"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การอบรมเลี้ยงดูบุตร

    30. 1ผู้ที่รักลูกต้องตีเขาเสมอ

          เพื่อจะได้ยินดีเพราะเขาในที่สุด

          2ผู้รู้จักอบรมลูกของตนจะได้รับประโยชน์จากเขา

          และจะภูมิใจอวดลูกได้กับคนรู้จัก

          3ผู้ที่อบรมลูกอย่างดีจะทำให้ศัตรูอิจฉา

          แต่จะมีความยินดีในหมู่มิตรสหาย

          4เมื่อพ่อตาย ก็เหมือนกับว่ายังไม่ตาย

          เพราะเขาทิ้งลูกเหมือนกับตนไว้เบื้องหลัง

          5เมื่อยังมีชีวิต พ่อมองลูกด้วยความยินดี

          เมื่อใกล้จะตาย เขาก็จะไม่มีความทุกข์

          6เขาจะทิ้งผู้แก้แค้นaศัตรูไว้เบื้องหลัง

          และทิ้งผู้ตอบแทนบุญคุณของมิตรสหายไว้ด้วย

          7ผู้ทำตามใจลูกจะต้องใช้ผ้าพันแผลb

          ได้ยินเสียงร้องทีไร ใจของเขาก็หวั่นไหว

          8ม้าที่ไม่หัดให้เชื่องก็จะพยศ

          ลูกที่ถูกตามใจก็จะกลายเป็นคนหัวรั้น

          9ถ้าท่านเอาใจลูกมากเกินไป เขาจะทำให้ท่านต้องมีความกลัว

          ถ้าท่านเล่นกับเขามากเกินไป เขาจะทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์

          10อย่าหัวเราะเล่นกับเขา แล้วท่านจะไม่ต้องร่วมทุกข์กับเขา

          และท่านจะไม่ต้องขบฟันด้วยความทุกข์ใจในภายหลัง

          11อย่าปล่อยให้ลูกทำตามใจตนในวัยเยาว์

          อย่ามองข้ามความผิดของเขา

          12จงจับเขาให้ก้มหัวตั้งแต่วัยเยาว์

          จงตีสั่งสอนเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก

          เขาจะได้ไม่กลายเป็นคนดื้อไม่ยอมเชื่อฟัง

          แล้วทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์อย่างมากc

          13จงเอาใจใส่อบรมลูกอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

          แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจเพราะความไม่รู้จักละอายของเขา

สุขภาพ

            14คนจนที่ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี

          ย่อมดีกว่าคนร่ำรวยที่มีโรคภัยเบียดเบียน

          15สุขภาพดีและกำลังเข้มแข็งมีค่ามากกว่าทองคำทั้งโลก

          ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่าทรัพย์สมบัติมหาศาล

          16ไม่มีทรัพย์สมบัติใดดีกว่าสุขภาพแข็งแรง

          ไม่มีความยินดีใดเหนือกว่าความสุขใจ

          17ความตายย่อมดีกว่าการมีชีวิตขมขื่น

          การพักผ่อนนิรันดรย่อมดีกว่าโรคเรื้อรัง

          18อาหารอร่อยใส่ในปากผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร

          ย่อมเหมือนของเซ่นถวายวางบนหลุมศพd

          19ของถวายแก่รูปเคารพมีประโยชน์ใดเล่า

          เพราะรูปเคารพกินไม่ได้ ดมกลิ่นไม่ได้

          ผู้ป่วยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษก็เป็นเช่นนี้e

          20เขาได้แต่มอง แล้วต้องถอนใจ

          เช่นเดียวกับขันทีที่สวมกอดสาวพรหมจารีแล้วต้องถอนใจ

ความยินดี

            21อย่าปล่อยจิตใจให้โศกเศร้า

          อย่าคิดมากจนต้องทรมานใจ

          22มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะจิตใจเบิกบาน

          ความร่าเริงทำให้มนุษย์อายุยืน

          23จงขจัดความกังวลf ปลอบใจให้แช่มชื่น

          จงขับไล่ความโศกเศร้าไปเสีย

          เพราะความโศกเศร้าทำให้หลายคนต้องล่มจม

          และไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเลย

          24ความอิจฉาและความโกรธทำให้อายุสั้น

          ความกังวลทำให้แก่ก่อนเวลาg

          25ผู้มีใจเบิกบานมีความสุขเมื่อกินอาหาร

          เขาจะกินสิ่งใดก็อร่อยทั้งนั้นh

30 a “ผู้แก้แค้น” – ในวัฒนธรรมของชาวอิสราเอล หมายถึงญาติสนิทซึ่งมีสิทธิจะไถ่ที่ดินที่เป็นมรดกของตระกูลคืนมา หรือแก้แค้นแทนชีวิตของญาติที่ถูกฆ่า (ดู นรธ 2:20 เชิงอรรถ g; 4:4) แต่ยังหมายถึงผู้ที่ป้องกันผู้ถูกเบียดเบียนด้วย

b “ใช้ผ้าพันแผล” – ไม่ชัดว่า “บาดแผล” ที่กล่าวนี้หมายถึงบาดแผลที่ลูกจะต้องรับเพราะดำเนินชีวิตเหลวแหลก หรือหมายถึงบาดแผลของพ่อที่ได้รับจากลูกเนรคุณ

c ต้นฉบับภาษากรีกละข้อ 11ข – 12ก และข้อ 12ง.  แต่ข้อความเหล่านี้พบได้ในสำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248, ในต้นฉบับภาษาฮีบรู และสำนวนแปลโบราณภาษาละติน

d “วางบนหลุมศพ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ต่อหน้ารูปเคารพ”

e “ผู้ป่วยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษก็เป็นเช่นนี้” หมายถึงผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร

f “จงขจัดความกังวล” – แปลตามสำเนาโบราณฉบับภูเขาซีนาย (S), ต้นฉบับภาษาฮีบรูและตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษากรีกที่ใช้กัน (Textus receptus) ว่า “จงรักษาวิญญาณของท่าน”

g สำเนาโบราณภาษากรีกทุกฉบับนำข้อความใน 33:16 – 36:10 เข้ามาแทรกไว้ตรงนี้ก่อน 30:25 – 33:16 – แต่สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและภาษาละติน รวมทั้งต้นฉบับภาษาฮีบรูยังรักษาลำดับข้อความไว้ดังเดิม

h “เขาจะกินสิ่งใดก็อร่อยทั้งนั้น” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “การมีใจสงบเป็นอาหารบำรุงจิตใจ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก