"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บาทหลวง  ผศ. วสันต์  พิรุฬห์วงศ์  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์อบรมพระคัมภีร์หัวข้อ “หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
                  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้คริสตชนศึกษาพระวาจาของพระเจ้า  มีความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้า และตระหนักว่าพระองค์ยังคงประทับอยู่กับเราในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พระวาจา  ศีลศักดิ์สิทธิ์ ในชุมชนแห่งความเชื่อของคริสตชน  (แผนอภิบาลภาคปฏิบัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี ค.ศ.2016 ข้อ 4 )
::::แผ่นพับรายละเอียด:::: :::::ใบตอบรับ :::::


เวลาจัดอบรม         ทุกวันเสาร์ : เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2016
สถานที่จัดอบรม     ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน
วิทยากร             บาทหลวง  ผศ. วสันต์  พิรุฬห์วงศ์  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ค่าลงทะเบียน     100 บาท  (จำนวน 4 เสาร์)
ติดต่อได้ที่ :         คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณหรือ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข
                         แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                         2/4 หมู่6  ถนนเพชรเกษมต. ท่าข้าม    อ. สามพราน  จ. นครปฐม 73110
                         โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33โทรสาร 0-2429-0120
                         E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก