"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตา จากใบหน้าของทุกคน.." (อสย.25:6-10ก)