"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

5 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงปกครองเหนืออาณาจักรทั้งหลายตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสdจนถึงแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียและเขตแดนประเทศอียิปต์ ชนชาติเหล่านี้นำบรรณาการมาถวายและรับใช้พระองค์ตลอดพระชนมายุ 6กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีคอกม้าสี่พันeคอก สำหรับม้าเทียมรถศึก และยังมีม้าศึกอีกหนึ่งหมื่นสองพันตัว

กิตติศัพท์ของกษัตริย์ซาโลมอน

            9พระเจ้าประทานให้กษัตริย์ซาโลมอนมีพระปรีชาญาณ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทรงมีความรอบรู้เหลือคณานับประดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล 10พระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอนยิ่งใหญ่กว่าปรีชาญาณของชาวตะวันออกทั้งหลาย และมากกว่าปรีชาญาณทั้งหมดของอียิปต์ 11พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดกว่าทุกคน ทรงฉลาดกว่าเอธานจากตระกูลเอสราห์f ทรงฉลาดกว่าบรรดาบุตรของมาโฮล คือเฮมาน คาลโคลและดารดา กิตติศัพท์ของพระองค์แผ่ไปถึงบรรดาชนชาติที่อาศัยอยู่โดยรอบ 12พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์สุภาษิตสามพันบท และบทเพลงของพระองค์มีจำนวนหนึ่งพันกับห้าบท 13พระองค์ตรัสเรื่องต้นไม้ได้ตั้งแต่ต้นสนสีดาร์ในเลบานอนไปจนถึงต้นหุสบที่ขึ้นอยู่ตามกำแพง พระองค์ตรัสเรื่องสัตว์เลี้ยง นก สัตว์เลื้อยคลานและปลาต่างๆได้g 14ผู้คนจากชาติต่างๆมาฟังพระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์ทั่วแผ่นดินที่ทรงได้ยินเรื่องพระปรีชาญาณของพระองค์ก็ทรงส่งคนมาฟังh

: สิ่งก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอน

การเตรียมสร้างพระวิหาร

5 15กษัตริย์ฮีรามแห่งไทระเป็นพระสหายของกษัตริย์ดาวิดตลอดมา เมื่อทรงทราบว่ากษัตริย์ซาโลมอนได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดา จึงทรงส่งคณะทูตมาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน 16กษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งสารไปถึงกษัตริย์ฮีรามว่า 17"พระองค์ทรงทราบแล้วว่ากษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาทรงสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระราชบิดาไม่ได้ เพราะต้องทรงทำสงครามกับศัตรูรอบด้าน จนกว่าพระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้พระราชบิดาทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง 18แต่บัดนี้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานสันติภาพรอบด้าน ไม่มีศัตรูหรือเหตุร้ายที่จะต้องกลัว 19ข้าพเจ้าจึงคิดจะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ตามที่พระยาห์เวห์ตรัสกับดาวิดพระราชบิดาไว้ว่า 'บุตรของท่านซึ่งเราจะตั้งให้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากท่าน จะสร้างพระวิหารสำหรับนามของเรา' 20เพราะฉะนั้น ขอพระองค์ตรัสสั่งให้โค่นต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนให้ข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะร่วมงานกับผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าจ้างสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์จะทรงกำหนด พระองค์ทรงทราบแล้วว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดชำนาญโค่นต้นไม้เท่ากับชาวไซดอนi 21เมื่อกษัตริย์ฮีรามทรงทราบสารจากกษัตริย์ซาโลมอน ก็ทรงยินดียิ่ง ตรัสว่า    "บัดนี้ ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ที่ประทานให้ดาวิดมีบุตรเฉลียวฉลาดเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรจำนวนมากนี้" 22แล้วกษัตริย์ฮีรามก็ทรงส่งสารไปถึงกษัตริย์ซาโลมอนว่า "ข้าพเจ้าได้รับสารของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าจะทำตามที่พระองค์ทรงปรารถนา จะจัดหาไม้สนสีดาร์หรือไม้สนสองใบให้พระองค์ 23ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะนำไม้เหล่านี้จากเลบานอนลงไปถึงทะเล ข้าพเจ้าจะสั่งให้ผูกไม้เหล่านี้เป็นแพล่องมาตามชายทะเลถึงที่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ แล้วข้าพเจ้าจะสั่งให้แก้แพออก เพื่อพระองค์จะทรงรับไม้ไว้ พระองค์จะทรงตอบแทนข้าพเจ้าโดยทรงจัดส่งเสบียงอาหารแก่ราชสำนักของข้าพเจ้า" 24กษัตริย์ฮีรามจึงทรงจัดส่งไม้สนสีดาร์และไม้สนสองใบให้แก่กษัตริย์ซาโลมอนตามพระประสงค์ 25กษัตริย์ซาโลมอนทรงจัดหาข้าวสาลีหกพันตันj และน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แปดพันลิตรให้ราชสำนักของกษัตริย์ฮีรามเป็นประจำทุกปี 26พระยาห์เวห์ประทานพระปรีชาญาณแก่กษัตริย์ซาโลมอนตามที่ทรงสัญญาไว้ กษัตริย์ซาโลมอนและกษัตริย์ฮีรามทรงมีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งสองพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาต่อกัน

          27kกษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานประชาชนจำนวนสามหมื่นคนจากทั่วอิสราเอล 28ทรงแบ่งคนงานเป็นสามผลัด ผลัดละหนึ่งหมื่นคน ส่งไปทำงานที่เลบานอนเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ละผลัดทำงานหนึ่งเดือนในเลบานอน และอยู่บ้านสองเดือน อาโดนีรัมเป็นหัวหน้าดูแลแรงงานเกณฑ์เหล่านี้ 29กษัตริย์ซาโลมอนยังทรงมีกรรมกรแบกหามเจ็ดหมื่นคน คนสกัดหินอีกแปดหมื่นคนทำงานที่ภูเขา 30ไม่นับหัวหน้างานสามพันสามร้อยคนซึ่งคอยควบคุมการทำงานของคนงานและรายงานต่อผู้ควบคุมงานที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงแต่งตั้ง 31คนงานเหล่านี้ขุดหินก้อนใหญ่คุณภาพดีและสกัดเป็นฐานของพระวิหารตามพระบัญชาของกษัตริย์ 32คนงานของกษัตริย์ซาโลมอน คนงานของกษัตริย์ฮีราม และคนงานชาวบีบลอส l สกัดหิน เตรียมไม้และหินเพื่อสร้างพระวิหาร

d "แม่น้ำยูเฟรติส" ต้นฉบับว่า "แม่น้ำ" (เช่นเดียวกับในข้อ 4)

e "สี่พัน" แปลตาม 2 พศด 9:25 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "สี่หมื่น"

f "เอสราห์" แปลตามตัวอักษรว่า "คนท้องถิ่น" ชื่อของบุคคลในข้อนี้เป็นชื่อของปราชญ์เรืองนามชาวคานาอัน ชาวยิวคิดว่า สดด 89 เป็นบทประพันธ์ของเอธาน ชื่อเสียงของเขาทำให้ปราชญ์เหล่านี้ แม้เป็นชาวคานาอัน ก็มีชื่อบันทึกไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของอิสราเอลด้วย (ดู 1 พศด 2:6; 6:18)

g กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นปราชญ์คนแรกของอิสราเอล (ดู "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมปรีชาญาณ" ย่อหน้าสุดท้าย) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงมีผลงานด้านวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ (ดู 8:12-13) หนังสือสุภาษิตส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลงานของพระองค์ สดด 72 และ 127  ปญจ พซม ปชญ ล้วนมีชื่อของกษัตริย์ซาโลมอนเกี่ยวข้องด้วย

h "ทรงส่งคนมาฟัง" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ส่งบรรณาการมาถวาย"

i "ชาวไซดอน" มิได้หมายถึงเพียงชาวเมืองไซดอนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนเชื้อชาติฟินิเชียโดยทั่วไป ฮีรามทรงเป็นกษัตริย์ของทั้งเมืองไทระและไซดอน

j "หกพันตัน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า "สองหมื่นคอร์" (เทียบ 2 พศด 2:9) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ยี่สิบคอร์" (1 คอร์ เท่ากับปริมาณ 450 ลิตร)

k บางคนคิดว่าข้อ 27-32 เป็นข้อความเพิ่มเติมในภายหลัง

l "บีบลอส" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เกบาล"  เป็นเมืองตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเบรุต ห่างออกไปราว 80 กม.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก