"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์a

10 1ชาวฟีลิสเตียสู้รบกับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลต้องถอยทัพหนีชาวฟีลิสเตีย จึงถูกฆ่าเป็นจำนวนมากบนภูเขากิลโบอา 2ชาวฟีลิสเตียไล่ตามกษัตริย์ซาอูลและพระโอรส ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา ซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์ซาอูล 3มีการสู้รบอย่างหนักอยู่รอบๆ กษัตริย์ซาอูล ทหารธนูมาพบพระองค์ จึงใช้ธนูยิงพระองค์จนทรงได้รับบาดเจ็บสาหัส 4กษัตริย์ซาอูลจึงตรัสกับผู้ถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออกแทงเราให้ตายเถิด มิฉะนั้นชาวฟีลิสเตียที่ไม่เข้าสุหนัตเหล่านี้จะมาเยาะเย้ยเรา” แต่ผู้ถืออาวุธกลัวมาก ไม่ยอมทำตามรับสั่ง กษัตริย์ซาอูลจึงทรงชักดาบออกและล้มทับดาบนั้น 5เมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของตนตายไปด้วย 6ดังนั้น กษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสทั้งสามองค์ก็สิ้นพระชนม์ ราชวงศ์ของพระองค์ก็สิ้นสุดพร้อมกัน 7เมื่อชาวอิสราเอลที่อยู่ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไป และกษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ทิ้งเมืองหนีไป ชาวฟีลิสเตียจึงเข้ายึดครองเมืองเหล่านั้น

          8วันต่อมา เมื่อชาวฟีลิสเตียมาปลดของมีค่าจากผู้ตาย ก็พบพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสอยู่บนภูเขากิลโบอา 9เขาจึงถอดเครื่องทรง ตัดพระเศียร นำศาสตราวุธของพระองค์ไป แล้วส่งผู้นำข่าวดีไปทั่วแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย เพื่อแจ้งแก่รูปเคารพและประชาชน 10เขานำอาวุธของกษัตริย์ซาอูลมาตั้งไว้ในวิหารของเทพเจ้าของตน และตรึงพระเศียรของพระองค์ไว้ในวิหารของพระดาโกน

          11เมื่อชาวเมืองยาเบชกิเลอาดbรู้เรื่องทั้งหมดที่ชาวฟีลิสเตียทำกับกษัตริย์ซาอูล 12ผู้กล้าหาญทุกคนต่างเดินทางไปเชิญพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสกลับมาที่เมืองยาเบช ฝังพระอัฐิไว้ใต้ต้นทามาริสก์ที่เมืองยาเบช แล้วจำศีลอดอาหารไว้ทุกข์เป็นเวลาเจ็ดวัน

          13กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์เช่นนี้เพราะไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ ไม่ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า เสด็จไปปรึกษาขอคำแนะนำจากคนทรง 14พระองค์ไม่ทรงปรึกษาขอคำแนะนำจากพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงบันดาลให้สิ้นพระชนม์ และทรงมอบราชอาณาจักรแก่ดาวิดบุตรของเจสซีc

 

10 a บทนี้เป็นเหมือน “อารัมภบท” ของเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด ซึ่งจะเป็นเนื้อหาของหนังสือพงศาวดารฉบับที่หนึ่งส่วนที่เหลือ ผู้เขียนพงศาวดารเล่าถึงจุดจบน่าอนาถของซาอูลกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าทรงทอดทิ้ง

b “ชาวเมืองยาเบชกิเลอาด” แปลโดยคาดคะเนตาม 1 ซมอ 31:11 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทั่วเมืองยาเบชของแคว้นกิเลอาด”

c ข้อ 13-14 นี้เป็นคำตัดสินของผู้เขียนพงศาวดารต่อการปกครองของกษัตริย์ซาอูล โดยคิดถึงแต่ข้อบกพร่องในการปกครองของพระองค์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก