"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ค. ราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดa

 

พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด

3 1ต่อไปนี้เป็นพระโอรสของกษัตริย์ดาวิด ประสูติที่เมืองเฮโบรน องค์แรกคืออัมโนน ประสูติแต่นางอาคิโนอัมชาวยิสเรเอล องค์ที่สองคือดาเนียล ประสูติแต่นางอาบีกายิลชาวคารเมล 2องค์ที่สามคืออับซาโลม ประสูติแต่นางมาอาคาห์ธิดาของทัลมัย กษัตริย์แห่งเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์ ประสูติแต่นางฮักกีท 3องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ ประสูติแต่นางอาบีตัล องค์ที่หกคืออิทเรอัม ประสูติแต่นางเอกลาห์ มเหสีของพระองค์ 4พระโอรสทั้งหกองค์นี้เป็นพระโอรสของกษัตริย์ดาวิด ประสูติที่เมืองเฮโบรน ขณะที่พระองค์ทรงครองราชย์ที่นั่นเป็นเวลาเจ็ดปีหกเดือน

          พระองค์ยังทรงครองราชย์ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาอีกสามสิบสามปี 5พระโอรสต่อไปนี้ประสูติที่กรุงเยรูซาเล็มคือ ชิเมอา โชบับ นาธาน และซาโลมอน พระโอรสทั้งสี่องค์นี้ประสูติแต่นางบัทชูวาbธิดาของอัมมีเอล และยังมีพระโอรสอื่นๆ อีกเก้าองค์ คือ 6อิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท 7โนกาห์ เนเฟก ยาฟีอาห์ 8เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท

          9นอกจากพระโอรสเหล่านี้แล้ว กษัตริย์ดาวิดยังมีพระโอรสอีกหลายองค์จากนางสนมหลายคน และมีพระธิดาชื่อนางทามาร์

 

ราชวงศ์กษัตริย์ซาโลมอนc

          10ผู้สืบราชวงศ์กษัตริย์ซาโลมอนคือ เรโหโบอัม ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาบียาห์ ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาสา ซึ่งมีพระโอรสชื่อเยโฮชาฟัท 11ซึ่งมีพระโอรสชื่อโยรัม ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาคัสยาห์ ซึ่งมีพระโอรสชื่อโยอาช 12ซึ่งมีพระโอรสชื่ออามาซิยาห์ ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาซาริยาห์ ซึ่งมีพระโอรสชื่อโยธาม 13ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาคัส ซึ่งมีพระโอรสชื่อเฮเซคียาห์ ซึ่งมีพระโอรสชื่อมนัสเสห์ 14ซึ่งมีพระโอรสชื่ออาโมน ซึ่งมีพระโอรสชื่อโยสิยาห์ 15ซึ่งมีพระโอรสองค์แรกชื่อโยคานัน องค์ที่สองชื่อเยโฮยาคิม องค์ที่สามชื่อเศเดคียาห์ องค์ที่สี่ชื่อชัลลูมd 16เยโฮยาคิมมีพระโอรสสององค์คือ เยโคนิยาห์และเศเดคียาห์

 

ราชวงศ์กษัตริย์เยโคนิยาห์หลังกลับจากแดนเนรเทศe

          17เชื้อสายของกษัตริย์เยโคนิยาห์ซึ่งทรงถูกจับเป็นเชลยคือ เชอัลทิเอล 18มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์ 19บุตรของเปดายาคือ เศรุบบาเบลf และชิเมอี บุตรของเศรุบบาเบลคือ เมชุลลาม คานันยาห์ และบุตรหญิงชื่อเชโลมิท 20เมชุลลามมีบุตรgห้าคนคือ คาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ คาสาดิยาห์ และยูชับเคเสด 21คานันยาห์มีบุตรสองคนคือ ปาลาธิยาห์และเยชายาห์ เยชายาห์เป็นบิดาของเรไฟยาห์ เรไฟยาห์เป็นบิดาของอารนัน อารนันเป็นบิดาของโอบาดีห์ โอบาดีห์เป็นบิดาของเชคันยาห์h 22เชคันยาห์มีบุตรหกคนคือ เชไมอาห์ คัทธุช อิเกอัล บารีอัค เนอารียาห์ และชาฟัท 23เนอารียาห์มีบุตรสามคนคือ เอลีโอเอนัย คิสคียาห์ และอัสรีคัม 24เอลีโอเอนัยมีบุตรเจ็ดคนคือ โฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยคานัน เดไลยาห์ และอานานี

 

3 a บทนี้ซึ่งบันทึกรายชื่อเชื้อสายของราชวงศ์ดาวิดจนถึงสมัยที่ชาวยิวกลับจากแดนเนรเทศ มีรายชื่อเหล่านี้อยู่ผิดที่ รายชื่อเหล่านี้น่าจะอยู่หลัง 2:17 มากกว่า จึงอาจเป็นรายชื่อที่เพิ่มเข้ามาในภายหลัง รายชื่อพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเกิดที่กรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 5-8) มีกล่าวซ้ำอีกใน 14:3-7

b “นางบัทชูวา” เป็นคนเดียวกับนางบัทเชบา (ใน 2 ซมอ บทที่ 11-12 และใน 1 พกษ บทที่ 1)

c รายพระนามของกษัตริย์ในราชวงศ์กษัตริย์ซาโลมอนได้มาจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ทั้งสองฉบับ

d “ชัลลูม” พระโอรสของกษัตริย์โยสิยาห์ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เยโฮอาคัส” (2 พกษ 23:30ฯ; ดู ยรม 22:11)

e รายชื่อราชวงศ์กษัตริย์เยโคนียาห์อาจเป็นรายชื่อของบุคคลที่สืบทอดมาจนถึงสมัยของผู้เขียนพงศาวดาร

f ในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ เช่น อสร 3:2; ฮกก 1:1 เศรุบบาเบลเป็น “บุตร” ของเชอัลทิเอล ไม่ใช่ “หลาน” (เปดายาห์เป็นน้องชายของเชอัลทิเอล)

g “เมชุลลามมีบุตร” วลีนี้ไม่พบในตัวบทภาษาฮีบรู แต่จำเป็นต้องเสริมเข้ามาเพื่อความเข้าใจได้ดีขึ้น

h ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 21 นี้ไม่ชัดเจน จึงแปลโดยคาดคะเน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก