"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

1. พระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัสa

2 1จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัสbว่า “พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา และทรงดำเนินอยู่ในหมู่เชิงตะเกียงทองคำทั้งเจ็ดเชิง ตรัสดังนี้ 2เรารู้จักกิจการ ความเหน็ดเหนื่อยและความเพียรทนของท่าน และรู้ว่าท่านทนคนชั่วร้ายไม่ได้ ท่านทดสอบผู้ที่อ้างว่าเป็นอัครสาวกc แต่ไม่เป็น และพบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนพูดคำเท็จ 3ท่านมีความเพียรทนและทนทุกข์เพราะนามของเราdโดยไม่ท้อถอย 4ถึงกระนั้น เรามีเรื่องตำหนิท่านด้วย คือท่านละทิ้งความรักที่เคยมีแต่ก่อน 5 ดังนั้น จงระลึกว่าท่านตกจากสภาพเดิมที่เคยเป็น จงกลับใจและทำกิจการอย่างเดิม ถ้าท่านไม่กลับใจ เราจะมาพบท่านและจะยกเชิงตะเกียงของท่านออกจากที่ตั้งe 6แต่ท่านยังมีความดีอยู่บ้าง คือท่านเกลียดกิจการของพวกนิโคเลาส์นิยมที่เราก็เกลียดด้วย 7ผู้มีหู ก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่าf “ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้า

2. พระศาสนจักรที่เมืองสเมอร์นา

8จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองสเมอร์นาว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งเบื้องต้นและบั้นปลาย สิ้นพระชนม์แล้วและทรงกลับคืนพระชนมชีพ 9ตรัสดังนี้ เรารู้จักความทุกข์ยากและความยากจนของท่าน แต่ท่านก็ร่ำรวยg เรารู้ว่าท่านถูกใส่ร้ายจากผู้ที่เรียกตนว่า “ชาวยิว”h ทั้งๆ ที่ไม่เป็นชาวยิวแต่เป็นสมุนของซาตาน 10อย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่ท่านกำลังจะต้องทน ดูเถิด ปีศาจกำลังจะจับบางท่านเข้าคุกเพื่อท่านจะถูกทดลองและถูกเบียดเบียนเป็นเวลาสิบวันi จงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน 11ผู้มีหู ก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่า ผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายจากความตายครั้งที่สอง”

3. พระศาสนจักรที่เมืองเปอร์กามัม

12จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่า “พระองค์ผู้ทรงมีดาบสองคมตรัสดังนี้ 13เรารู้ว่าท่านอาศัยอยู่ในที่ที่เป็นบัลลังก์ของซาตาน แต่ท่านยังยึดมั่นต่อนามของเรา ไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในวันที่อันทิปาสพยานซื่อสัตย์ของเราถูกประหารชีวิตในเมืองของท่าน ซึ่งเป็นที่อาศัยของซาตานj

14แต่เรามีบางเรื่องตำหนิท่าน มีบางคนที่นั่นยึดถือคำสอนของบาลาอัม บาลาอัมผู้นี้สอนบาลาคให้ชักชวนชาวอิสราเอลkทำบาป โดยให้กินเครื่องเซ่นสังเวยรูปเคารพและให้ล่วงประเวณีl 15ยังมีบางคนยึดถือคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วยm 16จงกลับใจเถิด มิฉะนั้น เราจะมาพบท่านทันที และจะใช้ดาบที่ปากของเราต่อสู้กับเขาเหล่านั้น 17ผู้มีหู ก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่า “ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้มานนาที่ซ่อนอยู่และจะให้ก้อนหินขาวnซึ่งมีนามใหม่เขียนไว้ ไม่มีใครรู้จักนามนี้นอกจากผู้ที่ได้รับ”

4. พระศาสนจักรที่เมืองธิอาทิรา

18จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองธิอาทิราว่า “พระบุตรของพระเจ้า ผู้มีพระเนตรเหมือนเปลวไฟ มีพระบาทเหมือนทองสัมฤทธิ์ที่หลอมเหลว 19เรารู้จักกิจการของท่าน รู้จักความรัก ความเชื่อ การรับใช้และความเพียรทนของท่าน และรู้ว่าท่านทำเช่นนี้มากกว่าแต่ก่อนด้วย 20แต่ เรามีเรื่องตำหนิท่าน ท่านอนุญาตให้นางเยเซเบลoซึ่งอ้างว่าเป็นประกาศกหญิง สอนและหลอกลวงผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินเครื่องเซ่นสังเวยรูปเคารพ 21เราให้เวลาแก่นางที่จะกลับใจแต่นางไม่ต้องการกลับใจจากการล่วงประเวณี 22ดังนั้น เราจะทำให้นางป่วยหนักอยู่บนเตียง และให้ผู้ที่ล่วงประเวณีกับนางมีความทุกข์ยิ่งใหญ่ด้วย เว้นแต่เขาจะกลับใจไม่ทำกิจการของนางp 23เราจะประหารชีวิตบุตรทั้งหลายของนางq และพระศาสนจักรทั้งหลายจะรู้ว่า เราคือผู้สำรวจเจตนาและความคิด และจะตอบแทนแต่ละท่านตามกิจการที่ท่านได้ทำ

24ส่วนท่านอื่นๆ ที่เมืองธิอาทิรา ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสอนนี้ และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่า ศาสตร์rลึกลับของซาตาน เราบอกว่า เราจะไม่ให้ภาระอื่นใดแก่ท่านอีก 25แต่จงยึดถือสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วsจนกว่าเราจะกลับมา 26ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้ใดปฏิบัติกิจการของเราจนถึงที่สุด เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจเหนือนานาชาติ 27เขาจะปกครองนานาชาติด้วยคทาเหล็ก และนานาชาติจะถูกทำลายเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดินที่ถูกทุบ เหมือนกับที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเรา 28เราจะให้ดาวประจำรุ่งแก่เขาt 29ผู้มีหู จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด”

 

2 a จดหมายทั้งเจ็ดฉบับมีโครงสร้างเหมือนกัน เริ่มด้วยกล่าวถึงสภาพของพระศาสนจักรแต่ละแห่ง ("เรารู้ว่า") ตามด้วยคำสัญญาหรือคำขู่ถึงอนาคตที่ใกล้จะมาถึง เพราะเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้ว จดหมายทั้งเจ็ดมีคำสอนมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นผู้ตรัสข้อความในจดหมาย จดหมายเหล่านี้ยังให้ภาพเกี่ยวกับชีวิตของคริสตชนในแคว้นอาเซียตอนปลายศตวรรษแรกอีกด้วย

b เอเฟซัสเป็นเมืองหลวงของแคว้นอาเซีย พระศาสนจักรอีกหกแห่งที่จดหมายเขียนถึงล้วนอยู่ในแคว้นเดียวกันนี้ ที่เมืองเอเฟซัสมีการนับถือเทพเจ้าจำนวนมาก รวมทั้งการนับถือเทพีอาร์เตมิส (กจ 19:24-40)

c อาจจะหมายถึงพวกนิโคเลาส์นิยมในข้อ 6 (ดู 2:15 เชิงอรรถ m; ดู 2 คร 11:5, 13 ด้วย)

d อาจเป็นการกล่าวถึงการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

e เมืองเอเฟซัสจะไม่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาอีกต่อไป

f สูตรนี้ใช้ลงท้ายจดหมายแต่ละฉบับ เน้นถึงบทบาทของพระจิตเจ้าซึ่งทำให้พระคริสตเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักร

g ชาวเมืองสเมอร์นายากจนด้านวัตถุก็จริง แต่มีคุณธรรมร่ำรวยฝ่ายจิตใจ

h ผู้ที่เป็น “อิสราเอล” (ชาวยิวแท้) คือ พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า (ดู รม 9:8; กท 6:16)

i “สิบวัน” หมายถึง ระยะเวลาสั้นๆ

j การกราบไหว้พระจักรพรรดิ และพระเท็จเทียมอื่นๆ ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางที่เมืองเปอร์กามัม หนังสือวิวรณ์จึงกล่าวว่า เมืองนี้เป็นที่อาศัยของซาตาน เพราะกิจการดังกล่าวขัดแย้งกับความเชื่อในพระคริสตเจ้าโดยสิ้นเชิง

k ตามธรรมประเพณีสายหนึ่งของชาวยิว (ดู กดว 31:16) บาลาอัมเสนอให้บาลาคใช้หญิงชาวโมอับมาชักชวนชาวอิสราเอลให้กราบไหว้รูปเคารพ (กดว 25:1-3)

l บรรดาประกาศกใช้คำ “ล่วงประเวณี” เพื่อหมายถึงการกราบไหว้รูปเคารพ เพราะเป็นการประพฤตินอกใจพระยาห์เวห์ (ดู ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b)

m “นิโคเลาส์นิยม” เป็นลัทธิคำสอนใกล้เคียงกันกับความคิดผิดๆ ที่เปาโลได้เคยประณามในจดหมายระหว่างถูกจองจำ (โดยเฉพาะในจดหมายถึงชาวโคโลสี) ลัทธินี้ชวนให้คิดถึงลัทธิไญยนิยมในศตวรรษที่สอง แต่ยังประนีประนอมกับพิธีกรรมของคนต่างศาสนาอีกด้วย เช่นการร่วมงานเลี้ยงทางศาสนา (เทียบ ข้อ 14)

n มานนา (ที่ประกาศกเยเรมีย์ซ่อนไว้พร้อมกับหีบพันธสัญญา 2 มคบ 2:4-8; ดู ฮบ 9:4) จะถูกนำออกมาเป็นอาหารสำหรับผู้ที่รอดพ้นแล้วในอาณาจักรสวรรค์ (ดู ยน 6:31,49; เทียบ วว 15:8 เชิงอรรถ d) ส่วนก้อนหินขาว (สีขาวเป็นสีของชัยชนะและความยินดี) สะท้อนธรรมเนียมในสมัยโบราณ (เช่น เป็นเหรียญตราเกียรติยศ หรือเป็นใบอนุญาตเข้าออก) จึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการเข้าในพระอาณาจักร "ชื่อใหม่" (3:12 เชิงอรรถ f; 19:12) หมายถึง การเกิดใหม่ฝ่ายจิตของคริสตชน (ดู อสย 1:26 เชิงอรรถ n)

o "นางเยเซเบล" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ภรรยาของท่านที่ชื่อเยเซเบล" อาจเป็นชื่อของ “ประกาศกหญิง คนหนึ่งของลัทธินิโคเลาส์นิยม ชื่อนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย (เทียบ 2 พกษ 9:22)

p สำเนาโบราณบางฉบับว่า "กิจการของตน"

q “บุตรทั้งหลายของนาง” หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของนาง

r จดหมายฉบับนี้กล่าวโจมตีผู้ที่อวดอ้างว่าสามารถเข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้า แต่มีความประพฤติผิดศีลธรรม

s “สิ่งที่ท่านมีอยู่แล้ว” หมายถึง ความเชื่อแท้จริงในพระคริสตเจ้า

t ดาวประจำรุ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ (กดว 24:17; อสย 14:12) และยังเป็นสัญลักษณ์ของสิริรุ่งโรจน์ที่พระคริสตเจ้าประทานให้แก่คริสตชน (22:16; ดู 1:5 เชิงอรรถ h; กจ 2:36 เชิงอรรถ w; รม 1:4 เชิงอรรถ c)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก