"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

8 1aเซาโลเป็นคนหนึ่งที่เห็นชอบกับการที่สเทเฟนถูกฆ่า วันนั้น เกิดการเบียดเบียนพระศาสนจักรอย่างรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็ม ทุกคนbนอกจากบรรดาอัครสาวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแคว้นยูเดียและสะมาเรียc

2ผู้มีใจศรัทธาบางคนนำศพสเทเฟนไปฝังและร่ำไห้คร่ำครวญถึงเขาอย่างมาก 3ส่วนเซาโลออกรังควานพระศาสนจักร เข้าไปตามบ้าน ฉุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจำไว้ในคุก

ฟีลิปในแคว้นสะมาเรีย

4บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้ออกไปยังที่ต่างๆ ประกาศพระวาจาเป็นข่าวดี 5ฟีลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรียd และประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟังe 6ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟีลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขาทำ ก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขา 7คนหลายคนที่ถูกปีศาจสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไป คนอัมพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรค 8ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมาก

ซีโมนผู้วิเศษ

9นานมาแล้วในเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นผู้วิเศษ อ้างว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ประชาชนแคว้นสะมาเรียประหลาดใจ 10ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเลื่อมใสเขา พูดว่า “ชายผู้นี้คือพระอานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่”f 11ประชาชนเลื่อมใสเขาเพราะเขาใช้เวทมนตร์ทำให้ประชาชนประหลาดใจเป็นเวลานานมาแล้ว 12แต่เมื่อประชาชนเปลี่ยนมาเชื่อฟีลิปที่ประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าและพระนามพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว ทั้งชายและหญิงได้รับศีลล้างบาป 13แม้ซีโมนก็มีความเชื่อ ได้รับศีลล้างบาป และอยู่เคียงข้างฟีลิปตลอดเวลา เขาประหลาดใจเมื่อเห็นเครื่องหมายและอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น

14บรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มส่งเปโตรและยอห์นไปหาชาวสะมาเรียเมื่อรู้ว่าเขาได้รับพระวาจาของพระเจ้าแล้ว 15เมื่อเปโตรและยอห์นไปถึงก็อธิษฐานภาวนาเพื่อชาวสะมาเรียเหล่านั้น ให้ได้รับพระจิตเจ้า 16เพราะยังไม่มีผู้ใดได้รับพระจิตเจ้าเลย เขาเพียงแต่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น 17เปโตรและยอห์นจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย และเขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า

18เมื่อซีโมนเห็นว่าอัครสาวกทั้งสองคนปกมือเหนือผู้ใด ผู้นั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า เขาจึงนำเงินมาให้ 19กล่าวว่า “จงให้อำนาจนี้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะปกมือเหนือผู้ใด ผู้นั้นจะได้รับพระจิตเจ้า” 20แต่เปโตรตอบว่า “ท่านและเงินของท่านจงพินาศ เพราะท่านคิดว่าท่านใช้เงินซื้อของประทานของพระเจ้าgได้ 21ท่านไม่มีส่วนร่วมกับเราในเรื่องนี้เลย เพราะจิตใจของท่านไม่ซื่อตรงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 22จงสำนึกผิดกลับใจจากความชั่วร้ายนี้ และจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด บางทีพระองค์จะทรงอภัยเจตนาที่อยู่ในใจของท่าน 23ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านจมอยู่ในความชั่วและถูกจองจำอยู่ในความอธรรม”h 24ซีโมนจึงตอบว่า “ท่านทั้งสองจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเถิด สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า”i

25เมื่อเปโตรและยอห์นเป็นพยานยืนยันและประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว จึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม และระหว่างทางก็ประกาศข่าวดีตามหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายหมู่บ้าน

ฟีลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอธิโอเปีย

26ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าjสั่งฟีลิปว่า “จงลุกขึ้น และเดินไปทางทิศใต้k ตามทางที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองกาซา ทางนั้นเป็นทางเปลี่ยว” 27ฟีลิปจึงลุกขึ้นออกเดินทาง ระหว่างทางเขาพบชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งl เป็นขันที ข้าราชการของพระราชินีคานดาสีของชาวเอธิโอเปีย เป็นผู้ดูแลราชทรัพย์ทั้งหมดของพระนาง และมานมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม 28ขณะเดินทางกลับ เขานั่งในรถม้าและอ่านหนังสือของประกาศกอิสยาห์ 29พระจิตเจ้าตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงตามรถคันนั้นไปให้ทัน” 30ฟีลิปวิ่งตามไป ได้ยินเขากำลังอ่านหนังสือของประกาศกอิสยาห์ จึงถามว่า “ท่านเข้าใจข้อความที่กำลังอ่านหรือ” 31ขันทีตอบว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย” แล้วเขาก็เชิญฟีลิปขึ้นไปนั่งด้วย 32ข้อความของพระคัมภีร์ที่เขากำลังอ่านอยู่นั้นมีดังนี้m

“เขาถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะตัวหนึ่ง

ลูกแกะไม่ออกเสียงเมื่ออยู่ต่อหน้าคนตัดขนแกะฉันใด

เขาก็ไม่อ้าปากฉันนั้น

33เมื่อเขาถูกเหยียดหยาม เขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลย

ใครจะเล่าเรื่องเชื้อสายของเขาได้

เพราะชีวิตของเขาถูกยกไปจากแผ่นดินนี้แล้ว”

34ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่า ประกาศกกล่าวเช่นนี้หมายถึงใคร หมายถึงตนเองหรือหมายถึงผู้อื่น” 35ฟีลิปจึงเริ่มประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้เขาฟัง โดยอธิบายพระคัมภีร์เริ่มตั้งแต่ตอนนี้

36ขณะเดินทางอยู่นั้น ทั้งสองคนมาถึงแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีกล่าวว่า “ดูซิ ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขัดขวางมิให้ข้าพเจ้ารับศีลล้างบาป”n 38เขาสั่งให้หยุดรถ ทั้งฟีลิปและขันทีลงไปในน้ำ ฟีลิปล้างบาปให้ขันที 39เมื่อทั้งสองคนขึ้นจากน้ำแล้ว พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าoทรงนำฟีลิปไปที่อื่น ขันทีไม่เห็นฟีลิปอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 40ส่วนฟีลิปนั้นมีผู้พบที่เมืองอาโซทัส เขาเดินทางผ่านเมืองต่างๆ ประกาศข่าวดีจนมาถึงเมืองซีซารียา

 

8 a ข้อ 1-4 เป็นข้อสังเกตสั้นๆ หลายเรื่องคือ เรื่องการฝังศพของสเทเฟน (ข้อ 2) ซึ่งสรุปเรื่องก่อนหน้านั้น เรื่องต่อมาก็คือการที่เซาโลเบียดเบียนคริสตชน (ข้อ 1ก และ 3) ซึ่งเชื่อมเรื่องการเอาหินทุ่มสเทเฟน (ดู 7:58ข) กับเรื่องที่จะเล่าต่อไป คือการกลับใจของเปาโล (9:1-30) ในที่สุดมีข้อสังเกตว่าพระศาสนจักรถูกเบียดเบียนและบรรดาคริสตชนกระจัดกระจายไป (ข้อ 1ข-4) ซึ่งเป็นการปูทางนำไปยังเรื่องเล่าเกี่ยวกับภารกิจของฟีลิป (8:5-40) และภารกิจของเปโตร (9:32-11:18) ข้อ 4 ถูกยกมากล่าวซ้ำอีกใน 11:19 ดังนั้น ในข้อ 1-4 เราจึงพบแนวความคิดต่างๆ ที่จะพัฒนาในบทต่อๆ ไปจนถึงบทที่ 12

b คำว่า “ทุกคน” เป็นการกล่าวกว้างๆ อันที่จริงแล้วดูเหมือนว่า ผู้ถูกเบียดเบียนคงเป็นเพียงคริสตชนชาวยิวที่พูดภาษากรีก (ดู 6:1,5) และจากคริสตชนเหล่านี้ที่กระจัดกระจายไปเพราะถูกเบียดเบียน จึงเกิดมีธรรมทูตชุดแรกขึ้นในพระศาสนจักร (ดู ข้อ 4; 11:19-20)

c การประกาศข่าวดีในแคว้นสะมาเรียเป็นขั้นที่สองของการขยายตัวของพระศาสนจักร (ดู 1:8) ขั้นที่สามจะเริ่มเมื่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก (11:20)

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เมืองสะมาเรีย” การอ้างนี้อาจไม่หมายถึงเมืองที่เรียกชื่อว่าสะมาเรีย เพราะในเวลานั้นเป็นเมืองกรีกที่มีชื่อว่าเซบาสเต แต่หมายถึงแคว้นสะมาเรีย ชาวสะมาเรียที่ได้รับการประกาศข่าวดีนี้คือชนชาติสะมาเรียที่มีความสัมพันธ์กับชาวยิวทั้งทางสายโลหิตและศาสนา แต่ได้แยกตนออกไปจากชุมชนอิสราเอลและมีความเชื่อถือไม่ตรงกัน (ดู มธ 10:5-6 เชิงอรรถ c; ยน 4:9 เชิงอรรถ e)

e ชาวสะมาเรียก็รอคอยพระเมสสิยาห์ด้วยเช่นเดียวกัน (ดู ยน 4:25)

f “ผู้ยิ่งใหญ่” (Megale) บางคนคิดว่า ชื่อนี้เป็นคำภาษาอาราเมอิกว่า “Megalleh” ซึ่งแปลว่า “เปิดเผย” แน่นอนประชาชนคิดว่า อำนาจเหนือธรรมชาติของซีโมนมาจากพระอานุภาพของพระเจ้าในตัวเขา

g พระจิตเจ้า คือ ของประทานที่ดีเลิศของพระเจ้า (ดู 2:38; 10:45; 11:17; ลก 11:9, 13)

h คำว่า “Simony” (ซึ่งแปลว่า การค้าขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ได้ชื่อมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้

i สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “และเขาร้องไห้เป็นอันมากไม่หยุดเลย”

j “ทูตสวรรค์” (ดู ทบต 5:4 เชิงอรรถ b; อฟ 1:21 เชิงอรรถ s) ปรากฏในพระวรสารหลายครั้งเพื่อรับใช้พระเยซูเจ้าและพระภารกิจของพระองค์ (มธ 4:11//; 26:53; ยน 1:51) ในกิจการฯ มีเล่าหลายครั้งว่า ทูตสวรรค์รับใช้กลุ่มคริสตชน (1:10; 5:19; 10:3; 11:3; 12:7-10, 23; 27:23) ในเรื่องนี้มีกล่าวถึง “ทูตสวรรค์” เพียงครั้งเดียวที่นี่ หลังจากนั้นในข้อ 29 และ 39 จะกล่าวถึง “พระจิตเจ้า”

k หรือ “เวลาเที่ยงวัน”

l เอธิโอเปียอยู่ทางทิศใต้ของอียิปต์ ตั้งแต่แก่งแรกของแม่น้ำไนล์ รวมบริเวณนูเบียหรือซูดาน บรรดาราชินีที่ปกครองประเทศนี้ได้ชื่อว่า “คานดาสี” (kandake)

m ข้อความนี้ยกมาตามต้นฉบับ LXX ซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือ เพราะต้นฉบับภาษาฮีบรูเองก็คลุมเครืออยู่แล้ว หรืออาจคัดลอกมาคลาดเคลื่อน เรื่องการใช้ อสย 53 ในการเทศน์สอนของคริสตชนแรกเริ่ม ดู กจ 3:13 เชิงอรรถ e

n ข้อ 37 ที่เราเว้นไว้เป็นข้อความเพิ่มเติมตั้งแต่โบราณ ในสำเนาโบราณบางฉบับอาจยกมาจากพิธีกรรมศีลล้างบาป ข้อความนี้มีว่า 37ฟีลิปตอบว่า “ถ้าท่านเชื่อโดยเต็มใจ ท่านก็รับได้” ขันทีตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

o สำเนาโบราณบางฉบับว่า “พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือขันทีผู้นั้นและทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้คว้าฟีลิปไป”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก