"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ "ประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค"

              แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ในรูปแบบห้องอบรมพระคัมภีร์ออนไลน์ เพื่อคริสตชนจะได้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในช่วงเวลา stay at home หยุดเชื้อเพื่อชาติ (เชื้อไวรัสโควิด_19) และเป็นการเปิดการดำเนินการอบรมแบบ New normal and New Evangelization โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี อีกด้วย

             ผู้สนใจให้สมัครผ่านไลน์ครูทัศนีย์ ที่ระบุในโบชัวร์ (ดูเพิ่มเติมในโบชัวร์) เพื่อจะได้ทราบจำนวนว่ามีคนเข้าฟังจริง รับได้ประมาณ 250 คน โดยใช้โปรแกรม google meet ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก