"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

IV. การปฏิรูปครั้งแรกในสมัยมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

 

ก. การจัดระเบียบชนเลวีในรัชสมัยของกษัตริย์เรโหโบอัม

 

อาณาจักรแตกแยกa

10 1เรโหโบอัมเสด็จไปที่เมืองเชเคม เพราะชาวอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันที่นั่นเพื่อจะตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ 2เมื่อเยโรโบอัมบุตรของเนบัท ซึ่งหนีกษัตริย์ซาโลมอนไปอยู่ในอียิปต์รู้ข่าวก็กลับมาจากอียิปต์ 3ชาวอิสราเอลทุกคนที่มาชุมนุมส่งคนไปเรียกเขา แล้วไปทูลเรโหโบอัมพร้อมกันว่า 4“พระบิดาของพระองค์ทรงบังคับพวกเราให้แบกแอกหนัก บัดนี้ขอพระองค์ทรงผ่อนคลายการงานทารุณที่พระบิดาทรงเกณฑ์ให้พวกเราทำ และขอพระองค์ทรงทำให้แอกหนักที่บังคับให้พวกเราแบกเบาลง แล้วพวกเราจะรับใช้พระองค์” 5เรโหโบอัมตรัสตอบว่า “อีกสามวันจงกลับมาพบเรา” ประชาชนก็กลับไป

          6กษัตริย์เรโหโบอัมทรงปรึกษาบรรดาผู้อาวุโส ซึ่งเคยรับใช้กษัตริย์ซาโลมอนพระบิดา ขณะยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงถามว่า “ท่านทั้งหลายแนะนำเราให้ตอบประชากรนี้ว่าอย่างไร” 7เขาทั้งหลายทูลตอบว่า “ถ้าพระองค์ทรงดีต่อประชากรนี้ ทรงทำให้เขาพอใจ ถ้าพระองค์ทรงใช้พระวาจาอ่อนโยนตอบเขา เขาจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ตลอดไป” 8แต่กษัตริย์เรโหโบอัมไม่ทรงรับฟังคำแนะนำของบรรดาผู้อาวุโส กลับไปทรงปรึกษาคนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพระองค์และรับใช้พระองค์ 9พระองค์ทรงถามเขาว่า “ประชาชนขอให้เราผ่อนคลายแอกที่พระบิดาทรงบังคับเขาให้แบก ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบอย่างไร” 10บรรดาคนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลตอบว่า “พระองค์ทรงควรตอบประชากรที่ทูลขอพระองค์ให้ทรงผ่อนคลายแอกที่พระบิดาของพระองค์ทรงเกณฑ์เขาให้แบกว่า ‘นิ้วก้อยของเราใหญ่กว่าเอวของพระบิดาของเราเสียอีก 11ถ้าพระบิดาของเราทรงให้ท่านทั้งหลายแบกแอกหนัก เราจะทำให้แอกของท่านหนักกว่าเดิมอีก ถ้าพระบิดาทรงใช้แส้โบยท่าน เราจะใช้แส้ที่มีลูกตุ้มเฆี่ยนท่าน’” 12สามวันต่อมา เยโรโบอัมกับประชากรทั้งหมดกลับมาพบกษัตริย์เรโหโบอัมตามที่กษัตริย์รับสั่งไว้ว่า “อีกสามวันจงกลับมาพบเรา” 13กษัตริย์ทรงตอบเขาอย่างดุดัน กษัตริย์เรโหโบอัมไม่ทรงยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของบรรดาผู้อาวุโส 14พระองค์รับสั่งตามคำแนะนำของบรรดาคนหนุ่มว่า “พระบิดาทรงบังคับbให้ท่านทั้งหลายแบกแอกหนัก เราจะทำให้แอกของท่านหนักกว่าอีก ถ้าพระบิดาทรงใช้แส้โบยท่าน เราจะใช้แส้ที่มีลูกตุ้มเฆี่ยนท่าน” 15กษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเสียงของประชากร และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ เพื่อให้พระวาจาของพระยาห์เวห์เป็นจริง ตามที่ตรัสแก่เยโรโบอัมบุตรของเนบัทผ่านทางประกาศกอาคิยาห์ชาวชิโลห์ 16เมื่ออิสราเอลทั้งหมดเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเสียงของพวกเขา จึงทูลตอบกษัตริย์ว่า

          “เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดอีกต่อไป

                    เราไม่มีมรดกร่วมกับบุตรของเจสซีอีก

          ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงกลับไปบ้านเถิด

                    กษัตริย์ดาวิดเอ๋ย จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด”

          แล้วชาวอิสราเอลก็กลับไปบ้าน 17กษัตริย์เรโหโบอัมทรงเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองของแคว้นยูดาห์เท่านั้น 18เมื่อกษัตริย์เรโหโบอัมทรงส่งอาโดรัมผู้ควบคุมการเกณฑ์แรงงานไปปฏิบัติงาน ชาวอิสราเอลก็เอาหินทุ่มเขาจนตาย กษัตริย์เรโหโบอัมทรงรีบขึ้นรถศึกหนีมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 19ตั้งแต่นั้นมา อิสราเอลก็เป็นกบฏต่อราชวงศ์ดาวิดจนถึงวันนี้

 

10 a ข้อความในบทนี้เหมือนกันกับข้อความใน 1 พกษ บทที่ 12 เกือบจะคำต่อคำ ผู้เขียนพงศาวดารไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงการที่อาณาจักรแตกแยกได้ แต่เขาก็ละเว้นไม่กล่าวถึงเรื่องที่เยโรโบอัมเคยเป็นกบฏต่อกษัตริย์ซาโลมอนก่อนหน้านั้น (1 พกษ 11:26ฯ) เพียงแต่กล่าวพาดพิงสั้นๆ เท่านั้น (2 พศด 11:14-15) ถึงการแตกแยกทางศาสนา ที่มีเล่าอย่างละเอียดใน 1 พกษ 12:26–13:32

b “พระบิดาทรงบังคับ” เหมือนกับใน 1 พกษ 12:14 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เราจะทำ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก