"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โครงการอบรมการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์
(The Joy of Discovery in Bible Study – JOD)
          โครงการนี้ จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ.2010-2015 ในเป้าหมายที่ 1 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ “อภิบาลคริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงมุ่งให้พันธกิจในการอภิบาลทั้งหมดของตน ไปสู่เป้าหมายสำคัญคือสร้างและพัฒนาศิษย์ โดยพระวาจาของพระเจ้า  เพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความหวังและความรักโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง(ข้อที่ 9 และข้อ 11.1)

       ดังนั้น แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอบรมวิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจ้า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ระยะเวลา วันที่ 21-24 มิถุนายน 2555

สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน
กรุณาส่งใบตอบรับก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน
ห้องคู่ คนละ 2600 บาท
ห้องเดี่ยว คนละ 3200 บาท
ผู้ที่ไป-กลับ คนละ 2000 บาท

วิทยากร
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข

::: ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร :::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก