"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อตกลงกับกษัตริย์ฮีราม

8 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลายี่สิบปีสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์และพระราชวัง 2พระองค์ทรงบูรณะเมืองต่างๆ ซึ่งกษัตริย์ฮีรามถวายแด่พระองค์ ทรงให้ชาวอิสราเอลไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นa 3ทรงยกทัพไปที่เมืองคามัทโศบาห์b และทรงยึดเมืองนั้นได้ 4พระองค์ยังทรงบูรณะเมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดารc และทรงบูรณะเมืองอื่นๆ ที่เคยทรงสร้างไว้ในแคว้นคามัทเพื่อสะสมเสบียงอาหาร 5ทรงบูรณะเมืองเบธโฮโรนตอนบนและเบธโฮโรนตอนล่างด้วย ให้เป็นป้อมปราการ มีกำแพง ประตูเมือง และดาลประตู 6พระองค์ทรงบูรณะเมืองบาอาลัท เมืองเก็บเสบียงทุกเมืองที่เป็นของกษัตริย์ซาโลมอน รวมทั้งเมืองสำหรับเก็บม้าศึกและรถศึก คือทรงสร้างทุกสิ่งที่ทรงประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอนและทุกเขตแดนของราชอาณาจักร 7ประชาชนทุกคนที่เป็นลูกหลานของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุส ไม่ใช่ชาวอิสราเอล 8คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของผู้ที่ยังคงเหลืออยู่ในแผ่นดินเพราะชาวอิสราเอลทำลายล้างไม่หมด กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานของคนเหล่านี้ซึ่งยังคงเป็นทาสอยู่จนถึงวันนี้ 9พระองค์ไม่ทรงให้ชาวอิสราเอลคนใดเป็นทาสทำงานกรรมกร เพราะเขาเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นนายทหารและเป็นผู้บัญชากองรถศึกและกองทหารม้า 10ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอนและดูแลผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนสองร้อยห้าสิบคน

          11กษัตริย์ซาโลมอนทรงย้ายพระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์จากนครของกษัตริย์ดาวิดมาประทับในพระราชวังที่ทรงสร้างให้นาง เพราะทรงดำริว่า “ภรรยาของเราผู้นี้ไม่ควรพำนักอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะสถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”d

          12เวลานั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์บนพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ที่ทรงสร้างไว้ด้านหน้าของหน้ามุขพระวิหาร 13 พระองค์ทรงถวายเครื่องเผาบูชาตามข้อกำหนดของโมเสส ทุกวันสับบาโต วันต้นเดือน และวันเทศกาลประจำปีสามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14ตามข้อกำหนดของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา พระองค์ทรงจัดแบ่งหมวดหมู่สมณะตามกำหนดหน้าที่รับใช้ในพระวิหาร ทรงจัดแบ่งชนเลวีบางกลุ่มให้ทำหน้าที่สรรเสริญพระเจ้า บางกลุ่มเป็นผู้ช่วยบรรดาสมณะตามหน้าที่ประจำวัน ทรงจัดแบ่งยามเฝ้าประตูพระวิหารให้เฝ้าทุกประตูตามกำหนด เพราะกษัตริย์ดาวิดคนของพระเจ้าทรงบัญชาไว้เช่นนั้น 15เขาทั้งหลายปฏิบัติตามที่กษัตริย์ทรงบัญชาแก่บรรดาสมณะและชนเลวีทุกประการ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับห้องพระคลังด้วย

          16พระราชกิจต่างๆ ที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำ ตั้งแต่วันที่ทรงวางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์จนถึงวันที่สร้างสำเร็จ ก็จบลงดังนี้ พระวิหารของพระยาห์เวห์ก็สำเร็จครบถ้วนe

 

ความรุ่งเรืองของกษัตริย์ซาโลมอน

            17กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จไปที่เมืองเอซีโอนเกเบอร์และเมืองเอลัทบนฝั่งทะเลในแผ่นดินเอโดม 18กษัตริย์ฮีรามทรงให้ข้าราชบริพารนำเรือพร้อมกับกะลาสีที่ชำนาญงานเดินเรือมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน คนเหล่านี้พร้อมกับกะลาสีของกษัตริย์ซาโลมอนเดินเรือไปยังเมืองโอฟีร์ และนำทองคำหนักเกือบสิบหกตันกลับมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

 

8 a เมืองต่างๆ ที่กล่าวถึงที่นี่น่าจะเป็นเมืองในแคว้นกาลิลีที่กษัตริย์ซาโลมอนประทานแก่กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระ (1 พกษ 9:11-12) แต่กษัตริย์ฮีรามไม่ทรงพอพระทัย และดูเหมือนจะไม่ได้ทรงยอมรับเมืองเหล่านี้ไว้ ทำให้ผู้เขียนพงศาวดารเข้าใจว่ากษัตริย์ฮีรามทรงรับเมืองเหล่านี้ไป แล้วจึงทรงถวายคืนให้กษัตริย์ซาโลมอน

b “คามัทโศบาห์” หนังสือซามูเอลและพงศ์กษัตริย์กล่าวว่า “คามัท” และ “โศบาห์” เป็นเมืองแยกกันสองเมือง การรบครั้งนี้ไม่มีกล่าวถึงที่อื่นใดอีกในพระคัมภีร์ เป็นไปได้ที่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวถึงชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดใน 2 ซมอ 8:3; 10:8 (ดู 1 พศด 18:3ฯ; 19:16) ว่าเป็นชัยชนะของกษัตริย์ซาโลมอน เพื่อกล่าวชมพระองค์มากขึ้น

c “เมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดาร” ผู้เขียนพงศาวดารเปลี่ยนหมู่บ้านทามาร์ทางทิศใต้ของทะเลตาย (1 พกษ 9:18) ให้กลายเป็นเมืองทัดโมร์ที่ใหญ่กว่า เมืองนี้จะรู้จักกันในภายหลังว่า “เมือง Palmyra”

d “สถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” 1 พกษ 9 ไม่มีคำอธิบายเช่นนี้ สภาพการณ์บางอย่างของสตรีทำให้นางมีมลทิน ไม่อาจเข้าร่วมศาสนพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งได้ ความกังวลใจในเรื่องนี้รุนแรงขึ้นในช่วงหลังกลับจากแดนเนรเทศ และในที่สุดจะกำหนดให้มีลานพิเศษสำหรับสตรีโดยเฉพาะในพระวิหารของกษัตริย์เฮโรด

e ในข้อ 12 ผู้เขียนพงศาวดารแก้ไขข้อความของ 1 พกษ 9:25 และเพิ่มข้อ 13-14 ซึ่งแสดงว่าผลงานของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นการทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กษัตริย์ดาวิดทรงกำหนดไว้ตามรายละเอียดต่างๆ ที่ “ตำนานสงฆ์” ได้ขยายความให้เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นสำเร็จบริบูรณ์ไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก