"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

5 1ข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ หนังสือม้วนนั้นมีข้อความเขียนไว้ทั้งด้านในและด้านนอก มีตราเจ็ดดวงผนึกอยู่a 2ข้าพเจ้ายังเห็นทูตสวรรค์ทรงพลังองค์หนึ่งร้องประกาศเสียงดังว่า “ใครเป็นผู้สมควรbจะคลี่ม้วนหนังสือ และเปิดตราที่ผนึกไว้” 3แต่ไม่มีใครทั้งในสวรรค์หรือบนแผ่นดินหรือใต้พิภพcคลี่ม้วนหนังสือนั้นออกอ่านได้ 4ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ฟูมฟาย เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่ม้วนหนังสือนั้นออกอ่านได้เลย 5ผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด สิงโตจากตระกูลยูดาห์ หน่อเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ดาวิดทรงได้รับชัยชนะแล้วd พระองค์จะทรงคลี่ม้วนหนังสือและเปิดตราที่ผนึกทั้งเจ็ดดวงออกได้”

6แล้วข้าพเจ้าเห็นลูกแกะของพระเจ้าตรงกลางพระบัลลังก์ในหมู่ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและบรรดาผู้อาวุโส ลูกแกะนั้นทรงยืนอยู่ทั้งๆ ที่ถูกประหารชีวิตแล้วe มีเจ็ดเขา เจ็ดตาf หมายถึงจิตทั้งเจ็ดที่พระเจ้าทรงส่งไปทั่วแผ่นดิน 7ลูกแกะนั้นทรงเข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์ขวาของพระผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ 8เมื่อทรงรับม้วนหนังสือแล้ว ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนก็กราบลงเฉพาะพระพักตร์ลูกแกะ ต่างถือพิณและผอบทองคำมีกำยานใส่เต็ม ซึ่งหมายถึงคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 9ขับร้องเพลงบทใหม่ว่า

พระองค์ทรงเหมาะสมที่จะรับม้วนหนังสือ

และเปิดดวงตราที่ผนึกอยู่นั้น

เพราะพระองค์ทรงถูกประหารชีวิต ทรงหลั่งพระโลหิตไถ่กู้gมนุษย์สำหรับพระเจ้า

จากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกประเทศ ทุกชาติh

10ทรงทำให้เขาเหล่านั้นเป็นสมณราชตระกูลสำหรับพระเจ้าของเรา

เขาจะครองราชย์เหนือแผ่นดิน

11ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินเสียงทูตสวรรค์จำนวนมากนับล้านนับโกฏินับอสงไขย รอบพระบัลลังก์ รอบผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและรอบบรรดาผู้อาวุโส 12ร้องสรรเสริญเสียงดังว่า

ลูกแกะที่ถูกประหารชีวิตแล้วนั้น

ทรงเป็นผู้สมควรได้รับพระอานุภาพ ทรัพย์ศฤงคาร พระปรีชาญาณ

พระพลานุภาพ พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และคำถวายพระพร

13ข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งสร้างทั้งมวล ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งใต้พิภพและในทะเล ทุกสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้น ร้องสรรเสริญว่า

พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์ และลูกแกะ

จงได้รับคำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และพระอำนาจปกครอง

ตลอดนิรันดรเทอญ

14ผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนพูดว่า “อาเมน” และบรรดาผู้อาวุโสก็กราบนมัสการ

 

5 a พระเจ้าทรงลิขิตแผนการลับของพระองค์ไว้ในม้วนหนังสือ แผนการนี้คืออะไรจะถูกเปิดเผยในบทที่ 6-9 ลูกแกะของพระเจ้าปรากฏมาที่พระบัลลังก์ (บทที่ 5) ขณะที่พิธีกรรมนิรันดรในสวรรค์กำลังดำเนินอยู่ (บทที่ 4)

b “ลูกแกะ” เพียงผู้เดียวคือผู้สมควรจะเปิดตราผนึกเพราะได้พิสูจน์ตนเองมาแล้วในการทดลอง (5:9, 12)

c “ใต้พิภพ” หมายถึง “ในแดนผู้ตาย” (Hades) (1:18 เชิงอรรถ p)

d หมายถึง ชัยชนะเหนือซาตานและโลก (ดู ยน 3:35 เชิงอรรถ t; 1 ยน 2:13 เชิงอรรถ g; 13, 14)

e นอกจากสมญานามต่างๆ ในข้อ 5 พระเมสสิยาห์ยังได้รับนามว่า “ลูกแกะ” ซึ่งเราพบเป็นครั้งแรกที่นี่ และจะพบอีกประมาณ 30 ครั้ง ใน วว เพื่อหมายถึงพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็น “ลูกแกะ” ที่ถูกประหารชีวิตเพื่อความรอดพ้นของประชากรที่ทรงเลือกสรร (ดู ยน 1:29 เชิงอรรถ v; อสย 53:7) พระองค์ทรงมีรอยแผลอันเนื่องจากการทรมาน แต่ทรงได้รับชัยชนะแล้ว ดังนั้นจึงทรงยืนตรงได้ (เทียบ กจ 7:55) ในฐานะเป็นผู้มีชัยเหนือความตาย (วว 1:18) ดังนั้น จึงทรงเป็นเจ้านายของมนุษยชาติร่วมกับพระบิดา (ดู ข้อ 13; เทียบ บทที่ 21-22; รม 1:4 เชิงอรรถ c)

f หมายความว่าพระเมสสิยาห์ทรงอำนาจ (เขา) และความรอบรู้ (ตา) อย่างสมบูรณ์ (เลข 7)

g สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ทรงไถ่กู้เรา" บางฉบับละ “สำหรับพระเจ้า”

h วลีนี้เป็นสูตรหมายถึง “โลกทั้งโลก” (ดู ดนล 3:4, 7, 96 )

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก