"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ค. บาปของกษัตริย์มนัสเสห์และอาโมน

 

กษัตริย์มนัสเสห์ทรงยกเลิกงานปฏิรูปของกษัตริย์เฮเซคียาห์

33 1มนัสเสห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุสิบสองพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาห้าสิบห้าปีที่กรุงเยรูซาเล็ม 2พระองค์ทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทรงกระทำเรื่องน่ารังเกียจตามแบบอย่างของชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงขับไล่ เมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน

          3พระองค์ทรงสร้างสักการสถานบนที่สูง ที่กษัตริย์เฮเซคียาห์พระบิดาทรงทำลาย ทรงตั้งแท่นบูชาถวายพระบาอัล ทรงสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ และทรงกราบไหว้นมัสการดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้า 4ทรงสร้างแท่นบูชาถวายพระอื่นไว้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มที่พระยาห์เวห์เคยตรัสว่า “เราอยู่ที่นั่นให้ทุกคนมานมัสการ” 5พระองค์ยังทรงสร้างแท่นบูชาไว้ที่ลานทั้งสองของพระวิหารของพระยาห์เวห์ สำหรับกราบไหว้ดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้า 6พระองค์ทรงเผาพระโอรสหลายองค์เป็นเครื่องบูชาในหุบเขาเบนฮินโนม ทรงใช้เวทมนตร์คาถาเพื่อรู้อนาคต ทรงปรึกษาหมอดูและคนทรง และยังทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีกหลายประการ ยั่วยุให้ทรงพระพิโรธ 7ทรงตั้งรูปเคารพที่ทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าเคยตรัสกับกษัตริย์ดาวิดและซาโลมอนพระโอรสว่า “เราได้เลือกกรุงเยรูซาเล็มจากชาวอิสราเอลทุกเผ่า เพื่อจะอยู่ในวิหารนี้ตลอดไปให้ทุกคนนมัสการ 8เราจะไม่ให้ชาวอิสราเอลต้องเร่ร่อนไปไกลจากแผ่นดินที่เรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเขาอีก ถ้าเขาจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อ คือข้อกำหนดและคำวินิจฉัยที่เราให้ไว้ผ่านทางโมเสส” 9กษัตริย์มนัสเสห์ทรงนำชาวยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มให้ทำความชั่ว มากกว่าชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงทำลายล้างเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน 10พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์มนัสเสห์และประชากร แต่เขาทั้งหลายไม่ยอมฟัง

 

กษัตริย์มนัสเสห์ทรงถูกจับเป็นเชลยและกลับพระทัยa

          11พระยาห์เวห์จึงทรงส่งผู้บังคับบัญชากองทัพของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาโจมตี จับกษัตริย์มนัสเสห์เป็นเชลย ใช้ขอเกี่ยวและใช้ตรวนทองสัมฤทธิ์สองเส้นจำจอง นำพระองค์ไปยังกรุงบาบิโลน 12เมื่อทรงทุกข์ยากเช่นนี้ พระองค์ทรงวอนขอพระกรุณาจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ และทรงถ่อมพระองค์ลงอย่างยิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของบรรพบุรุษ 13พระองค์ทรงอธิษฐานและพระเจ้าทรงรับฟังคำวอนขอของพระองค์ และทรงตอบสนอง ทรงให้พระองค์เสด็จกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของพระองค์อีก กษัตริย์มนัสเสห์จึงทรงยอมรับว่าพระยาห์เวห์พระองค์เดียวเป็นพระเจ้า

          14ต่อมา พระองค์ทรงสร้างกำแพงชั้นนอกนครของกษัตริย์ดาวิด ทางตะวันตกของพุน้ำกีโฮนในหุบเขา กำแพงนี้ยาวไปจนถึงประตูปลา ล้อมรอบเนินโอเฟล พระองค์ทรงสร้างกำแพงนี้ให้มีความสูงมาก และยังทรงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชากองทหารให้ประจำอยู่ตามป้อมปราการต่างๆ ในแคว้นยูดาห์

          15พระองค์ทรงนำรูปเคารพของเทพเจ้าของบรรดาชนต่างชาติ และรูปเคารพที่ทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระยาห์เวห์ออกไป ทรงทุบทำลายแท่นบูชาทั้งหมดที่ทรงสร้างไว้บนภูเขาที่ตั้งพระวิหารของพระยาห์เวห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และทรงขนไปทิ้งนอกเมืองb 16พระองค์ทรงซ่อมแซมพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ และทรงถวายเครื่องบูชา ศานติบูชา และเครื่องบูชาขอบพระคุณบนพระแท่นนั้น พระองค์ทรงสั่งชาวยูดาห์ให้รับใช้พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล 17ประชากรก็ยังคงถวายเครื่องบูชาตามสักการสถานบนที่สูงอยู่อีก แต่ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของตนเท่านั้น

          18เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชสมัยของกษัตริย์มนัสเสห์ คำอธิษฐานภาวนาของพระองค์แด่พระเจ้าc ถ้อยคำที่บรรดาผู้ทำนายทูลพระองค์ในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ล้วนมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล 19คำอธิษฐานภาวนาของพระองค์ การที่พระเจ้าทรงตอบสนองคำวอนขอของพระองค์ บาปทั้งหลายและความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์ สักการสถานบนที่สูงที่ทรงสร้าง เสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์และรูปเคารพต่างๆ ที่ทรงตั้งขึ้นก่อนที่จะทรงถ่อมพระองค์นั้น ล้วนมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดาผู้ทำนายd 20กษัตริย์มนัสเสห์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในสวนพระราชวังของพระองค์ อาโมนพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

รัชสมัยของกษัตริย์อาโมนe

          21อาโมนทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบสองพรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลาสองปีที่กรุงเยรูซาเล็ม 22พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังที่มนัสเสห์พระบิดาทรงกระทำ กษัตริย์อาโมนทรงถวายเครื่องบูชาแด่รูปเคารพทั้งหลายที่กษัตริย์มนัสเสห์พระบิดาทรงสร้างขึ้น และกษัตริย์อาโมนทรงกราบไหว้นมัสการรูปเคารพเหล่านี้ 23พระองค์ไม่ทรงถ่อมพระองค์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ต่างจากที่กษัตริย์มนัสเสห์พระบิดาทรงเคยถ่อมพระองค์ แต่กษัตริย์อาโมนทรงทำความผิดมากยิ่งขึ้น 24ข้าราชบริพารของพระองค์คบคิดกันเป็นกบฏ ปลงพระชนม์พระองค์ในพระราชวัง 25แต่ประชาชนของแผ่นดินฆ่าทุกคนที่เป็นกบฏต่อกษัตริย์อาโมน แล้วแต่งตั้งโยสิยาห์พระโอรสให้ทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

33 a จดหมายเหตุของชาวอัสซีเรียกล่าวถึงกษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ ในฐานะกษัตริย์ประเทศราชของกษัตริย์เอสาร์ฮัดโดนและอาชูร์บานิปัล แต่ทั้งจดหมายเหตุของชาวอัสซีเรียและหนังสือพงศ์กษัตริย์ไม่กล่าวเลยว่ากษัตริย์มนัสเสห์ทรงถูกจับเป็นเชลย เรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่บรรดาประเทศราชของอัสซีเรียในปาเลสไตน์แข็งข้อก่อการกบฏในขณะนั้น หรืออาจเป็นคำอธิบายของผู้เขียนพงศาวดารถึงการที่เอกสารอื่นๆ ของชาวอัสซีเรียกล่าวถึงประเทศราชทั้งหมดของเอสาร์ฮัดโดน ข้อ 13 เล่าว่ากษัตริย์มนัสเสห์ทรงได้รับการปลดปล่อยกลับจากที่ทรงถูกจองจำว่าเป็นผลที่พระองค์กลับพระทัยมานัมสการพระยาห์เวห์

b ผู้เขียนพงศาวดารเล่าว่ากษัตริย์มนัสเสห์ทรงปฏิรูปทางศาสนาในแนวเดียวกันกับกษัตริย์อาสา เฮเซคียาห์ และโยสิยาห์

c มีเพลงสดุดีนอกสารบบพระคัมภีร์บทหนึ่งที่เรียกว่า “คำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์มนัสเสห์” ซึ่งอาจได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความตอนนี้

d “บรรดาผู้ทำนาย” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “โคซาย” ซึ่งเป็นชื่อของประกาศกที่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร มาจากไหน ชื่อนี้แปลตามตัวอักษรได้ว่า “ผู้ทำนายของฉัน”

e “กษัตริย์อาโมน” ผู้เขียนพงศาวดารนำข้อความที่ 2 พกษ 21:12 ใช้ประณามกษัตริย์มนัสเสห์มาใช้ประณามกษัตริย์อาโมน ซึ่งทรงครองราชย์เป็นเวลาสั้นๆ ในขณะที่กษัตริย์มนัสเสห์ทรงครองราชย์ยาวนานมาก ชาวยิวคิดว่าอายุยืนเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าประทานรางวัลแก่ความดีที่ผู้นั้นทำไว้ (สดด 34:12; สภษ 4:10)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก