"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดการอบรมพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดการอบรมพระคัมภีร์
หลักสูตร “สร้างบุคลากร” ครั้งที่ 8 - 10
เนื่องด้วยในปีนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้กำหนดการอบรมพระคัมภีร์หลักสูตร “สร้างบุคลากร” ทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการเริ่มเข้าสู่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยได้กำหนดเนื้อหาและเวลาการอบรมแต่ละครั้งดังนี้
การอบรมพระคัมภีร์หลักสูตร "สร้างบุคลากร" ครั้งที่ 8
วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม  2011
•เนื้อหา : พระวรสารสหทรรศน์โดยภาพรวม
•เนื้อหา : บทเทศน์บนภูเขา พระศาสนจักร และ อาณาจักรสวรรค์ ในพระวรสารนักบุญมัทธิว
•วิทยากร : คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

การอบรมพระคัมภีร์หลักสูตร "สร้างบุคลากร" ครั้งที่ 9
วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2011
•เนื้อหา : การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำกลุ่มแบ่งปันพระวาจา
•วิทยากร : ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ

การอบรมพระคัมภีร์หลักสูตร "สร้างบุคลากร" ครั้งที่ 10
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2011
•เนื้อหา : การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ตามพระวรสารนักบุญมาระโก
•วิทยากร : คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

 
    ดังนั้นคณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ จึงได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการด้วย
•โดยสามารถ Downloads ใบสมัคร
•และให้คุณพ่อเจ้าวัดเซ็นต์รับรอง
•แล้วจึงส่งใบสมัครกลับมายังคณะกรรมการภายในวันที่ 28 เมษายน 2011 นี้ รับจำนวนจำกัด
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ซิสเตอ์เทเรซา เบลโล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 08-4948-6231

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก