Get Adobe Flash player

นโยบายการเกษตรของโยเซฟd

        13ขณะนั้นทั่วแผ่นดินไม่มีอาหาร เพราะความกันดารอาหารรุนแรง ประชาชนชาวอียิปต์และชาวคานาอันต่างอ่อนเปลี้ยเพราะความหิวโหย  14โยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่ประชาชนชาวอียิปต์และชาวคานาอันนำมาซื้อข้าวไปเก็บไว้ในพระราชวังของพระเจ้าฟาโรห์  

        15เมื่อชาวอียิปต์และชาวคานาอันไม่มีเงินเหลือ ชาวอียิปต์ทั้งหลายก็มาหาโยเซฟ อ้อนวอนว่า "โปรดให้อาหารพวกเราเถิด อย่าปล่อยให้เราตายต่อหน้าต่อตาท่านเพราะเงินของเราหมดแล้ว"  16โยเซฟตอบว่า "ถ้าท่านไม่มีเงิน จงไปนำฝูงสัตว์ของท่านมา ข้าพเจ้าจะให้อาหารe เป็นการแลกเปลี่ยน"  17ประชาชนจึงนำฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ  แล้วโยเซฟก็ให้อาหารแลกเปลี่ยนกับม้า แพะแกะ โค และลา ดังนั้น โยเซฟจึงจัดให้ประชาชนมีอาหารแลกเปลี่ยนกับฝูงสัตว์ตลอดปีนั้น

        18เมื่อปีนั้นผ่านพ้นไป ประชาชนมาหาโยเซฟอีกในปีต่อมา อ้อนวอนว่า "เราไม่ปิดบังมิให้เจ้านายรู้ความจริงว่าเงินของเราหมดแล้ว ฝูงสัตว์ของเราก็ตกเป็นของเจ้านาย เราไม่มีอะไรเหลือจะให้เจ้านายอีกนอกจากตัวเราและที่ดิน  19อย่าปล่อยให้เราตายต่อหน้าต่อตาท่านหรือปล่อยให้ที่ดินของเราต้องรกร้างเลย จงซื้อเราและที่ดินของเราไว้แลกเปลี่ยนกับอาหาร เราพร้อมกับที่ดินจะเป็นทาสของพระเจ้าฟาโรห์ ขอแต่ให้พันธุ์ข้าวแก่เราด้วยเถิด เราจะมีชีวิต ไม่ต้องตายและที่ดินจะไม่ต้องกลายเป็นทะเลทราย"

        20โยเซฟจึงรับซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ให้พระเจ้าฟาโรห์ ชาวอียิปต์แต่ละคนต่างขายที่นาของตน เพราะความกันดารอาหารรุนแรงยิ่งนัก แผ่นดินทั้งหมดก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าฟาโรห์  21โยเซฟทำให้ประชาชนทั้งหมดเป็นทาสf จากเขตแดนด้านหนึ่งของอียิปต์ ไปถึงอีกด้านหนึ่ง  22ที่ดินแห่งเดียวที่โยเซฟไม่ซื้อคือที่ดินของสมณะ เพราะพระเจ้าฟาโรห์ประทานส่วนแบ่งอาหารให้แก่บรรดาสมณะ บรรดาสมณะจึงไม่ต้องขายที่ดิน เพราะดำรงชีวิตอยู่ได้จากส่วนแบ่งอาหารของพระเจ้าฟาโรห์  23โยเซฟกล่าวแก่ประชาชนว่า "วันนี้ ข้าพเจ้าซื้อตัวท่านกับที่ดินของท่านให้พระเจ้าฟาโรห์แล้ว นี่แน่ะ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ท่านจะเอาไปหว่านในที่ดิน  24เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท่านจะต้องคืนหนึ่งในห้าของผลิตผลให้พระเจ้าฟาโรห์ อีกสี่ส่วนจะเป็นของท่าน จะได้เป็นพันธุ์ข้าวสำหรับหว่านในนาเป็นอาหารของท่านกับครอบครัว และลูก ๆ"  25ประชาชนตอบว่า "ท่านได้ช่วยชีวิตของเราแล้ว ถ้าเจ้านายจะกรุณา เรายอมเป็นทาสของพระเจ้าฟาโรห์"  26โยเซฟจึงตรากฎหมายที่ดินขึ้นในอียิปต์ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ กำหนดให้หนึ่งในห้าของผลิตผลเป็นของพระเจ้าฟาโรห์ มีเพียงที่ดินของสมณะเท่านั้นที่ไม่เป็นของพระเจ้าฟาโรห์


d เรื่องนี้มาจากตำนานยาห์วิสต์ต่อจากเรื่องในบทที่ 41 ชาวอิสราเอลซึ่งคุ้นเคยกับความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลรู้สึกแปลกใจกับระบบอียิปต์ ที่แผ่นดินเกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของกษัตริย์ อาจเป็นไปได้ว่าในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน เมื่อที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของกษัตริย์มากขึ้น มีการเก็บผลิตผลส่วนหนึ่งเป็นภาษี และมีการเกณฑ์แรงงาน นักปราชญ์ในราชสำนักคิดว่าระบบของอียิปต์เป็นระบบในอุดมคติ น่านำมาปฏิบัติในอิสราเอลและอ้างว่าโยเซฟเป็นผู้ริเริ่มระบบนี้

e "อาหาร" ตามฉบับแปลภาษาโบราณ ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรู ละคำนี้

f "ทำให้ประชากรเป็นทาส" แปลตามต้นฉบับของชาวสะมารีตันและภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรู ว่า "เขาได้ย้ายประชาชนเข้าไปในเมืองต่าง ๆ"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย