"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทยฯ
           พระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่1/2022 : บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนฝ่ายคาทอลิกร่วมประชุมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยฯ ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.2022 โดยมีศาสนจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เป็นประธาน และอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการฯ ท่านใหม่ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาพันธกิจของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป โดยมีการนำเสนอนิมิตและทิศทางของสมาคมฯ วาระ 5 ปี 2022 -2027 การแปลพระคัมภีร์ กิจกรรมอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ประจำปี 2022 การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 การบริการจำหน่ายหนังสือพระคัมภีร์ หนังสือพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ฯลฯ นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.2022

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก