อบรมพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และประกาศกโอบาดีย์”
อบรมพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และประกาศกโอบาดีย์”

         แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และประกาศกโอบาดีย์” โดย คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ขณะออนไลน์มีผู้เข้าร่วม 38 คน ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ และในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วม 45 คน มีการถ่ายทอดสดทาง YouTube Live ช่องแผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับชมสูงสุด 15 คน

รับชมย้อนหลัง
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022

 

bible-course-joel-malachi-obadiah01.png bible-course-joel-malachi-obadiah02.png bible-course-joel-malachi-obadiah03.png

bible-course-joel-malachi-obadiah04.png bible-course-joel-malachi-obadiah05.png bible-course-joel-malachi-obadiah06.png

bible-course-joel-malachi-obadiah07.png bible-course-joel-malachi-obadiah08.png bible-course-joel-malachi-obadiah09.png

bible-course-joel-malachi-obadiah10.png bible-course-joel-malachi-obadiah11.png bible-course-joel-malachi-obadiah12.png

bible-course-joel-malachi-obadiah13.png bible-course-joel-malachi-obadiah14.png bible-course-joel-malachi-obadiah15.png

bible-course-joel-malachi-obadiah16.png bible-course-joel-malachi-obadiah17.png bible-course-joel-malachi-obadiah18.png

bible-course-joel-malachi-obadiah19.png bible-course-joel-malachi-obadiah20.png bible-course-joel-malachi-obadiah21.png

bible-course-joel-malachi-obadiah22.png bible-course-joel-malachi-obadiah23.png bible-course-joel-malachi-obadiah24.png

bible-course-joel-malachi-obadiah25.png bible-course-joel-malachi-obadiah26.png bible-course-joel-malachi-obadiah27.png

bible-course-joel-malachi-obadiah28.png bible-course-joel-malachi-obadiah29.png bible-course-joel-malachi-obadiah30.png

bible-course-joel-malachi-obadiah31.png bible-course-joel-malachi-obadiah32.png bible-course-joel-malachi-obadiah33.png

bible-course-joel-malachi-obadiah34.png bible-course-joel-malachi-obadiah35.png bible-course-joel-malachi-obadiah36.png

bible-course-joel-malachi-obadiah37.png bible-course-joel-malachi-obadiah38.png bible-course-joel-malachi-obadiah39.png

bible-course-joel-malachi-obadiah40.png bible-course-joel-malachi-obadiah41.png