"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข. พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล

คำยกย่องบรรพบุรุษa

    44. 1เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามbเถิด

          คือบรรพบุรุษของเราตามลำดับมา

          2องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานเกียรติยศcมากมายแก่เขา

          ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาล

          3บางคนเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรของตน

          เป็นคนเรืองนามเพราะอานุภาพ

          บางคนให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาด

          และประกาศพระวาจาของพระเจ้า

          4บางคนให้คำปรึกษา เป็นผู้นำประชากร

          อบรมสั่งสอนประชากรด้วยถ้อยคำที่มีปรีชาd

          5บางคนแต่งทำนองเพลงไพเราะ

          และเขียนบทประพันธ์เล่าเรื่องต่างๆ

          6บางคนเป็นเศรษฐีมีอำนาจ

          ดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านอย่างสงบ

          7คนเหล่านี้ทุกคนได้รับเกียรติจากผู้คนร่วมสมัย

          ซึ่งภูมิใจในตัวเขาตลอดชีวิต

          8เขาบางคนทิ้งชื่อเสียงไว้ให้ชนรุ่นหลังคิดถึง

          และสรรเสริญเขาจนถึงวันนี้

          9แต่บางคนไม่มีผู้ใดระลึกถึงเลย

          เขาสูญไปเหมือนไม่เคยเกิดมา

          เหมือนไม่เคยมีชีวิตอยู่

          ทั้งตัวเขาและบุตรหลานต่อจากเขา

          10แต่บรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีคุณธรรม

          คุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืมe

          11มรดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขา

          คืออยู่กับลูกหลาน

          12เชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา

          ลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วย

          13เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป

          ความรุ่งเรืองของเขาจะไม่ถูกลบล้างเลย

          14ศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบ

            แต่ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู่ตลอดไป

          15ชุมชนต่างๆจะประกาศปรีชาญาณของเขา

           ที่ประชุมจะสรรเสริญเขา

เอโนค

            16เอโนคเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จึงทรงรับเขาไปอยู่กับพระองค์

          เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้กลับใจf

โนอาห์

            17พระเจ้าทรงพบว่าโนอาห์เป็นคนชอบธรรมและดีพร้อม

          เมื่อพระองค์ทรงลงโทษมนุษยชาติ ก็ทรงใช้เขารักษามนุษยชาติไว้

          เพราะเห็นแก่เขา คนกลุ่มหนึ่งจึงรอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินgในสมัยที่เกิดน้ำวินาศh

          18พระเจ้าทรงทำพันธสัญญานิรันดรiกับเขา

          เพื่อมิให้น้ำวินาศทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอีก

อับราฮัม

            19อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษยิ่งใหญ่ของชนหลายชาติ

          ไม่มีผู้ใดได้รับเกียรติเท่ากับเขาj

          20เขาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด

          และทำพันธสัญญากับพระองค์

          เขามีเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาในร่างกายของตน

          และเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขา ก็ทรงพบว่าเขามีความซื่อสัตย์k

          21 พระองค์จึงทรงปฏิญาณสัญญา

          ว่าจะทรงอวยพระพรชนชาติต่างๆทางเชื้อสายของเขา

          จะทรงเพิ่มพูนเชื้อสายของเขาให้มากดุจฝุ่นผงบนแผ่นดิน

          และจะทรงยกเชื้อสายให้สูงเหมือนดวงดาว

          จะประทานแผ่นดินให้เป็นมรดก

          จากทะเลหนึ่งถึงอีกทะเลหนึ่ง

          จากแม่น้ำยูเฟรติสไปจนสุดปลายแผ่นดิน

อิสอัคและยาโคบ

            22พระองค์ทรงรับรองพระสัญญาแก่อิสอัคด้วย

          เพราะเห็นแก่อับราฮัมบิดาของเขา

          23พระองค์ทรงวางพระพรสำหรับมนุษย์ทุกคนและพันธสัญญาไว้บนศีรษะของยาโคบ

          ทรงรับรองจะทรงอวยพระพรเขาl

          และประทานแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่เขา

          ทรงแบ่งแผ่นดินเป็นหลายส่วน

          มอบให้ลูกหลานทั้งสิบสองเผ่า

44 a คำยกย่องบรรพบุรุษในบทนี้สะท้อนความคิดของชาวยิวใจศรัทธาคนหนึ่งในศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประชากรของตน (เทียบ 1 มคบ 2:51-64)

b “บุคคลเรืองนาม” – คำในต้นฉบับภาษาฮีบรูที่นี่ (hesed) เป็นคำเดียวกันกับที่ใช้ในข้อ 10 ซึ่งในภาษากรีกแปลโดยใช้คำว่า “มีคุณธรรม” – “บรรดาผู้มีคุณธรรม” (‘hasidim’ ในภาษาฮีบรู – ดู 1 มคบ 2:42; 7:13) หมายถึงชาวยิวที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและธรรมบัญญัติในสมัยที่ถูกราชวงศ์เซเลวซิดเบียดเบียน และพวกมัคคาบีก่อการกบฎต่อต้าน

c “เกียรติยศ” – ข้อ 2-9 อาจหมายถึง “เกียรติยศ” ประสามนุษย์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แม้นอกแวดวงของชาวอิสราเอล คือผู้ที่เคยบำเพ็ญความดีในชีวิตจะมีผู้ระลึกถึงตลอดไป ส่วนตั้งแต่ข้อ 10 ผู้เขียนคิดถึง “เกียรติยศ” ที่แตกต่างออกไปของบรรพบุรุษชาวอิสราเอลเท่านั้น – แต่บางคนคิดว่าข้อ 2-9 หมายถึงเกียรติยศของชาวยิวบางคนด้วยโดยไม่เจาะจง และตั้งแต่ข้อ 10 จะยกย่องเจาะจงเพียงบางคนโดยละเอียด

d ข้อ 4 ของต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บางคนปกครองนานาชาติโดยวางแผน บางคนเป็นข้าราชการมีความคิดลึกซึ้ง บางคนเป็นนักประพันธ์ที่เชี่ยวชาญ เป็นผู้สั่งสอนตามธรรมประเพณี”

e “คุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืม” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความหวังของเขาไม่มีสิ้นสุด” ซึ่งสะท้อนความหวังจะมีชีวิตอมตะ แต่ต้นฉบับภาษากรีกไม่มีความคิดนี้เลย

f “เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังกลับใจ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นตัวอย่างของความเข้าใจ” ซึ่งอาจเป็นการพาดพิงถึงหนังสือนอกสารบบพระคัมภีร์ที่ชื่อว่า “ความลับของเอโนค” ซึ่งกล่าวว่าเอโนคเป็นพยานถึงความรู้ลึกล้ำที่เขาเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้ – ต้นฉบับภาษาละตินว่า “เพื่อนำนานาชาติให้กลับใจ”

g “คนกลุ่มหนึ่งจึงรอดชีวิตเหลืออยู่บนแผ่นดิน” – แปลโดยคาดคะเน – บุตรสิรานำคำสอนของประกาศกเรื่อง “คนที่เหลือรอดชีวิต” (the ramnant) ซึ่งจะเป็นผู้นำความรอดพ้นมาให้เพื่อนร่วมชาติหลังภัยพิบัติ (ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c) มาใช้กับเรื่องของโนอาห์

h “ในสมัยที่เกิดน้ำวินาศ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “น้ำวินาศจบลงเพราะพันธสัญญาของเขา”

i “พันธสัญญานิรันดร” – เอกสาร P (ตำนานสงฆ์) กล่าวถึง “พันธสัญญาหลายครั้ง(ในรูปพหูพจน์)กับโนอาห์” -- แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูกล่าวถึง “พันธสัญญา” เพียงครั้งเดียว (ในรูปเอกพจน์) คือพันธสัญญาที่มี “สายรุ้ง” เป็นเครื่องหมาย ใน ปฐก 9:12-13.

j “ไม่มีผู้ใดได้รับเกียรติเท่ากับเขา” – ต้นฉบับภาษาฮีบูว่า “ไม่มีใครจะทำให้ความรุ่งโรจน์ของเขาด่างพร้อย”

k เกี่ยวกับความเชื่อของอับราฮัม ดู ปฐก 12:1; 15:6 เชิงอรรถ c; 22:1; รม 4:1-25; กท 3:6-14.

l “ทรงรับรองจะทรงอวยพระพรเขา” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหนือศีรษะของอิสราเอล” – ดู ปฐก 32:28  -- คำอธิบายที่เขียนเพิ่มไว้นอกตัวบท (marginal gloss) เขียนคำว่า “สิทธิบุตรคนแรก” (berokah) แทนคำว่า “พระพร” (berakah) – ดู ปฐก 25:29ฯ; 1 พศด 5:1 ซึ่งแปลคำ “สิทธิบุตรคนแรก” ในภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีกว่า “พระพร”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก