"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


ผู้ร่วมงานอภิบาลด้านพระวาจา  ที่รัก

    พ่อได้รับจดหมายเวียนจากคุณพ่อ   Jan J. Stefanow  SVD (ชาวโปแลนด์) เลขาธิการของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  (Catholic Biblical Federation) ในวันฉลองนักบุญเยโรม (30 กันยายน) ปีนี้  นักบุญเยโรมเป็นผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละติน ทำให้พระวาจาของพระเจ้าได้รับการเผยแผ่  เป็นที่แพร่หลายในสมัยนั้น   ขอให้เราเลียนแบบนักบุญเยโรมคือ  ตั้งใจฟังพระวาจาอย่างกระตือรือร้น  และ  ช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบ  ฟัง  ลิ้มรส  และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า


    อีก 3 ปี  วันที่  16  เมษายน ค.ศ. 2019
คุณพ่อ Jan J.Stefanow เลขาธิการ CBF    สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกจะฉลอง  50  ปี  ในวันที่  30  กันยายน  ค.ศ. 2020  (ฉลองนักบุญเยโรม)  เราจะระลึกถึง  1600  ปี  มรณกรรมของนักบุญเยโรม  ด้วยเหตุนี้  สำนักเลขาธิการ  และคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  รณรงค์ให้ช่วงเวลาระหว่าง  วันที่  16  เมษายน  2019  ถึง 30 กันยายน  2020  ให้พระศาสนจักรถือเป็น  ปีแห่งพระวาจา (Year of the BIBLE) ขอเราช่วยกันร่วมความคิดริเริ่มนี้  และช่วยประชาสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  พระสงฆ์ในเขตวัด  บรรดาอธิการเจ้าคณะ    และบรรดาพระสังฆราชในสังฆมณฑลของเราในเรื่องนี้     ในส่วนของสหพันธ์จะส่งเสริมโดยผ่านสำนักงานต่างๆ ของพระศาสนจักร  สถานบัน  และองค์การต่างๆ ที่สนใจร่วมความคิดริเริ่มนี้

          ซิสเตอร์  เอมม่า  กูนันโต  OSU  (ชาวอินโดนีเซีย คณอูร์สุลิน) ผู้ประสานงาน  CBF-SEA  ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่  17-23  กรกฎาคม ค.ศ. 2017  ที่นาตรัง  เวียดนาม  หัวข้อ  การเปลี่ยนแปลงครอบครัวโดยอาศัยพลังของพระวาจา  “วันนี้  ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว”  (ลูกา 19:9) ผู้ร่วมประชุม  เป็นสมาชิกคณะกรรมการพระคัมภีร์คาทอลิกระดับชาติ  ภายใต้สภาพระสังฆราช (Full member)  และสมาชิกสมทบ (Associated  member)  พ่อจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อช่วยกันส่งเสริมพระวาจา

พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
22   ธันวาคม  2016

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก