อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet หัวข้อ "ประกาศกฮักกัยและประกาศกเศคาริยาห์"
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จะจัดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
หัวข้อ "ประกาศกฮักกัยและประกาศกเศคาริยาห์"
วันเสาร์ที่ 20 และ27 กุมภาพันธ์ 2021/2564
โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นวิทยากร


หากท่านสนใจ: สมัครเข้าอบรมโดยการสแกน QR code
หรือกรอกใบลงทะเบียนตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg94xnjEhIWnUQIuBdnFyXxPMyXJPJiGGqyAyUW9nEVVELOw/viewform

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโบชัวร์ที่ส่งมาด้วย และขอความกรุณาทำตามขั้นตอนในการเข้าศึกษาพระคัมภีร์รูปแแบบห้องอบรมออนไลน์ ที่ระบุในโบชัวร์ เพื่อเข้าถึงลิงก์ในวันที่มีการอบรมฯ จริงด้วย ขอขอบคุณ)