"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

รัชสมัยของกษัตริย์อาคัสยาห์แห่งยูดาห์

22 1ชาวเยรูซาเล็มแต่งตั้งอาคัสยาห์พระโอรสองค์สุดท้ายขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากกษัตริย์เยโฮรัม เพราะผู้ที่มาปล้นพระราชวังพร้อมกับชาวอาหรับได้ฆ่าพระเชษฐาทุกพระองค์ อาคัสยาห์พระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์จึงทรงเป็นกษัตริย์ 2กษัตริย์อาคัสยาห์มีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาaเมื่อทรงครองราชย์ และทรงปกครองที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาหนึ่งปี พระมารดาทรงพระนามว่าอาธาลิยาห์ เป็นพระนัดดาของกษัตริย์อมรี 3พระองค์ทรงดำเนินตามวิถีทางของราชวงศ์กษัตริย์อาคับ เพราะพระชนนีทรงเสี้ยมสอนให้ทรงกระทำความชั่วร้าย 4พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังที่ราชวงศ์กษัตริย์อาคับเคยกระทำ เพราะเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์แล้ว คนในราชวงศ์กษัตริย์อาคับเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ นำไปสู่หายนะ 5พระองค์ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของคนเหล่านี้ ทรงร่วมมือกับกษัตริย์เยโฮรัมพระโอรสของกษัตริย์อาคับ ทำสงครามกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมที่เมืองราโมทในแคว้นกิเลอาด แต่กษัตริย์เยโฮรัมทรงได้รับบาดเจ็บจากชาวอารัมb 6พระองค์เสด็จกลับมาที่เมืองยิสเรเอลเพื่อทรงรักษาบาดแผลที่ทรงได้รับที่เมืองรามาห์ในการต่อสู้กับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัม กษัตริย์อาคัสยาห์พระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์เสด็จไปเยี่ยมกษัตริย์เยโฮรัมพระโอรสของกษัตริย์อาคับที่เมืองยิสเรเอล เพราะกษัตริย์เยโฮรัมกำลังประชวร 7พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้กษัตริย์อาคัสยาห์ประสบความพินาศ จึงทรงให้เสด็จไปเยี่ยมกษัตริย์เยโฮรัม เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงที่นั่น พระองค์กับกษัตริย์เยโฮรัมทรงยกทัพออกไปสู้รบกับเยฮูบุตรของนิมชี ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงเจิมตั้งให้ทำลายราชวงศ์กษัตริย์อาคับ 8ขณะที่เยฮูกำลังสำเร็จโทษราชวงศ์กษัตริย์อาคับ ก็พบเจ้านายของยูดาห์และพระนัดดาของกษัตริย์อาคัสยาห์ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน จึงประหารชีวิตคนเหล่านี้ทั้งหมดด้วย 9เยฮูสั่งให้ค้นหากษัตริย์อาคัสยาห์ กษัตริย์อาคัสยาห์ทรงถูกจับกุมขณะที่ทรงหลบซ่อนอยู่ที่กรุงสะมาเรีย ทรงถูกนำมาพบเยฮู ซึ่งปลงพระชนม์พระองค์ พระศพถูกฝังไว้อย่างมีเกียรติเพราะเห็นแก่กษัตริย์เยโฮชาฟัทพระอัยกา ผู้ทรงแสวงหาพระยาห์เวห์ด้วยสิ้นสุดพระทัย จึงไม่มีผู้ใดในราชวงศ์กษัตริย์อาคัสยาห์ที่สามารถปกครองราชอาณาจักรได้

 

พระนางอาธาลิยาห์ทรงประหารชีวิตราชวงศ์แห่งยูดาห์

            10เมื่อพระนางอาธาลิยาห์พระชนนีของกษัตริย์อาคัสยาห์ทรงทราบว่าพระโอรสถูกประหารชีวิต ก็ทรงประหารชีวิตcสมาชิกแห่งราชวงศ์ยูดาห์ทุกพระองค์ทันที 11แต่เยโฮชาเบอัทพระธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม ทรงนำเยโฮอาชพระโอรสของกษัตริย์อาคัสยาห์ออกจากกลุ่มพระโอรสที่จะต้องถูกประหารชีวิตไปซ่อนไว้พร้อมกับแม่นมในห้องนอน ดังนั้น พระนางเยโฮชาเบอัทพระธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม ภรรยาของเยโฮยาดาสมณะ พระขนิษฐาของกษัตริย์อาคัสยาห์ ทรงช่วยเยโฮอาชให้พ้นจากพระนางอาธาลิยาห์ พระนางอาธาลิยาห์จึงทรงประหารชีวิตเยโฮอาชไม่ได้ 12เยโฮอาชหลบซ่อนอยู่กับแม่นมในพระวิหารของพระยาห์เวห์เป็นเวลาหกปี ขณะที่พระนางอาธาลิยาห์ขึ้นครองแผ่นดิน

 

22 a “ยี่สิบสองพรรษา” ตาม 2 พกษ 8:20 ต้นฉบับภาษาฮีบรูอ่านว่า “สี่สิบสอง”

b “ชาวอารัม” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทหารธนู” ต้นฉบับสับสนเพราะคำทั้งสองในภาษาฮีบรูคล้ายกันมาก [ha ’arammim = ชาวอารัม harrammim = ทหารธนู]

c “ทรงประหารชีวิต” แปลเหมือนกับใน 2 พกษ 11:1 ต้นฉบับภาษาฮีบรูอ่านว่า “พูด”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก