ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020
ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020

​            สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society) ได้จัดประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทยประจำปี 2020 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ชั้น 2 สมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ และออนไลน์ด้วยระบบ Zoom คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

​            ในการประชุมสมัชชาฯ เริ่มด้วยการการกล่าวต้อนรับและอธิษฐานเปิดการประชุม โดยศาสนาจารย์มาโนช แจ้งมุข และนมัสการด้วยเสียงเพลงขอบพระคุณด้วยใจโมทนา โดยคุณวิรวิชญ์ รัศมิทัต อัญเชิญพระวาจนะ โดยผู้ปกครอง นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสมาคมฯ แนะนำและแต่งตั้งเลขาธิการท่านใหม่คือ อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ ทำหน้าที่ต่อจากศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย

​            ต่อจากนั้นอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เทศนา และศาสนจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย รายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้จัดทำใน ปี ค.ศ.2020 อาทิ การจัดประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ปี ค.ศ.2019 โครงกาอาลักษณ์จิ๋ว โครงการจัดทำหนังสือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาพระธรรมเอเสเคียล เยเรมีย์ และดาเนียล โครงการพระคัมภีร์ภาษามือ โครงการจัดทำพระคัมภีร์ภาษาไทย-ภาษาอุรักลาโวย โครงการช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 โครงการ 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน และปรับปรุงเว็บไซต์ เป็น www.thail.bible โครงการพระคัมภีร์ประกอบภาพเป็นภาพยนตร์และโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ใน website Facebook Line@ Lazada และ Shopee ต่อจากนั้นมีการรายงานการเงิน โดย ดร.นุโรจน์ พานิช ต่อด้วยการรับรองการเงินและประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การอธิษฐานเพื่อการถวายทรัพย์ การแนะนำและอธิษฐานถวายพระคัมภีร์ ภาษาไทย-เกาหลี โดยศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม อธิษฐานถวายหนังสือพระคัมภีร์ฉบับศึกษาพระธรรมอิสยาห์ โดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และศาสนจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ อธิษฐานปิดการประชุมสมัชชาฯ

2021_20nov01.png 2021_20nov02.jpg 2021_20nov03.png

2021_20nov04.png 2021_20nov05.png 2021_20nov06.png

2021_20nov07.png 2021_20nov08.png 2021_20nov09.png

2021_20nov10.png 2021_20nov11.png 2021_20nov12.png

2021_20nov13.png 2021_20nov14.png 2021_20nov15.png

2021_20nov16.png 2021_20nov17.png 2021_20nov18.png

2021_20nov19.png 2021_20nov20.png 2021_20nov21.jpg