"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

24 1โยอาชทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุเจ็ดพรรษา พระองค์ทรงปกครองเป็นเวลาสี่สิบปีอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าศิบิยาห์ เป็นชาวเมืองเบเออร์เชบา 2ตลอดชีวิตของเยโฮยาดาสมณะ กษัตริย์โยอาชทรงกระทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง 3สมณะเยโฮยาดาจัดหามเหสีสององค์ให้พระองค์ พระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาหลายองค์

 

กษัตริย์โยอาชทรงซ่อมแซมพระวิหารa

            4ต่อมา กษัตริย์โยอาชทรงตัดสินพระทัยซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ 5ทรงเรียกบรรดาสมณะและชนเลวีมาชุมนุมกัน รับสั่งว่า “จงออกไปตามเมืองต่างๆ แห่งยูดาห์ เก็บรวบรวมเงินจากชาวอิสราเอลทั้งหลายเป็นประจำทุกปี เพื่อซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้าของท่าน จงรีบทำการนี้เถิด” แต่ชนเลวีไม่ได้รีบเลยb 6กษัตริย์จึงทรงเรียกมหาสมณะเยโฮยาดามาเฝ้า ตรัสถามว่า “ทำไมท่านจึงไม่สั่งให้ชนเลวีไปเก็บภาษีจากชาวยูดาห์และชาวเยรูซาเล็ม ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์กำหนดให้ประชากรอิสราเอลจ่ายเป็นค่าบำรุงกระโจมนัดพบ” 7พระนางอาธาลิยาห์หญิงชั่วร้ายและบรรดาพระโอรสได้ปล้นพระวิหารของพระเจ้า และยังทรงนำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่ถวายแด่พระยาห์เวห์ในพระวิหารไปใช้นมัสการพระบาอัล 8กษัตริย์จึงทรงสั่งชนเลวีให้ทำหีบใบหนึ่งวางไว้ที่ประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ 9ชนเลวีจึงประกาศไปทั่วอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม ให้ทุกคนนำภาษีซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดไว้แก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร เข้ามาถวายพระยาห์เวห์ 10บรรดาเจ้านายและประชาชนมีความยินดี ต่างนำเงินภาษีมาใส่ในหีบจนเต็ม

          11เมื่อชนเลวีนำหีบไปให้เจ้าพนักงานของกษัตริย์ตรวจดู เห็นว่ามีเงินมากแล้ว ราชเลขาและเจ้าหน้าที่ของมหาสมณะจะเทเงินออกจากหีบ แล้วนำหีบกลับไปวางไว้ยังที่เดิม เขาทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันและรวบรวมเงินได้เป็นจำนวนมาก 12กษัตริย์กับเยโฮยาดาทรงมอบเงินให้ผู้ดูแลงานซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ เขาจะได้ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างช่างก่อและช่างไม้ที่ซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ เป็นค่าจ้างช่างเหล็กและช่างทองสัมฤทธิ์เพื่อเสริมพระวิหารของพระยาห์เวห์ให้แข็งแรง 13ผู้ดูแลงานจึงลงมือทำงาน ทำให้งานซ่อมแซมก้าวหน้าไปมาก เขาบูรณะพระวิหารของพระเจ้าให้อยู่ในสภาพเดิมและแข็งแรงขึ้น 14เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว เขานำเงินที่เหลือมาคืนให้กษัตริย์และสมณะเยโฮยาดา กษัตริย์ทรงใช้เงินนี้ร่วมกับสมณะเยโฮยาดาทำเครื่องใช้สำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทำภาชนะสำหรับพิธีกรรมและสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชา ทำชาม และภาชนะอื่นๆ ที่เป็นทองคำและเงิน มีการถวายเครื่องเผาบูชาในพระวิหารของพระยาห์เวห์เป็นประจำทุกวันตลอดชีวิตของสมณะเยโฮยาดา

          15เมื่อสมณะเยโฮยาดาชรามากมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี ก็สิ้นชีวิต 16ศพของเขาถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิดกับบรรดากษัตริย์ เพราะเขาได้ทำความดีต่ออิสราเอล ต่อพระเจ้าและพระวิหารของพระองค์c

 

กษัตริย์โยอาชไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตอนปลายรัชสมัย

            17เมื่อสมณะเยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์เข้ามาถวายบังคมเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ พระองค์ทรงฟังคำทูลของเขาd 18เขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระวิหารของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ไปนมัสการเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์และรูปเคารพ ความผิดนี้ทำให้พระเจ้าทรงลงโทษอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม 19พระยาห์เวห์ทรงส่งบรรดาประกาศกมาเตือนเขาให้กลับมาหาพระองค์ ประกาศกเหล่านี้กล่าวประณามความผิดของเขา แต่เขาไม่ยอมฟัง 20พระจิตของพระเจ้าเข้าประทับในเศคาริยาห์บุตรของเยโฮยาดาสมณะ เขายืนอยู่ต่อหน้าประชาชน พูดว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘ทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่านจะไม่ประสบความเจริญรุ่งเรือง ท่านได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงละทิ้งท่าน’” 21เขาทั้งหลายร่วมกันคิดร้ายต่อเศคาริยาห์ ขว้างหินใส่เขาจนตายในลานพระวิหารของพระยาห์เวห์ 22กษัตริย์โยอาชไม่ทรงระลึกถึงความกรุณาซึ่งสมณะเยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาห์เคยทำต่อพระองค์ แต่ทรงประหารชีวิตบุตรของเขา เมื่อเศคาริยาห์ใกล้จะตายได้พูดว่า “ขอพระยาห์เวห์ ทรงเห็นและทรงลงโทษเถิด”

          23เมื่อขึ้นปีใหม่กองทัพชาวอารัมก็ยกมาโจมตีกษัตริย์โยอาชe เขาบุกรุกเข้ามาในอาณาจักรยูดาห์จนถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทำลายล้างบรรดาเจ้านายของประชาชน และส่งของเชลยทั้งหมดไปถวายกษัตริย์แห่งกรุงดามัสกัส 24กองทัพชาวอารัมยกมาเป็นจำนวนน้อย แต่พระยาห์เวห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขา เพราะชาวยูดาห์ได้ละทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ กษัตริย์โยอาชจึงทรงถูกลงโทษอย่างสาสม

          25เมื่อชาวอารัมยกทัพกลับไปแล้ว กษัตริย์โยอาชทรงบาดเจ็บสาหัส บรรดาข้าราชบริพารคบคิดกันปลงพระชนม์พระองค์ เพื่อแก้แค้นที่ทรงประหารชีวิตบุตรfของเยโฮยาดาสมณะ เขาปลงพระชนม์กษัตริย์โยอาชบนพระแท่นบรรทม พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ เขาฝังพระศพไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิด แต่ไม่ได้ฝังไว้ในที่ฝังพระศพของบรรดากษัตริย์ 26ผู้คบคิดกันปลงพระชนม์คือ ศาบาดบุตรของนางชิเมอัทชาวอัมโมน และเยโฮศาบาดบุตรของนางชิมริทชาวโมอับ 27เรื่องเกี่ยวกับพระโอรส เรื่องคำพยากรณ์กล่าวโทษพระองค์ และเรื่องการซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า มีบันทึกไว้ในหนังสืออรรถาธิบายหนังสือพงศ์กษัตริย์ อามาซิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

 

24 a ผู้เขียนพงศาวดารเล่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่ตามเรื่องที่มีเล่าอยู่ใน 2 พกษ 12 ถ้ามีรายละเอียดแตกต่างออกไป ก็ดูเหมือนว่าผู้เขียนใช้เรื่องเล่าเดียวกันอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็น “อรรถาธิบายหนังสือพงศ์กษัตริย์” ที่ถูกกล่าวถึงในข้อ 27

b ผู้เขียนพงศาวดารละเว้นไม่เล่าว่าประชาชนถวายสิ่งของแด่พระยาห์เวห์ในพระวิหารตามที่มีเล่าใน 2 พกษ 12:5 แต่กลับไปเล่าถึงการรวบรวมเงินภาษีบำรุงพระวิหารที่เขาคิดว่าโมเสสได้กำหนดไว้ (อพย 25:1-9; 30:12-16; 38:25-28) และเนหะมีย์ยังกล่าวซ้ำอีกใน นหม 10:35 (ดู มธ 17:24ฯ ด้วย)

c เรื่องที่เล่าในข้อ 14-16 นี้ไม่มีเล่าในหนังสือพงศ์กษัตริย์

d การเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้ไม่มีกล่าวถึงใน 2 พกษ แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว กษัตริย์โยอาชทรงยกเลิกที่ปรึกษาที่เป็นสมณะ และทรงแต่งตั้งฆราวาสเป็นที่ปรึกษาราชการ เช่นเดียวกับในกรณีของกษัตริย์ที่ทรงประพฤติไม่เหมาะสม ผู้เขียนพงศาวดารจัดให้มีประกาศกมาตักเตือน (ข้อ 19-20)

e 2 พกษ กล่าวถึงการสงครามระหว่างชาวฟีลิสเตียกับชาวอารัม ซึ่งแยกตัวออกไปจากยูดาห์หลังจากต้องส่งบรรณาการจำนวนมาก และหลังจากนั้นจึงกล่าวถึงการที่กษัตริย์โยอาชทรงถูกปลงพระชนม์ ดูเหมือนว่าผู้เขียนพงศาวดารมีแหล่งข้อมูลต่างกัน ที่บอกว่าการที่กษัตริย์โยอาชทรงถูกปลงพระชนม์นี้เป็นการลงโทษที่ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์

f “บุตร” ตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับ LXX ต้นฉบับภาษาฮีบรู คำนี้อยู่ในรูปพหูพจน์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก