"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำแนะนำสุดท้าย

         9จงรีบไปพบข้าพเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  10เดมาสละทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพราะเขารักโลกนี้ และไปที่เมืองเธสะโลนิกา ส่วนเครสเซนซ์ไปยังแคว้นกาลาเทียf และทิตัสไปยังแคว้นดาลมาเธีย  11เหลือเพียงลูกาgที่ยังอยู่กับข้าพเจ้า จงพามาระโกhไปกับท่านด้วย เพราะเขามีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการ       12ข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัส  13เมื่อท่านจะไป จงนำเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสติดไปด้วย รวมทั้งม้วนหนังสือ โดยเฉพาะม้วนที่ทำด้วยหนังสัตว์  14อาเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงทำร้ายข้าพเจ้าไว้มาก องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา  15จงระวังเขาด้วย เพราะเขาต่อต้านคำพูดของข้าพเจ้าอย่างมาก

       16การสู้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้าi ไม่มีใครเป็นพยานให้ข้าพเจ้าเลย ทุกคนละทิ้งข้าพเจ้าไปหมด ขออย่าให้พวกเขาถูกลงโทษเลย  17มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้  18องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุษร้ายทั้งสิ้น และจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัยj ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทอญk อาเมนf สำเนาโบราณบางฉบับว่า "แคว้นโกล" ในสมัยนั้น ชื่อ "กาลาเทีย" หมายถึง จังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมันในอาเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งรกรากของพวกทหารนอกราชการชาวโกล

g น่าจะหมายถึงลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร ดู คส 4:14

h น่าจะหมายถึงมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร (กจ 12:12 เชิงอรรถ d;) เปาโลคงได้ลืมเรื่องบาดหมางในอดีตแล้ว ดู กจ 15:37-39

i คงหมายถึงการสู้คดีครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นโอกาสที่เปาโลประกาศความเชื่อได้ด้วย ข้อ 17; กจ 9:15 เชิงอรรถ h

j หรือ "ทรงรักษาข้าพเจ้าไว้สำหรับพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์"

k ให้สังเกตว่า บทสรรเสริญถวายพรมุ่งถึงพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ดู รม 16:25 เชิงอรรถ l; กท 1:5

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก