อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และ ประกาศกโอบาดีย์”

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และ ประกาศกโอบาดีย์”
โดย...บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร
ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 09.00-12.00 น.
อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting
ID: 806 526 7851

เชิญสแกน QR CODE เข้าไลน์กลุ่ม “2022 อบรมพระคัมภีร์”
เพื่อรับรหัสเข้าห้องเรียน Zoom
และรับเอกสารประกอบการอบรม
ติดต่อ อ.มนต์สิงห์เพิ่มเติมในไลน์กลุ่ม