"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

คำสั่งสอนทั่วไปสำหรับคริสตชน

3 1จงตักเตือนเขาเหล่านั้นให้อยู่ใต้อำนาจ และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ พร้อมที่จะทำความดีทุกประการ 2ไม่กล่าวร้ายผู้ใด หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท มีความอดกลั้นและสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน 3ในอดีต เราเคยเป็นคนโง่ ไม่เชื่อฟัง และหลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและความหลงระเริงต่างๆ ขณะนั้นเราดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย มีความอิจฉาริษยา น่ารังเกียจและเกลียดชังกัน

4แต่เมื่อพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราทรงแสดงพระทัยดีและความรักต่อมนุษย์ 5พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบธรรมใดๆ ที่เราทำ แต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาด เราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า 6พระองค์ทรงหลั่งพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา 7เพื่อพระหรรษทานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรม และเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดรa 8คำสอนนี้ควรเชื่อถือ

คำแนะนำเฉพาะทิตัส

ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเน้นคำสอนเหล่านี้ เพื่อผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าจะมุ่งทำแต่กิจการดีอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อทุกคน 9จงหลีกเลี่ยงการถกเถียงปัญหาโง่เขลา การลำดับวงศ์ตระกูล การทะเลาะวิวาทเรื่องบทบัญญัติ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีประโยชน์และไร้ค่า 10ถ้าท่านตักเตือนคนที่ยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกbครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้ว ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงอย่าติดต่อกับเขาอีก 11จงรู้ว่าคนเช่นนั้นหลงผิดและยังทำบาป เขาตัดสินลงโทษตนเองแล้ว

ข้อปฏิบัติ คำอำลาและคำอวยพร

12เมื่อข้าพเจ้าส่งอารเทมาสและทีคิกัสมาพบท่าน จงรีบไปพบข้าพเจ้าทันทีที่เมืองนิโคโปลิส ที่ซึ่งข้าพเจ้าตกลงใจจะพักอยู่ในช่วงฤดูหนาว 13จงเอาใจใส่ดูแลในการเดินทางของเศนาสทนายความและอปอลโล จงอย่าให้เขาขาดสิ่งใด 14จงให้พี่น้องของเราทุกคนเรียนรู้ที่จะมุ่งทำกิจการดี เพื่อสนองความจำเป็นต่างๆ ของตนc จงอย่าให้ผู้ใดดำเนินชีวิตอย่างไร้ประโยชน์

15ทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงท่าน ฝากความคิดถึงผู้ที่รักเราในความเชื่อ ขอพระหรรษทานdสถิตกับทุกท่านเทอญ

 

3 a ผลของศีลล้างบาปคือการเกิดใหม่ การอภัยบาปที่พระคริสตเจ้าประทานให้ การรับพระจิตของพระองค์ (ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e) และการได้รับสิทธิโดยทันทีให้เป็นทายาทชีวิตนิรันดร (การประทับอยู่ของพระจิตเจ้าเป็นหลักประกันของผลทั้งหมดนี้ เทียบ 2 คร 1:22)

b “คนที่ยุยงให้ผู้อื่นแตกแยก” คำภาษากรีกว่า “Haeretikos” (Heretic ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งตามรากศัพท์มีความหมายว่า “คนที่เลือก” คำนี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ และยืมมาจากคำศัพท์ของสำนักปรัชญาร่วมสมัย ในความหมายคริสตศาสนา (เทียบ 1 คร 11:19; กท 5:20) Heresy หมายถึง การเลือกข้อความเชื่อบางข้อเท่านั้น จึงเป็นการยุยงให้แตกแยกกัน ขั้นตอนการลงโทษผู้ผิดเช่นนี้ ดู 1 คร 5:5 เชิงอรรถ d

c หรือ “เพื่อเสนอความจำเป็นเร่งด่วน”

d สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “ของพระเจ้า” และในตอนจบ “อาเมน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก