"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การวางตัวในงานเลี้ยง

    32. 1ถ้าท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงa อย่าหยิ่งผยอง

          จงวางตนเหมือนผู้รับเชิญคนอื่นๆ

          จงเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น แล้วจึงไปนั่ง

          2เมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้ว ท่านจึงเข้าประจำที่ ร่วมรื่นเริงยินดีกับเขา

          ท่านจะได้รับมงกุฎเป็นรางวัลbที่ได้จัดงานอย่างดี

          3ท่านผู้อาวุโส จงพูดเถิด เพราะท่านมีความเหมาะสม

          จงพูดแต่พอควร เพื่อจะไม่รบกวนการเล่นดนตรีc

          4เมื่อฟังดนตรี อย่าพูดมากเกินไป

          และอย่าอวดฉลาดผิดกาลเทศะ

          5แก้วโกเมนประดับแหวนตราทองคำฉันใด

          วงดนตรีบรรเลงก็ทำให้งานเลี้ยงรื่นเริงฉันนั้น

          6มรกตประดับหัวแหวนทองคำฉันใด

          การขับร้องที่ไพเราะย่อมทำให้การดื่มเหล้าองุ่นชื่นใจฉันนั้น

          7ท่านที่เป็นหนุ่ม จงพูดเถิด ถ้าจำเป็น

          แต่ถ้ามีผู้ถาม อย่าพูดมากกว่าสองครั้ง

          8จงพูดสั้นๆ ใช้คำน้อย แต่มีเนื้อหามาก

          จงทำตนเหมือนคนมีความรู้ แต่พูดให้น้อย

          9เมื่อท่านอยู่กับคนสำคัญ อย่าตีตนเสมอเขา

          อย่าพูดพล่ามเมื่อคนอื่นกำลังพูด

          10ฟ้าแลบนำหน้าฟ้าร้องฉันใด

          ชื่อเสียงดีย่อมนำหน้าคนสงบเสงี่ยมฉันนั้น

          11จงลุกขึ้นเมื่อถึงเวลา อย่ารออยู่จนเป็นคนสุดท้าย

          จงรีบกลับบ้าน อย่าชักช้า

          12จงสนุกสนานและทำตามใจชอบเมื่ออยู่บ้าน

          แต่อย่าทำบาปโดยพูดหยิ่งยโสd

          13จงถวายพระพรพระผู้ทรงสร้างท่านสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้

          พระองค์ประทานสิ่งดีๆแก่ท่านอย่างล้นเหลือ

ความยำเกรงพระเจ้า

            14ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมรับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์

          ผู้แสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่ ย่อมจะพบความโปรดปราน

          15ผู้ศึกษาธรรมบัญญัติจะได้รับความอิ่มใจ

          แต่คนหน้าซื่อใจคดจะสะดุดล้มเพราะธรรมบัญญัติ

          16ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพบความยุติธรรม

          ความชอบธรรมของเขาจะสุกใสเหมือนแสงสว่างe

          17คนบาปไม่ยอมรับคำติเตียน

          เขาจะแก้ตัวเพื่อทำตามใจชอบf

          18คนรู้จักคิดไม่ละเลยคำตักเตือน

          แต่คนอธรรมและเย่อหยิ่งไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นg

          19อย่าทำสิ่งใดโดยไม่คิดเสียก่อน

          แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจเมื่อทำเสร็จแล้วh

          20อย่าเดินไปตามทางที่มีอุปสรรคมากมาย

          เพราะท่านจะต้องสะดุดก้อนหินล้มลง

          21อย่านอนใจแม้ทางที่ไม่มีอุปสรรค

          22จงระมัดระวังแม้บุตรของท่าน

          23จงระวังตนiในทุกสิ่งที่ท่านทำ

          การทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ

          24ผู้วางใจในธรรมบัญญัติย่อมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

          ผู้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ได้รับความเสียหายเลย

32 a “ผู้จัดงานเลี้ยง” – ในแผ่นดินปาเลสไตน์ ความนิยมจัดงานเลี้ยงใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวกรีกและชาวโรมัน ในงานเช่นนี้มักจะมีการเลือก “ผู้จัดงาน” โดยจับฉลากหรือลงคะแนนเลือก (ดู 2 มคบ 2:27; ยน 2:8) ต่อมาบรรดาธรรมาจารย์มักจะเตือนชาวยิวที่ยำเกรงพระเจ้าให้ละเว้นการจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆเช่นนี้ แต่บุตรสิราไม่ประณามงานเลี้ยงเช่นนี้ เพียงแต่เตือนให้มีมรรยาทในงานเลี้ยงเท่านั้น

b “ได้รับมงกุฎเป็นรางวัล” – ดู ปชญ 2:8; อสย 28:1-4.

c “การเล่นดนตรี” – คำในภาษากรีกหมายถึงการบรรเลงดนตรี หรือการขับร้องก็ได้

d “พูดหยิ่งยโส”  -- ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพราะยำเกรงพระเจ้าและไม่ขัดสน”

e “พบความยุติธรรม ความชอบธรรมของเขาจะสุกใสเหมือนแสงสว่าง” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เข้าใจความชอบธรรมและจะวางแผนได้เด่นชัดออกมาจากความมืด”

f “ทำตามใจชอบ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บิดเบือนธรรมบัญญัติ”

g “ผู้รู้จักคิด.......ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้มีปรีชาไม่ปิดบังปรีชาญาณ คนหยิ่งยโสและไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ”

h “แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจเมื่อทำเสร็จแล้ว” ยังแปลได้อีกว่า “เมื่อท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่ ก็อย่าเปลี่ยนใจ”

i “ระวังตน” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “จงวางใจตนเอง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก