"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน “ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล”


แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

            จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์ โดยพระวาจาของพระเจ้า เพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความหวังและความรักโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง (แผนงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2010-2015 ในเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์ พระคริสต์ ข้อที่ 9 และข้อ 11.1)

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน –เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน
โดย คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์,CSSR คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทยากร

หากท่านสนใจติดต่อได้ที่: คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรือ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล 2/4 หมู่ 6 เพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าลงทะเบียน (จำนวน 5 คร้้ง) 100 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและอาหารเที่ยง)

หัวข้อการอบรม  ใบตอบรับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก