"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ทิโมธีควรเผชิญความยากลำบาก

2 1ลูกรัก ท่านจงรับพละกำลังจากพระหรรษทานซึ่งอยู่ในพระคริสตเยซู 2จงถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า โดยมีหลายคนเป็นพยานแก่คนที่น่าเชื่อถือซึ่งจะสอนคนอื่นต่อไปaได้

3จงร่วมทนทุกข์กับผู้อื่น เหมือนทหารที่ดีของพระคริสตเยซูb 4ทหารทุกคนจะไม่เข้าไปเกี่ยวกับกิจการของพลเรือน เขามุ่งทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ 5นักกีฬาก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใครได้ชัยชนะ นอกจากจะได้แข่งขันตามกติกา 6ชาวนาที่ตรากตรำทำงานควรเป็นผู้ที่จะได้รับผลก่อนผู้อื่น 7จงพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดนี้ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้ท่านเข้าใจทุกๆ เรื่อง

8จงระลึกถึง “พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด” ตามข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศ 9เพราะข่าวดีนี้เอง ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์จนต้องถูกจองจำเหมือนเป็นอาชญากร แต่พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้ 10ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงทนทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ได้รับเลือกสรร เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดพ้นซึ่งอยู่ในพระคริสตเยซู พร้อมกับชีวิตในสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดรด้วย

11ต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เชื่อถือได้c

ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์

เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์

12ถ้าเราอดทนมั่นคง

เราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์

ถ้าเราปฏิเสธพระองค์

พระองค์ย่อมจะทรงปฏิเสธเรา

13ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์

พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไป

เพราะจะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้

การต่อสู้กับอันตรายจากผู้สอนผิด

14จงเตือนทุกคนให้ระลึกถึงเรื่องนี้และจงกำชับเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าd อย่าโต้เถียงกันเรื่องถ้อยคำ เพราะไม่มีประโยชน์ใดนอกจากความพินาศของผู้ฟัง 15ท่านจงขวนขวายที่จะแสดงตนว่าพระเจ้าทรงรับรองท่านแล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใคร เป็นผู้สั่งสอนพระวาจาแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 16จงหลีกเลี่ยงคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เพราะมีแต่จะทำให้ห่างพระเจ้ามากขึ้น 17และคำพูดของบุคคลเหล่านี้จะแพร่ออกไปเหมือนกับเนื้อร้าย เช่นเดียวกับฮีเมเนอัสและฟีเลทัส 18เขาทั้งสองคนหลงผิดจากความจริง โดยพูดว่าการกลับคืนชีพเกิดขึ้นแล้วe จึงทำให้ความเชื่อของคนบางคนสับสน

19แต่รากฐานของพระเจ้าก็ตั้งอยู่อย่างมั่นคง และมีตราประทับเป็นข้อความว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักผู้ที่เป็นของพระองค์” และอีกตอนหนึ่งว่า “ให้ทุกคนที่เรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า หลีกเลี่ยงความชั่ว”f

20ในบ้านหลังใหญ่ มิใช่มีเฉพาะภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่ยังมีภาชนะไม้และภาชนะดินเผาด้วย บางชิ้นใช้ในกิจกรรมที่มีเกียรติ บางชิ้นใช้ในกิจกรรมที่ไร้เกียรติ 21ผู้ที่ชำระตนจากกิจกรรมที่ไร้เกียรติ ก็จะเป็นภาชนะที่ใช้ในกิจกรรมที่มีเกียรติ ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ มีประโยชน์สำหรับเจ้านาย เตรียมพร้อมไว้เพื่อกิจการดีทุกอย่าง

22จงหลีกหนีอารมณ์และความรู้สึกของคนหนุ่ม แต่จงมุ่งหาความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติพร้อมกับทุกคนที่เรียกขานองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงอย่างโง่เขลา โดยรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการวิวาท 24ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่วิวาทกัน แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รู้จักสอนและอดทน 25เขาจะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่ขัดแย้งด้วยความอ่อนหวาน โดยหวังว่า พระเจ้าจะทรงดลให้ผู้ขัดแย้งนั้นกลับใจรับรู้ความจริง 26และมีสติที่จะหลบหลีกจากบ่วงแร้วของปีศาจ ซึ่งยึดเขาไว้ให้ทำตามความต้องการของมันg

 

2 a กระบวนการถ่ายทอด “คลังคำสอน” หรือธรรมประเพณีนี้ มีอยู่สี่ขั้นตอน ได้แก่ พระเยซูเจ้า เปาโล ทิโมธี (พยาน) และคนที่วางใจได้

b ข้อ 4-6 เป็นคำเปรียบเทียบสั้นๆ สามเรื่อง เรื่องทหาร นักกีฬาและชาวนา

c ข้อ 11-13 เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงที่คริสตชนในสมัยแรกใช้ในพิธีกรรม (ดู 1 ทธ 3:16 เชิงอรรถ e)

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (Kyrios)

e ในความคิดแบบกรีก การกลับคืนชีพเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก (กจ 17:32; 1 คร 15:12) ฮีเมเนอัสและฟีเลทัสอาจตีความไว้ให้หมายถึงชีวิตฝ่ายจิต คือ การกลับคืนชีพฝ่ายจิตที่เกิดขึ้นในศีลล้างบาป (รม 6:4; อฟ 2:6 เชิงอรรถ e) หรือในแง่ของการเข้าฌานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เปาโลได้เตือนชาวโครินธ์ให้ระวัง อย่าคิดว่า ผู้กลับคืนชีพจะมีร่างกายในสภาพเดียวกับร่างกายในโลกนี้ (1 คร 15:35-53 และเชิงอรรถ)

f ในสมัยโบราณ เขาจะจารึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างอาคารไว้บนศิลารากฐาน เนื่องจากว่าในที่นี้อาคารนั้นคือพระศาสนจักร ศิลารากฐานจึงเป็นพระคริสตเจ้าเอง (1 คร 3:11) หรืออัครสาวก (อฟ 2:20 เทียบ วว 21:14) หรือความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ไม่มีวันจะยกเลิก (เทียบ 2:13)

g พระคัมภีร์ตอนที่นำมาอ้างต่างเสริมกันและกันให้สมบูรณ์ พระเจ้าทรงดูแลผู้ที่พระองค์ทรงรัก (กดว 16:5) และบุคคลเหล่านี้จะต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรม (กดว 16:26; สดด 6:8; อสย 26:13; 52:11)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก