"แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้" (มธ. 7:21,24-27)