"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

จ. ชนเผ่าทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

 

เชื้อสายของรูเบน

5 1เชื้อสายของรูเบน บุตรคนแรกของอิสราเอล เขาเป็นบุตรคนแรก แต่เพราะเขาไปหลับนอนกับนางบำเรอของบิดา เขาจึงสูญเสียสิทธิบุตรคนแรก สิทธินี้จึงตกเป็นของโยเซฟบุตรของอิสราเอล และรูเบนไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นบุตรคนแรกอีกต่อไป

          2แม้ยูดาห์มีกำลังมากกว่าบรรดาพี่น้อง และเจ้านายองค์หนึ่งก็มาจากเขา สิทธิบุตรคนแรกaก็ยังเป็นของโยเซฟ

          3บุตรของรูเบน บุตรคนแรกของอิสราเอลคือ คาโนค ปัลลู เคสโรน และคารมี

 

เชื้อสายของโยเอลb

          4บุตรของโยเอลคือ เชไมอาห์ ซึ่งเป็นบิดาของโกก ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอี 5ซึ่งเป็นบิดาของมีคาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเรอายาห์ ซึ่งเป็นบิดาของบาอัล 6ซึ่งเป็นบิดาของเบเอราห์ เบเอราห์ผู้นี้ถูกกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์cแห่งอัสซีเรียจับเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศ เขาเป็นเจ้านายของชนเผ่ารูเบน

          7ญาติพี่น้องของเขามีชื่อบันทึกไว้ตามทะเบียนจำนวนประชากรดังต่อไปนี้ เริ่มด้วยเยอีเอล ต่อจากนั้นคือเศคาริยาห์ 8เบลาบุตรของอาซาส บุตรของเชมา บุตรของโยเอล

 

ดินแดนของชนเผ่ารูเบน

            ชนเผ่ารูเบนอาศัยอยู่ที่เมืองอาโรเออร์ และดินแดนของเขาขยายไปจนถึงภูเขาเนโบ และเมืองบาอัลเมโอน 9เขาขยายดินแดนทางทิศตะวันออกไปจนถึงชายถิ่นทุรกันดารฟากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เพราะเขามีฝูงแพะแกะจำนวนมากในแผ่นดินกิเลอาด

          10ในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล เขาทำสงครามกับชาวฮาการ์ มีชัยชนะ และเข้าไปอยู่ในกระโจมของชาวฮาการ์ทั่วดินแดนทางตะวันออกของแคว้นกิเลอาด

 

เชื้อสายของกาดd

          11เชื้อสายของกาดอยู่ทางเหนือของชนเผ่ารูเบนในแคว้นบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12หัวหน้าชนเผ่ากาดในแคว้นบาชานคือ โยเอลคนแรก ชาฟามคนที่สอง ต่อไปคือยานัย และชาฟัท

          13ญาติพี่น้องตามตระกูลของเขาคือ มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ รวมเจ็ดคน 14คนเหล่านี้เป็นบุตรของอาบีคาอิล บุตรของคุรี บุตรของยาโรอัค บุตรของกิเลอาด บุตรของมีคาเอล บุตรของเยชิชัย บุตรของยัคโด บุตรของบุส 15อาคิบุตรของอับดีเอล บุตรของกุนี เป็นหัวหน้าของตระกูลต่างๆ เหล่านี้ 16เขาทั้งหลายอยู่ในแคว้นกิเลอาด แคว้นบาชานและเมืองบริวาร รวมทั้งทุ่งหญ้าทั้งหมดของเมืองชาโรนeจนสุดเขตแดน 17คนเหล่านี้ทั้งหมดมีชื่อบันทึกไว้ในจำนวนประชากรในรัชสมัยของกษัตริย์โยธามแห่งยูดาห์ และในรัชสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอล

          18ชนเผ่ารูเบน ชนเผ่ากาด และชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า มีทหารชำนาญศึกสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน เชี่ยวชาญในการใช้โล่ ดาบ และธนู พร้อมที่จะออกศึก 19เขาทำสงครามกับชาวฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ 20ในการสู้รบครั้งนี้ เขาวอนขอพระเจ้า พระองค์ทรงฟังเขา ทรงช่วยเหลือเขา ทรงมอบชาวฮาการ์และพันธมิตรทั้งหมดไว้ในมือของเขา เพราะเขาวางใจในพระองค์ 21เขายึดได้สัตว์เลี้ยงของศัตรู คืออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่นตัว ลาสองพันตัว และจับคนเป็นเชลยได้หนึ่งแสนคน 22ศัตรูจำนวนมากถูกฆ่า เพราะการสู้รบครั้งนี้เป็นสงครามของพระเจ้า เขาทั้งหลายอยู่ในดินแดนนั้นต่อไป จนถูกจับเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศf

 

ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า

            23ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีจำนวนมาก ตั้งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินตั้งแต่แคว้นบาชานจนถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนีร์ และภูเขาเฮอร์โมน

24ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ คือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยัคดีเอล คนเหล่านี้เป็นทหารชำนาญศึก เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าครอบครัว

          25แต่เขาทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของบรรพบุรุษ ขายตัวดุจหญิงแพศยา ไปกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งพระเจ้าทรงทำลายให้เขาเข้ามาตั้งหลักแหล่งแทน 26พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงปลุกเร้าจิตใจของปูลgกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย คือจิตใจของกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์แห่งอัสซีเรีย ให้มาจับชนเผ่ารูเบน เผ่ากาด และชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า เป็นเชลยนำไปอยู่ที่เมืองคาลัค คาโบร์ ฮารา และที่ริมแม่น้ำโกซานhจนถึงทุกวันนี้

ฉ. เชื้อสายของเลวีi

 

ลำดับวงศ์ตระกูลของมหาสมณะ

            27บุตรของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 28บุตรของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 29บุตรของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตรของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

30เอเลอาซาร์เป็นบิดาของฟีเนหัส ฟีเนหัสเป็นบิดาของอาบีชูวา 31อาบีชูวาเป็นบิดาของบุคคี บุคคีเป็นบิดาของอุสซี 32อุสซีเป็นบิดาของเศรัคยาห์ เศรัคยาห์เป็นบิดาของเมราโยท 33เมราโยทเป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาคีทูบ 34อาคีทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาคีมาอัส 35อาคีมาอัสเป็นบิดาของอาซาริยาห์ อาซาริยาห์เป็นบิดาของโยคานัน 36โยคานันเป็นบิดาของอาซาริยาห์ ซึ่งเป็นสมณะรับใช้ในพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอน ทรงสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม 37อาซาริยาห์เป็นบิดาของอามาริยาห์ อามาริยาห์เป็นบิดาของอาคีทูบ 38อาคีทูบเป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของชัลลูม 39ชัลลูมเป็นบิดาของคิลคียาห์ คิลคียาห์เป็นบิดาของอาซาริยาห์ 40อาซาริยาห์เป็นบิดาของเสไรอาห์ เสไรอาห์เป็นบิดาของเยโฮซาดัก 41เมื่อพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จับชาวแคว้นยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเป็นเชลยไปยังแดนเนรเทศ เยโฮซาดักก็ถูกจับไปด้วย

 

5 a แม้ผู้เขียนพงศาวดารต้องการยกย่องกษัตริย์ดาวิดและราชวงศ์ เขาก็ยังพยายามรวมธรรมประเพณีสองสายเข้าด้วยกัน คือ รวมธรรมประเพณีที่ยกย่องยูดาห์ใน ปฐก 49:10 เข้ากับธรรมประเพณีที่ยกย่องโยเซฟในฐานะที่เป็น “บุตรคนแรก” (ของนางราเคลที่ยาโคบรัก) ดู ฉธบ 33:17 เชิงอรรถ j ต้นฉบับภาษากรีกแปล “สิทธิบุตรคนแรก” ว่า “พระพร”

b “เชื้อสายของโยเอล” ข้อความตอนนี้พบได้เพียงในหนังสือพงศาวดารเท่านั้น แต่ผู้เขียนไม่อธิบายความสัมพันธ์ของเขากับชนเผ่ารูเบน

c การจับชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยในแดนเนรเทศสมัยกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์ในปี 732 ก่อน ค.ศ. (เทียบ 2 พกษ 15:29) ยังมีผลกระทบต่อประชาชนในแคว้นกิเลอาด ที่อาศัยของชนเผ่ารูเบนอีกด้วย

d “เชื้อสายของกาด” รายชื่อของชนเผ่ากาดและของชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าพบได้ในหนังสือพงศาวดารเท่านั้น อาจมาจากการสำรวจจำนวนประชากรในรัชสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (ดูข้อ 17)

e “ชาโรน” ที่นี่ไม่ใช่ที่ราบชาโรนตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่คงเป็นเมืองหนึ่งทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ชื่อเมืองนี้มีเขียนอยู่ในศิลาจารึกของกษัตริย์เมชาแห่งโมอับด้วย

f เราไม่พบเรื่องที่กล่าวในข้อ 18-22 ที่อื่นในพระคัมภีร์ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่นี้เป็นจำนวนที่เกินความจริง คงเป็นการระลึกถึงการขับเคี่ยวกับชนเผ่าอาหรับใกล้เคียงที่ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง การถูกจับเป็นเชลยไปในถิ่นเนรเทศที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์ (ดูข้อ 6 และ 26)

g “ปูล” หมายถึงกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์ที่ 3 ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี 745-727 ก่อน ค.ศ. เหนือทั้งอาณาจักรอัสซีเรียและอาณาจักรบาบิโลน ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรงได้รับพระนามว่า “ปูลา” (หรือ “ปูล” ในภาษาฮีบรู ดู 2 พกษ 15:19)

h ผู้เขียนพงศาวดารรวมเรื่องการจับประชาชนจากแคว้นกิเลอาดเป็นเชลยในรัชสมัยทิกลัทปิเลเสอร์ (2 พกษ 15:29) กับสถานที่ในแดนเนรเทศซึ่งเป็นสถานที่เนรเทศของเชลยจากแคว้นสะมาเรียที่กษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 จะทรงนำไปอยู่ในภายหลัง คือในปี 721 ก่อน ค.ศ.

i รายชื่อยืดยาวนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนเพิ่มเติมจากทั้งพระคัมภีร์และจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เราไม่รู้จัก ข้อเขียนดั้งเดิมเกี่ยวกับเชื้อสายชนเลวีคงมีเพียง 6:1-4, 34-38

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก