"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์
อบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์
The Joy of Discovery in Bible Study ( JOD )
        แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการโครงการอบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2012 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

           เพื่อเป็นการอบรมวิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจ้า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นวิทยากร
 
            สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2010-2015 ในเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ “อภิบาลคริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน”

          จุดมุ่งหมายของคอร์ส JODนี้ เน้นทักษะที่จะเป็นในการค้นพบความหมายของพระคัมภีร์ และเพื่อรู้ว่าพระคัมภีร์มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไร และช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ และเพื่อพัฒนาความสามารถผู้รับการอบรมให้รู้จักพระคัมภีร์บางตอนเป็นพิเศษ และพัฒนาทัศนคติ โดยอาศัยประสบการณ์แห่งความเชื่อของตน
 


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก