"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข. การปฏิรูปในรัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์

 

เฮเซคียาห์ทรงขึ้นครองราชย์

29 1เฮเซคียาห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลายี่สิบเก้าปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าอาบียาห์ เป็นบุตรหญิงของเศคาริยาห์ 2พระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง ตามที่กษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษทรงกระทำ

 

กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงชำระพระวิหารa

            3เดือนแรกในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาล พระองค์ทรงเปิดประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น 4ทรงเรียกบรรดาสมณะและชนเลวีมาชุมนุมกันในลานด้านตะวันออก 5ตรัสว่า

          “ชนเลวีทั้งหลาย จงฟังเราเถิด จงชำระตนให้หมดมลทินก่อน แล้วจึงชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้หมดมลทินด้วย และจงขนสิ่งสกปรกออกไปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เถิด 6บรรพบุรุษของเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์b และทำสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงเห็นว่าไม่ถูกต้อง เขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระองค์ เบือนหน้าของตนจากที่ประทับของพระยาห์เวห์ และหันหลังให้พระองค์ 7เขาปิดประตูทางเข้าพระวิหาร ปล่อยให้ดวงประทีปดับ ไม่ได้เผากำยานหรือเครื่องเผาบูชาถวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล 8ดังนั้น พระยาห์เวห์จึงทรงพระพิโรธต่ออาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม ทรงทำให้เขาต้องตกใจกลัว เป็นที่น่าประหลาดใจและถูกเยาะเย้ยจากทุกคน ดังที่ท่านเห็นกับตาอยู่แล้ว 9ดูซิ บรรพบุรุษของเราทั้งหลายถูกฆ่าด้วยดาบ บรรดาบุตรชายหญิงและภรรยาของเราทุกคนต้องถูกจับไปเป็นเชลยเพราะเหตุนี้ 10บัดนี้ เราตัดสินใจว่าจะทำพันธสัญญากับพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อพระองค์จะทรงระงับพระพิโรธไปจากเราทั้งหลาย 11ลูกเอ๋ย อย่ามัวชักช้าอยู่เลย เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกท่านทั้งหลายให้มายืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ เพื่อรับใช้พระองค์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเผากำยานถวายพระองค์”

          12ชนเลวีcต่อไปนี้จึงลุกขึ้นออกมาข้างหน้า จากตระกูลของโคฮาทมีมาฮาทบุตรของอามาสัย และโยเอลบุตรของอาซาริยาห์ จากตระกูลของเมรารีมีคีชบุตรของอับดี และอาซาริยาห์บุตรของเฮฮาลเลเลล จากตระกูลของเกอร์โชนมีโยอาห์บุตรของศิมมาห์ และเอเดนบุตรของโยอาห์ 13จากตระกูลของเอลีซาฟานมีชิมรีและเยอูเอล จากตระกูลของอาสาฟมีเศคาริยาห์และมัทธานิยาห์ 14จากตระกูลของเยดูธูนมีเชไมอาห์และอุสซีเอล 15คนเหล่านี้เรียกบรรดาพี่น้องให้มาชุมนุมกัน ชำระตนให้หมดมลทิน และเข้าไปในพระวิหารเพื่อชำระให้หมดมลทินตามพระบัญชาของกษัตริย์ และตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์

          16บรรดาสมณะdได้เข้าไปภายในพระวิหารของพระยาห์เวห์เพื่อชำระให้พ้นมลทิน เขาขนสิ่งสกปรกต่างๆ ที่พบในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ชนเลวีรับของเหล่านั้น ขนออกไปทิ้งในหุบเขาขิดโรน 17เขาเริ่มชำระพระวิหารในวันที่หนึ่งของเดือนแรก และในวันที่แปดของเดือนนั้นเขาก็มาถึงทางเข้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ เขาใช้เวลาแปดวันชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์ และจบงานในวันที่สิบหกของเดือนแรก

 

การถวายบูชาชดเชยบาป

            18บรรดาสมณะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ ทูลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์ให้หมดมลทินแล้ว รวมทั้งพระแท่นเผาเครื่องบูชากับเครื่องใช้ทั้งหมด และโต๊ะตั้งขนมปังถวาย 19ข้าพเจ้าทั้งหลายยังนำเครื่องใช้ต่างๆ ที่กษัตริย์อาคัสทรงแยกไปเก็บไว้ต่างหากในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ กลับมาชำระให้หมดมลทินอีก และบัดนี้ ทุกสิ่งเหล่านี้ตั้งไว้เบื้องหน้าพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์แล้ว

          20กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงรีบเรียกประชุมบรรดาเจ้านายของกรุงเยรูซาเล็ม และเสด็จขึ้นไปยังพระวิหารของพระยาห์เวห์ 21มีผู้นำโคเพศผู้เจ็ดตัว แกะเพศผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะเพศผู้เจ็ดตัวเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับราชวงศ์ สำหรับสักการสถาน และสำหรับชาวยูดาห์ พระองค์ทรงบัญชาให้สมณะบุตรหลานของอาโรน ถวายสิ่งเหล่านี้บนพระแท่นเผาเครื่องบูชาของพระยาห์เวห์ 22เขาทั้งหลายจึงฆ่าโคเพศผู้ และบรรดาสมณะก็รับเลือดมาประพรมที่พระแท่นบูชา เขาทั้งหลายฆ่าแกะเพศผู้ นำเลือดมาประพรมพระแท่นบูชา เขายังฆ่าลูกแกะ นำเลือดมาประพรมพระแท่นบูชาด้วย 23เขายังนำแพะเพศผู้ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปมาเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์และต่อหน้าที่ประชุม ทุกคนก็เอามือวางบนหัวแพะตัวนั้น 24แล้วสมณะก็ฆ่าแพะตัวนั้น นำเลือดมาประพรมที่พระแท่นเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอลทุกคนe เพราะกษัตริย์ทรงสั่งให้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอลทั้งหลาย

          25พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ชนเลวีประจำอยู่ในพระวิหารของพระยาห์เวห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามข้อกำหนดของกษัตริย์ดาวิด ของกาดผู้ทำนายของกษัตริย์ และของประกาศกนาธัน เพราะพระยาห์เวห์ทรงบัญชาเช่นนี้ผ่านทางบรรดาประกาศกของพระองค์ 26ชนเลวียืนประจำที่พร้อมกับเครื่องดนตรีของกษัตริย์ดาวิด และบรรดาสมณะก็ถือแตร 27กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงสั่งให้ถวายเครื่องเผาบูชา เขาก็เริ่มขับร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ คลอเสียงแตรและเสียงเครื่องดนตรีของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล 28ทุกคนที่ประชุมกันก็กราบนมัสการหน้าจรดพื้น ขณะที่นักขับร้องร้องเพลง และนักดนตรีเป่าแตร จนกระทั่งการถวายเครื่องเผาบูชาจบลง

 

การรื้อฟื้นพิธีกรรมประจำวันf

          29เมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเรียบร้อยแล้ว กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงคุกเข่าลงกราบนมัสการพร้อมกับผู้ที่อยู่กับพระองค์ 30พระองค์ทรงร่วมกับบรรดาเจ้านาย รับสั่งให้ชนเลวีขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่กษัตริย์ดาวิดทรงนิพนธ์ไว้ และที่อาสาฟผู้ทำนายเคยแต่งไว้ด้วย เขาทั้งหลายก็ขับร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี แล้วคุกเข่าลงกราบนมัสการ

          31กษัตริย์เฮเซคียาห์ยังตรัสสั่งอีกว่า “บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้ชำระตนให้พ้นมลทินเพื่อรับใช้พระยาห์เวห์แล้ว จงเข้ามานำเครื่องบูชาและของถวายเพื่อขอบพระคุณมายังพระวิหารของพระยาห์เวห์เถิด” ทุกคนที่ชุมนุมกันก็นำเครื่องบูชาและของถวายเพื่อขอบพระคุณ ส่วนผู้มีใจกว้างก็นำเครื่องเผาบูชาเข้ามา 32จำนวนเครื่องเผาบูชาที่ถูกนำมาถวายคือ โคเพศผู้เจ็ดสิบตัว แกะเพศผู้หนึ่งร้อยตัว ลูกแกะสองร้อยตัว สัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ 33เขายังแยกโคเพศผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัวไว้เป็นของถวายแด่พระเจ้า 34บรรดาสมณะมีจำนวนไม่มากพอที่จะฆ่าสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชา พี่น้องชนเลวีจึงเข้ามาช่วยจนเสร็จงาน และจนกระทั่งบรรดาสมณะทุกคนชำระตนให้หมดมลทิน เพราะชนเลวีมีความกระตือรือร้นที่จะชำระตนให้หมดมลทินมากกว่าบรรดาสมณะg 35นอกจากถวายเครื่องเผาบูชาจำนวนมากแล้ว เขายังเผาไขมันของสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายพร้อมกับเครื่องเผาบูชาด้วย

ดังนี้ พิธีกรรมในพระวิหารของพระยาห์เวห์ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีก 36กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงปลื้มปีติเช่นเดียวกับประชากรทั้งหลาย เพราะพระเจ้าทรงช่วยให้ทำทุกสิ่งสำเร็จอย่างรวดเร็ว

 

29 a ผู้เขียนพงศาวดารใช้เรื่องราวใน 3 บท คือ บทที่ 29-31 เล่าเรื่องการปฏิรูปทางศาสนาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ ตรงข้ามกับหนังสือพงศ์กษัตริย์ ซึ่งใช้ 2 พกษ 18:4 เพียงข้อเดียวกล่าวถึงเรื่องนี้ ซึ่งผู้เขียนพงศาวดารจะกล่าวซ้ำใน 2 พศด 31:1 ด้วย เขาเห็นว่าการปฏิรูปทางศาสนาให้มารวมอยู่ในพระวิหารส่วนกลางเพียงแห่งเดียวที่กรุงเยรูซาเล็มนี้สำคัญมาก เขาเล่าเรื่องนี้โดยใช้ถ้อยคำที่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิรูปทางศาสนาในรัชสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ (34:3–35:18)

b เรื่องที่เล่าต่อไปเป็นการสารภาพบาปของประชาชน เหมือนใน อสร 9:6-15; นหม 9; บรค 1:15 – 3:8; ดนล 9:4-19 (ดู ยรม 3:22-25 และ พคค 5 ด้วย)

c ที่ตรงนี้ ชนเลวีที่สืบตระกูลมาจากโคฮาท เมรารี และเกอร์โชน ถูกนับรวมเข้ากับบรรดานักขับร้องที่สืบตระกูลมาจากอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน การกล่าวถึงชนเลวีและนักขับร้องเป็นพวกเดียวกันสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ (ดู 1 พศด 6:18-32 ด้วย)

d เกี่ยวกับบทบาทของสมณะในพิธีชำระมลทิน ดู ลนต 13-16

e พิธีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลนต 4:13-21 แม้จะมีการขยายความอย่างมากด้วย พิธีชำระพระวิหารในสมัยมัคคาบีดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงใช้นี้ด้วยเช่นเดียวกัน (1 มคบ 4:42-59)

f หลังจากพิธีชำระพระวิหารและชดเชยบาปแล้ว การประกอบพิธีกรรมตามปกติจึงดำเนินต่อไปได้อีก และมีพิธีกรรมอย่างสง่าเมื่อเริ่มการนี้

g ข้อความในข้อนี้ยกย่องชนเลวีมากกว่าบรรดาสมณะ การที่ชนเลวีเข้ามามีส่วนในพิธีถวายบูชาเป็นการแย่งอภิสิทธิ์ของบรรดาสมณะ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจตามมา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก