"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่สอง

คำขึ้นต้นและการขอบพระคุณ

1 1จากเปาโล อัครสาวกของพระคริสตเยซูโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาที่จะประทานชีวิตให้เราในพระคริสตเยซู

2ถึงทิโมธีลูกรัก

ขอพระหรรษทาน พระเมตตาและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับท่านเถิด

3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน 4ข้าพเจ้ายังระลึกถึงน้ำตาของท่านa และปรารถนาที่จะพบท่านเพื่อจะได้มีความยินดีเต็มเปี่ยม 5และยังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่าน เป็นความเชื่อแต่เดิมของโลอิสยายของท่าน เป็นความเชื่อของยูนิสมารดาของท่าน และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วยb

พระพรพิเศษที่ทิโมธีได้รับ

6ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษcของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า 7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา 8ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของพระเจ้า 9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้น และทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์d ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำ แต่เพราะพระประสงค์และพระหรรษทานของพระองค์ พระองค์ประทานพระหรรษทานนี้แก่เราแล้วในพระคริสตเยซูก่อนกาลเวลา 10แต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการสำแดงพระองค์eของพระผู้ไถ่คือพระคริสตเยซู ผู้ทรงทำลายความตาย และทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดี 11ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครสาวก และเป็นครูfเพื่อประกาศข่าวดีนี้

12ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์g แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ได้hจนกว่าจะถึงวันนั้น

13จงยึดถือคำสอนที่ถูกต้องซึ่งท่านได้ยินมาจากข้าพเจ้าไว้เป็นแบบอย่างด้วยความเชื่อและความรักในพระคริสตเยซู 14เดชะพระจิตเจ้าผู้สถิตในเรา จงรักษาของมีค่าที่ได้รับมอบไว้

15ท่านก็รู้ว่า ทุกคนในแคว้นอาเซีย รวมทั้งฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสทิ้งข้าพเจ้าไปแล้ว 16ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระเมตตาต่อครอบครัวของโอเนสิโฟรัส เพราะเขาให้กำลังใจข้าพเจ้าบ่อยๆ และเขาไม่เคยอายเลยที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำ 17ตรงกันข้าม ทันทีที่เขามาถึงกรุงโรม เขาพยายามสืบหาข้าพเจ้าจนพบ 18ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าiโปรดให้เขาได้รับพระเมตตาของพระองค์ในวันนั้นเถิด ท่านรู้ดีว่า เขาช่วยเหลือข้าพเจ้ามากเพียงใดเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัส

 

1 a ทิโมธีคงได้ร้องไห้เมื่อต้องแยกจากเปาโลที่เมืองเอเฟซัส (1 ทธ 1:3)

b ประโยคนี้เสริมข้อความใน กจ 16:1 เราไม่มีหลักฐานในพันธสัญญาใหม่มากนักว่าครอบครัวคริสตชนในสมัยแรกสั่งสอนความเชื่อให้แก่ลูกหลานอย่างไร (เทียบ 3:14-15)

c ทิโมธีได้รับพระพรพิเศษนั้นมาแล้ว (1 ทธ 4:14 เชิงอรรถ e) และจะต้องปลุกพระพรนั้นให้เป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

d “ทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงเรียกด้วยการเรียกศักดิ์สิทธิ์” เข้าใจได้สองทางคือ การเรียกคริสตชนให้มารับความรอดพ้น (เทียบ รม 1:6-7; 8:28; 1 คร 1:2,24; อฟ 1:18; 4:4; ฟป 3:14; คส 3:15) หรือหมายถึง “สภาพความศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นผลของการเรียกนั้น

e “การสำแดงพระองค์” (epiphany) (ดู 1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f) ในที่นี้หมายถึงการบังเกิดเป็นมนุษย์และงานไถ่กู้ในโลกนี้

f สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว” (เทียบ 1 ทธ 2:7)

g การถูกจองจำครั้งที่สองที่กรุงโรม

h “สิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้” คงจะหมายถึงหลักคำสอนของพระคริสตเจ้าที่เปาโลเก็บรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (1 ทธ 6:20 เชิงอรรถ h) มากกว่าจะหมายถึงกิจการดีของเปาโล (4:7-8; 1 ทธ 6:19)

i “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ในที่นี้อาจจะหมายถึงพระบิดาหรือพระบุตรก็ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก