"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

5. พระศาสนจักรที่เมืองซาร์ดิส

3 1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองซาร์ดิสว่า “พระองค์ผู้ทรงมีจิตทั้งเจ็ดของพระเจ้าและทรงมีดาวเจ็ดดวงa ตรัสว่า เรารู้จักกิจการของท่าน ใครๆ คิดว่าท่านมีชีวิต แต่ท่านตายแล้ว 2จงตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่เหลือซึ่งใกล้จะตาย เพราะเราไม่ได้พบกิจการใดของท่านดีพร้อมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา 3จงระลึกเถิดว่า ท่านได้รับ ได้ยินพระวาจาอย่างไร จงปฏิบัติตามและกลับใจเถิด ถ้าท่านไม่ตื่นเฝ้า เราจะมาเหมือนขโมย และท่านจะไม่รู้ว่าเราจะมาพบท่านเมื่อไร 4แต่มีบางคนที่เมืองซาร์ดิสซึ่งไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนมีมลทิน เขาเหล่านั้นจะสวมเสื้อขาวเดินกับเราเพราะเขาเป็นผู้เหมาะสม 5ผู้ใดมีชัยชนะจะสวมเสื้อขาวเช่นนี้b เราจะไม่ลบนามของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรู้นามของเขาเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ 6ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”

6. พระศาสนจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

7จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า “พระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงน่าเชื่อถือ ผู้ทรงถือกุญแจของกษัตริย์ดาวิด เมื่อพระองค์ทรงเปิด ไม่มีผู้ใดปิดได้ และเมื่อพระองค์ทรงปิด ก็ไม่มีผู้ใดเปิดได้ ตรัสว่า 8เรารู้จักกิจการของท่าน ดูเถิด เราเปิดประตูที่ไม่มีผู้ใดปิดได้cไว้ต่อหน้าท่าน เพราะท่านมีกำลังน้อย และเพราะท่านปฏิบัติตามวาจาของเรา ไม่ปฏิเสธนามของเรา 9เราจะทำให้บางคนที่เป็นสมุนของซาตาน คือผู้ที่พูดเท็จอ้างว่าตนเป็นชาวยิว แต่ไม่ได้เป็น กราบลงแทบเท้าของท่าน และรับรู้ว่าเรารักท่าน 10เพราะท่านปฏิบัติตามคำสั่งของเราที่สั่งให้ท่านมีความเพียรทน เราจึงจะรักษาท่านให้พ้นจากเวลาแห่งการผจญdซึ่งกำลังจะมาถึงทั่วแผ่นดิน เพื่อทดสอบมวลมนุษย์ผู้อาศัยบนแผ่นดิน 11เราจะมาทันที จงยึดถือสิ่งที่ท่านมี อย่าให้ผู้ใดนำมงกุฎของท่านไป 12ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะทำให้เขาเป็นเสาในพระวิหารของพระเจ้าของเราe เขาจะไม่ออกจากที่นั่นอีกเลย และที่ตัวของเขา เราจะเขียนพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา เราจะเขียนนามใหม่ของเราด้วยf 13ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”

7. พระศาสนจักรที่เมืองเลาดีเซีย

14จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเลาดีเซียว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นอาเมนg ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ ผู้ทรงเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างh ตรัสว่า 15เรารู้จักกิจการของท่าน รู้ว่าท่านไม่เย็นไม่ร้อน ท่านจะเย็นหรือร้อนไปเลยก็จะดีกว่า 16แต่ท่านมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะท่านอุ่นๆ ไม่เย็นไม่ร้อน เรากำลังจะคายท่านออกจากปากของเรา 17ท่านพูดว่า ฉันร่ำรวย มีสมบัติมากมายและไม่ต้องการอะไรอีก แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นคนอาภัพ น่าสงสาร ยากจน ตาบอดและเปลือยเปล่าi 18เราแนะนำท่านให้ซื้อทองคำที่หลอมบริสุทธิ์แล้วjจากเรา เพื่อท่านจะร่ำรวย ซื้อเสื้อขาวเพื่อสวมใส่ปกปิดความเปลือยเปล่าน่าอับอายของท่าน ซื้อยาหยอดตาเพื่อจะแลเห็นได้อีกk 19เราตักเตือนและเฆี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ 20ดูเถิด เรากำลังยืนเคาะประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปกินอาหารlร่วมกับเขา เขาจะกินอาหารร่วมกับเรา 21ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนบัลลังก์ เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระบัลลังก์ของพระองค์ 22ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”

 

3 a ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส ดาวเจ็ดดวง หมายถึง ทูตสวรรค์ซึ่งทำหน้าที่ปกครองพระศาสนจักรทั้งเจ็ดแห่ง

b “เสื้อขาว” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความยินดีด้วย การสวมเสื้อผ้ามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติแท้จริง (อสย 51:9; 52:1; รม 13:14; 1 คร 15:53-54; คส 3:9-12)

c หมายถึง การแพร่ธรรมที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง (ดู กจ 14:27 เชิงอรรถ p)

d ในหนังสือวิวรณ์ “โลก” หมายถึง คนต่างศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า เช่นเดียวกับใน ยน 1:10; 17:9 ผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงไม่นับว่าเป็น “ชาวโลก” และจะรอดพ้น (7:1ฯ) จากการลงโทษดังที่บรรยายไว้ในบทที่ 8-9; 16 (เทียบ 18:4)

e เทียบ 2:17; 14:1; 19:12,13; และ อสย 56:5; 62:2; 65:15; ดู อสย 1:26 เชิงอรรถ n

f “นามใหม่” อาจจะหมายถึง นามที่ยังไม่มีใครรู้จนกว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง หรือหมายถึง “พระวจนาตถ์” (เทียบ 19:13)

g เป็นการอ้างถึง อสย 65:16; ซึ่งเรียก "พระเจ้าแห่งความจริง" ว่า "พระเจ้าแห่งอาเมน" (ดู 1:5 เชิงอรรถ h)

h พระคริสตเจ้าในที่นี้ก็คือพระวจนาตถ์และพระปรีชาญาณผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง (เทียบ สภษ 8:22; ปชญ 9:1ฯ; ยน 1:3; คส 1:16ฯ; ฮบ 1:2)

i ตรงข้ามกับชาวเมืองสเมอร์นาใน 2:9 ชาวเมืองเลาดิเซียร่ำรวยด้านวัตถุ แต่ยากจนด้านคุณธรรม

j “ทองคำที่หลอมบริสุทธิ์” หมายถึง คุณธรรมซึ่งเป็นความร่ำรวยฝ่ายจิตใจ

k เสื้อผ้าและยาหยอดตาจำเป็นเพื่อแก้ไขสภาพเปลือยเปล่าและ "ตาบอด" ในข้อ 17 แต่ยังเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ชาวเลาดิเซียผลิตจนเป็นที่รู้จักทั่วไปอีกด้วย

l “การกินอาหาร” หมายถึง ความสนิทสนมกับพระเยซูเจ้า เป็นการลิ้มรสล่วงหน้างานเลี้ยงของพระเมสสิยาห์ (ดู มธ 8:11 เชิงอรรถ c) ข้อความนี้ยังอาจหมายถึงศีลมหาสนิทด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก