็นของกษัตริย์ซาอูลปู่ของท่าน ท่านจะร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป” 8เมริบบาอัลกราบลงทูลว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นใคร ข้าพเจ้าเป็นเหมือนสุนัขที่ตายแล้ว ทำไมพระองค์จึงสนพระทัยผู้รับใช้ของพระองค์’

9กษัตริย์ทรงเรียกศิบาผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาอูล ตรัสสั่งว่า “เราคืนทุกสิ่งที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลและครอบครัวแก่บุตรของเจ้านายของท่าน 10ท่าน บุตรชายของท่าน และผู้รับใช้จะทำการเพาะปลูกในที่ดินนี้ให้เขา และจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวcเจ้านายของท่าน ส่วนเมริบบาอัลบุตรของเจ้านายของท่านจะได้มาร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป” ศิบามีบุตรชายสิบห้าคน และบ่าวไพร่ยี่สิบคน 11ศิบาทูลกษัตริย์ว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์จะทำตามพระบัญชาทุกประการ”

ดังนั้น เมริบบาอัลจึงร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกับพระโอรสของกษัตริย์ 12เมริบบาอัลมีบุตรชายเล็กๆ คนหนึ่งชื่อมีคา ทุกคนในครอบครัวของศิบาได้มาเป็นผู้รับใช้ของเมริบบาอัล 13เมริบบาอัลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ทุกมื้อ เขามีขาพิการทั้งสองข้าง

 

9 a บทที่ 9-20 ซึ่งจะมีต่อใน 1 พกษ 1-2 มีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล่าเก่าแก่และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ประพันธ์หนังสือซามูเอลนำมาใช้โดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คำพยากรณ์ของนาธัน (บทที่ 7) ทำหน้าที่เป็นอารัมภบท เนื้อเรื่องต้องการเล่าว่า กษัตริย์ซาโลมอนทรงสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เมริบบาอัลซึ่งเป็นพระนัดดาของกษัตริย์ซาอูลยังคงมีชีวิตอยู่ (บทที่ 9) หรือแม้จะมีเชบาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ (บทที่ 20) และแม้จะมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในราชวงศ์ ตั้งแต่การทำผิดประเวณีของกษัตริย์ดาวิด การเกิดมาของซาโลมอน (บทที่ 10-12) การฆาตกรรมอัมโนน (บทที่ 13) การกบฏของอับซาโลม (บทที่ 15-18) และแผนการร้ายของอาโดนิยาห์ (1 พกษ 1-2)

b “เมริบบาอัล” แก้ไขต้นฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เมฟิโบเชท” (ดู 4:4 เชิงอรรถ b)

c “ครอบครัว” ตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับคัดลอกของลูเซียน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บุตร”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก