"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชาวอามาเลขปล้นและเผาเมืองศิกลาก

30 1สองวันต่อมา ดาวิดพร้อมกับพรรคพวกมาถึงเมืองศิกลาก ก่อนหน้านั้นชาวอามาเลขเข้าปล้นแคว้นเนเกบและเมืองศิกลาก เขาเข้าโจมตีและเผาเมืองศิกลาก 2จับเอาผู้หญิง และทุกคนaที่อยู่ที่นั่น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เขาไม่ได้ฆ่าผู้ใด แต่นำคนเหล่านี้เป็นเชลยเดินทางต่อไป 3เมื่อดาวิดพร้อมกับพรรคพวกมาถึง ก็พบว่าเมืองถูกเผา ภรรยากับบุตรชายหญิงถูกจับเป็นเชลย 4ดาวิดกับคนของเขาร้องไห้เสียงดังจนหมดแรง 5ภรรยาทั้งสองคนของดาวิดถูกจับตัวไปด้วย คืออาคิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลภรรยาม่ายของนาบาลชาวคารเมล

6ดาวิดรู้สึกลำบากใจ เพราะทุกคนคิดจะเอาหินขว้างเขาให้ตาย ทุกคนต่างรู้สึกขมขื่นใจที่สูญเสียบุตรชายหญิงของตน แต่ดาวิดวางใจในพระยาห์เวห์พระเจ้าของตน 7จึงบอกสมณะอาบียาธาร์บุตรของอาคิเมเลคว่า “จงนำเสื้อกั๊กสำหรับเสี่ยงทายมาให้ข้าพเจ้าเถิด” อาบียาธาร์ก็นำเสื้อกั๊กมาให้ดาวิด 8ดาวิดทูลถามพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าจะต้องไล่ตามพวกที่มาปล้นเหล่านี้ไหม ข้าพเจ้าจะตามไปทันไหม” พระยาห์เวห์ตรัสตอบเขาว่า “จงไล่ตามไปเถิด ท่านจะตามไปทัน และช่วยผู้ที่ถูกจับไปให้รอดพ้นได้อย่างแน่นอน” 9ดาวิดจึงพาพรรคพวกหกร้อยคนออกเดินทาง และมาถึงห้วยเบโสร์ บางคนที่มาช้าหยุดอยู่ที่นั่นb 10ดาวิดพาคนสี่ร้อยคนมุ่งหน้าต่อไป ส่วนอีกสองร้อยคนเหนื่อยมากจนข้ามห้วยเบโสร์ไม่ไหว จึงหยุดพักอยู่ข้างหลัง

11เมื่อผู้ที่ไปกับดาวิดพบชายชาวอียิปต์คนหนึ่งในทุ่งนา ก็พามาหาดาวิด ให้อาหารกินและให้น้ำดื่ม 12เขายังให้มะเดื่อเทศแห้งอัดหนึ่งก้อน และองุ่นแห้งสองพวงแก่ชาวอียิปต์ผู้นั้นด้วย เขากินแล้วก็กลับมีกำลังขึ้น เพราะไม่ได้กินหรือดื่มเป็นเวลาสามวันสามคืนมาแล้ว 13ดาวิดซักถามเขาว่า “ท่านมาจากไหน ใครเป็นนายของท่าน” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มชาวอียิปต์ เป็นทาสของชาวอามาเลข นายได้ทิ้งข้าพเจ้าไว้สามวันมาแล้ว เพราะข้าพเจ้าป่วย 14พวกเราได้เข้าปล้นแคว้นเนเกบของชาวเคเรธีc แคว้นเนเกบของชนเผ่ายูดาห์ และแคว้นเนเกบของชนเผ่าคาเลบ พวกเราได้จุดไฟเผาเมืองศิกลากด้วย” 15ดาวิดถามอีกว่า “ท่านจะพาข้าพเจ้าไปพบพวกที่เข้าปล้นเหล่านี้ได้ไหม” เขาตอบว่า “จงสาบานเดชะพระนามพระเจ้าว่า ท่านจะไม่ฆ่าข้าพเจ้า หรือส่งตัวข้าพเจ้ากลับไปให้นาย แล้วข้าพเจ้าจะพาท่านไปพบพวกที่เข้าปล้นเหล่านี้”

16เขาก็พาดาวิดไปพบพวกที่เข้าปล้นพวกนั้น พวกที่เข้าปล้นต่างกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณนั้นกำลังกินดื่มและเลี้ยงฉลองกัน เพราะปล้นข้าวของมาได้มากมายจากแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย และจากแผ่นดินยูดาห์ 17วันรุ่งขึ้นพอสว่าง ดาวิดก็เข้าโจมตีพวกนั้นจนถึงเวลาเย็น ไม่มีใครรอดชีวิตนอกจากหนุ่มสี่ร้อยคน ซึ่งขี่อูฐหนีรอดไปได้ 18ดาวิดได้ทุกคนและทุกสิ่งที่ชาวอามาเลขยึดไปคืนมา รวมทั้งภรรยาสองคนด้วย 19ไม่มีสิ่งใดขาดหายไป ดาวิดได้ทุกสิ่งที่ชาวอามาเลขยึดไปคืนมา ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าบุตรชายหรือบุตรหญิง และสิ่งของต่างๆ 20ดาวิดยังยึดได้แพะแกะและโค คนของดาวิดต้อนสัตว์เหล่านี้ไปข้างหน้าd แล้วกล่าวว่า “นี่เป็นของปล้นของดาวิด”

21แล้วดาวิดกลับไปที่ห้วยเบโสร์ คนสองร้อยคนที่เมื่อยล้าติดตามเขาไปไม่ได้ คนเหล่านั้นออกมาต้อนรับดาวิดและพรรคพวก ดาวิดและพรรคพวกเข้าไปใกล้และทักทายเขา 22แต่บางคนที่ใจแคบและเหลวไหลในบรรดาผู้ติดตามดาวิดกล่าวว่า “พวกนี้ไม่ได้ไปกับเรา เราอย่าให้ของที่ปล้นมาได้แก่เขาเลย นอกจากภรรยาและบุตรของเขาเท่านั้น ให้เขามาเอาและไปให้พ้น” 23แต่ดาวิดตอบว่า “พี่น้องทั้งหลาย อย่าทำเช่นนี้กับสิ่งที่พระยาห์เวห์ประทานแก่เรา พระองค์ทรงปกป้องเราให้ปลอดภัยและทรงมอบพวกที่โจมตีเราไว้ในมือของเรา 24ไม่มีใครเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านดอก ทุกคนต้องได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน

          ส่วนแบ่งของคนที่ไปสงคราม

ต้องเท่ากับส่วนแบ่งของคนที่เฝ้าสัมภาระ”’

25ตั้งแต่วันนั้น ดาวิดตั้งเป็นกฎและข้อกำหนดให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

26เมื่อดาวิดกลับมาถึงเมืองศิกลาก ก็จัดส่งของที่ปล้นมาได้ส่วนหนึ่งให้แก่บรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์e ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติ พร้อมกับบอกว่า “นี่เป็นของขวัญสำหรับท่าน จากของที่เราปล้นมาได้จากศัตรูของพระยาห์เวห์”

27ผู้ที่ได้รับของขวัญคือชาวเมืองเบธเอล

ชาวเมืองราโมทในแคว้นเนเกบ

               8ชาวเมืองยาทธีร์

ชาวเมืองอาโรเออร์

ชาวเมืองสิฟโมท

ชาวเมืองเอชเทโมอา

29ชาวเมืองคารเมล

ชาวเมืองต่างๆ ของชาวเยราเมเอล

ชาวเมืองต่างๆ ของชาวเคไนต์

30ชาวเมืองโฮรมาห์

ชาวเมืองโบราชาน

ชาวเมืองอาธาค

31สำหรับผู้ที่อยู่ในเฮโบรน

และทุกเมืองที่ดาวิดกับพรรคพวกเคยผ่านไปf

 

30 a “และทุกคน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มี “และทุกคน”

b “บางคนที่มาช้าหยุดอยู่ที่นั่น” อาจเป็นคำอธิบายของผู้คัดลอกเพราะต้นฉบับภาษากรีกละไว้

c ชาวเคเรธีเป็นชนชาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับชาวฟีลิสเตีย ต่อมาภายหลัง ดาวิดจะเลือกชาวเคเรธีร์บางคนเป็นองครักษ์ (2 ซมอ 8:18; 15:18)

d ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้างหน้าฝูงสัตว์” ซึ่งไม่มีความหมาย นักวิชาการจึงแก้ต้นฉบับให้เข้าใจง่ายขึ้น

e บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ทีละเมือง”

f ดาวิดส่งของกำนัลไปให้ชาวเมืองต่างๆ เหล่านี้เพื่อทดแทนไมตรีจิตที่เคยได้รับ ยิ่งกว่านั้น เพื่อชนะใจคนเหล่านี้ให้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ในภายหลัง (2 ซมอ 2:4) เมืองต่างๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเฮโบรน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก