"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

โครงการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
     โครงการฯนี้ จัดทำขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2010-2015  เป้าหมายที่ 2 วิถีชุมชนวัด (BEC) ข้อ 24-25 กล่าวว่า “ผู้อภิบาลคือ พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ผู้ร่วมงานอภิบาล คือ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำกลุ่มคริสตชน ฯลฯ ต้องได้รับการอบรม และฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์อย่างลึกซึ้ง  มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักรจนกระทั่งสามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า อย่างแท้จริงมากขึ้นทุกวัน...ในที่สุดบรรดาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาลสามารถร่วมกันสร้าง และพัฒนาคริสตชนกลุ่มย่อยให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ตามเป้าหมาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama
2. เพื่อให้ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล เรียนรู้วิธีศึกษา พระวาจาด้วยรูปแบบใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตน และชีวิตคริสตชนในกลุ่มวิถีชุมชนวัด

ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 20-22 กรกฎาคม 2555

สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน

ค่าลงทะเบียน
พักห้องคู่ คนละ 2400 บาท
ห้องเดี่ยว คนละ 2800 บาท
ไป-กลับ คนละ 2000 บาท

วิทยากร
วิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ
1. Fr. Oscar Alunday, SVD
2. Miss Mary Almonte , Notre Dame de Vie institute

วิทยากรผู้ช่วย
1. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ)
2. ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
3. คุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ

::: ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร :::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก