"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

คำปราศรัยของประกาศกอาซาริยาห์เรื่องการปฏิรูปทางศาสนา

15 1พระจิตของพระเจ้าสถิตกับอาซาริยาห์บุตรของโอเดด 2ทรงดลใจเขาให้ไปเฝ้ากษัตริย์อาสา ทูลว่า “ข้าแต่กษัตริย์อาสา ชาวยูดาห์และชาวเบนยามินทั้งหลาย โปรดฟังข้าพเจ้าเถิด พระยาห์เวห์สถิตกับท่านทั้งหลาย ถ้าท่านอยู่กับพระองค์ พระองค์จะทรงยอมให้ท่านพบพระองค์ แต่ถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระองค์ พระองค์ก็จะทรงทอดทิ้งท่านทั้งหลายด้วย 3นานมาแล้วที่ชาวอิสราเอลมีชีวิตอยู่โดยไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้ ไม่มีสมณะสั่งสอน และไม่มีธรรมบัญญัติ 4แต่เมื่อเขาเดือดร้อน เขาก็หันกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เขาแสวงหาพระองค์ และพระองค์ก็ทรงยอมให้เขาพบพระองค์ได้ 5ในสมัยนั้นไม่มีใครจะไปมาได้อย่างปลอดภัย เพราะมีความวุ่นวายมากมายในหมู่ชนชาติต่างๆ ในแผ่นดิน 6ชนชาติหนึ่งบดขยี้อีกชนชาติหนึ่ง เมืองหนึ่งบดขยี้อีกเมืองหนึ่ง เพราะพระเจ้าทรงนำความวุ่นวายและความทุกข์ยากต่างๆ มาให้เขา 7แต่ท่านทั้งหลายจงเข้มแข็ง อย่าท้อถอย เพราะการงานของท่านจะได้รับบำเหน็จ”

 

การปฏิรูปทางศาสนาของกษัตริย์อาสาa

          8เมื่อกษัตริย์อาสาทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ที่ประกาศกอาซาริยาห์บุตรของโอเดดกล่าวพยากรณ์b ก็มีพระทัยกล้าหาญขึ้น ทรงทำลายรูปเคารพน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดในแผ่นดินยูดาห์และเบนยามิน และในเมืองต่างๆ ที่ทรงยึดมาได้ในแถบภูเขาเอฟราอิม และทรงซ่อมแซมพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ ที่ตั้งอยู่ตรงหน้ามุขพระวิหารของพระยาห์เวห์ 9พระองค์ทรงเรียกทุกคนจากเผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามินมาชุมนุมกัน พร้อมกับคนจากเผ่าเอฟราอิม เผ่ามนัสเสห์ และเผ่าสิเมโอนที่มาขออาศัยอยู่ด้วย คนจำนวนมากได้หลบหนีจากอิสราเอลมาหาพระองค์ เพราะเห็นว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ 10เขาทั้งหลายมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มในเดือนที่สามของปีที่สิบห้าในรัชกาลของกษัตริย์อาสา 11วันนั้น เขานำของเชลยที่ริบได้ส่วนหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ คือ โคเพศผู้เจ็ดร้อยตัวและแกะเจ็ดพันตัว 12เขาทำพันธสัญญาผูกมัดตนเองที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษด้วยสุดจิตสุดใจ 13ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าชายหรือหญิง ที่ไม่แสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล จะต้องถูกฆ่า 14เขาทั้งหลายสาบานต่อพระยาห์เวห์ด้วยเสียงดังและโห่ร้อง เป่าแตรและเป่าเขาสัตว์ 15ชาวยูดาห์ทุกคนปีติยินดีที่ได้สาบาน เพราะเขาได้สาบานอย่างสุดใจ ได้แสวงหาพระยาห์เวห์ด้วยความกระตือรือร้น และทรงบันดาลให้เขาได้พบพระองค์ ประทานความสงบรอบด้านให้เขา

          16กษัตริย์อาสาทรงปลดพระมารดามาอาคาห์ออกจากตำแหน่งพระชนนี เพราะพระนางทรงสร้างรูปเคารพน่าสะอิดสะเอียนถวายเทพีอาเชราห์ กษัตริย์อาสาทรงโค่นรูปน่าสะอิดสะเอียนนี้ และทรงเผาทิ้งในห้วยขิดโรน 17สักการสถานบนที่สูงยังไม่หมดไปจากอิสราเอลแม้พระทัยของกษัตริย์อาสาซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์อย่างยิ่งตลอดพระชนมชีพของพระองค์ 18พระองค์ทรงนำเงิน ทองคำ และภาชนะต่างๆ ที่พระบิดาและพระองค์เองทรงถวายมาไว้ในพระวิหารของพระเจ้า

          19ไม่มีสงครามจนถึงปีที่สามสิบห้าในรัชกาลของกษัตริย์อาสา

 

15 a ผู้เขียนพงศาวดารขยายความคิดที่กล่าวไว้ใน 14:1-4 การปฏิรูปทางศาสนาได้รับความคิดมาจากประกาศกอาซาริยาห์ (ข้อ 1 ดูข้อ 8 เชิงอรรถ b) และประกอบด้วยการทำลายรูปเคารพทั่วราชอาณาจักร การซ่อมแซมพระวิหาร พิธีถวายบูชาอย่างสง่า และการรื้อฟื้นพันธสัญญา เรื่องที่เล่าดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องการปฏิรูปของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (บทที่ 29-31; เทียบ ยรม 26:18-19) และโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปของกษัตริย์โยสิยาห์ (2 พศด 34-35) ซึ่งเราจะพบเรื่องราวคล้ายๆ กันนี้ คือ การทำลายรูปเคารพและสักการสถานบนที่สูงทั่วราชอาณาจักร การซ่อมแซมพระวิหาร คำเทศน์สอนของประกาศก การรื้อฟื้นพันธสัญญา และพิธีถวายบูชาอย่างสง่า

b “ที่ประกาศกอาซาริยาห์บุตรของโอเดด(กล่าวพยากรณ์)” แปลให้สอดคล้องกับข้อ 1 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คำพยากรณ์ของประกาศกโอเดด”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก