"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พระพรพิเศษที่ทิโมธีได้รับ

          6 ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษcของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า  7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา  8ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของพระเจ้า  9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้น และทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์d ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรากระทำ แต่เพราะพระประสงค์และพระหรรษทานของพระองค์ พระองค์ประทานพระหรรษทานนี้แก่เราแล้วในพระ คริสตเยซูก่อนกาลเวลา  10แต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์eของพระผู้ไถ่คือพระคริสตเยซู ผู้ทรงทำลายความตาย และทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดี  11ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครสาวกและเป็นครูfเพื่อประกาศข่าวดีนี้

          12ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์g แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้hจนกว่าจะถึงวันนั้นได้

          13จงยึดถือคำสอนที่ถูกต้องซึ่งท่านได้ยินมาจากข้าพเจ้าไว้เป็นแบบอย่างด้วยความเชื่อและความรักในพระคริสตเยซู  14จงรักษาของมีค่าที่ได้รับมอบไว้เดชะพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในเรา

          15ท่านก็รู้ว่า ทุกคนในอาเชียรวมทั้งฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสทิ้งข้าพเจ้าไปแล้ว  16ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระเมตตาต่อครอบครัวของโอเนสิโฟรัส เพราะเขาให้กำลังใจข้าพเจ้าบ่อย ๆ และเขาไม่เคยอายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเลย  17ตรงกันข้าม ทันทีที่เขามาถึงกรุงโรม เขาพยายามสืบหาข้าพเจ้าจนพบ  18ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าiโปรดให้เขาได้รับพระเมตตาของพระองค์ในวันนั้นเถิด ท่านรู้ดีว่า เขาช่วยเหลือข้าพเจ้ามากเพียงใดเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสc ทิโมธีได้รับพระพรพิเศษนั้นมาแล้ว (1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e;) และจะต้องปลุกพระพรนั้นให้เป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

d "ทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์" แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงเรียกด้วยการเรียกศักดิ์สิทธิ์" เข้าใจได้สองทางคือ การเรียกคริสตชนให้มารับความรอดพ้น (เทียบ รม 1:6-7; 8:28; 1 คร 1:2,24; อฟ 1:18; 4:4; ฟป 3:14;    คส 3:15;) หรือหมายถึง "สภาพความศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเป็นผลของการเรียกนั้น

e "การแสดงพระองค์" (epiphany) ดู 1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f; ในที่นี้หมายถึงการบังเกิดเป็นมนุษย์และงานไถ่กู้ในโลกนี้

f สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว" เทียบ 1 ทธ 2:7

g การถูกจองจำครั้งที่สองที่กรุงโรม

h "สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมอบไว้" คงจะหมายถึงหลักคำสอนของพระคริสตเจ้าที่เปาโลเก็บรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (1 ทธ 6:20 เชิงอรรถ h;) มากกว่าจะหมายถึงกิจการดีของเปาโล (4:7-8; 1 ทธ 6:19)

i "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ในที่นี้อาจจะหมายถึงพระบิดาหรือพระบุตรก็ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก