"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

II. การจัดเก็บเงินบริจาคa

 

ชาวโครินธ์ควรมีใจกว้าง

8 1พี่น้องทั้งหลาย เราใคร่จะให้ท่านรู้เรื่องพระหรรษทานb ซึ่งพระเจ้าประทานให้พระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนีย 2แม้เขาต้องทนทุกข์แสนสาหัส เขาก็ยังมีความสุขอย่างยิ่ง แม้จะยากจนแสนเข็ญ เขาก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างล้นเหลือ 3ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาบริจาคด้วยความสมัครใจตามกำลังความสามารถ และเกินกำลังความสามารถอีกด้วย 4เขายังอ้อนวอนเราหลายครั้งให้เขามีสิทธิ์ร่วมรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย 5เขาทำยิ่งกว่าที่เราคาดหมายไว้ เขาถวายตนแด่พระเจ้าก่อน แล้วจึงมอบตนให้เราตามพระประสงค์ของพระเจ้า 6เราจึงขอร้องทิตัสให้จัดการกุศลนี้ต่อไปจนสำเร็จในหมู่ท่านทั้งหลายดังที่เขาได้เริ่มไว้แล้ว 7เมื่อท่านมีทุกสิ่งบริบูรณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู้ ความกระตือรือร้นและความรักที่ท่านมีต่อเราcท่านก็ควรจะดีพร้อมในการกุศลนี้ด้วย 8ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้มิใช่เป็นการบังคับ แต่เป็นการเล่าถึงความกระตือรือร้นของผู้อื่น เพื่อพิสูจน์ว่าความรักของท่านนั้นมีจริง 9ท่านรู้แล้วถึงพระกรุณาdของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านe เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์f 10เรื่องนี้ข้าพเจ้าขอให้คำแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านเป็นคนแรกที่ดำเนินการ และเป็นคนแรกที่ต้องการโครงการนี้ 11บัดนี้ ท่านจงดำเนินการให้สำเร็จ ท่านเคยมีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มโครงการฉันใด จงดำเนินการให้สำเร็จตามความสามารถฉันนั้นเถิด 12ถ้ามีน้ำใจ พระเจ้าก็พอพระทัยรับสิ่งที่บริจาคตามที่มี มิใช่ตามที่ไม่มี 13การบริจาคมิได้มีจุดมุ่งหมายให้ท่านต้องยากจนลงในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเสมอภาคกัน 14ในยามที่ท่านมีความบริบูรณ์g เช่นเวลานี้ ท่านควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ขัดสน และเช่นเดียวกัน ในยามที่เขามีความบริบูรณ์h เขาก็จะช่วยเหลือเมื่อท่านขัดสนด้วย จึงจะมีความเท่าเทียมกัน 15ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ผู้ที่เก็บได้มาก ไม่มีสิ่งใดเหลือเฟือ ส่วนผู้ที่เก็บได้น้อยก็ไม่มีสิ่งใดขาดแคลน

ผู้แทนของเปาโล

16ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานให้ดวงใจของทิตัสห่วงใยท่านทั้งหลาย เช่นเดียวกับที่เราห่วงใย 17เขาได้รับคำชักชวนของเราและออกเดินทางมาพบท่านด้วยความสมัครใจและด้วยความกระตือรือร้น 18เราส่งพี่น้องคนหนึ่งiมาพร้อมกับเขา พี่น้องคนนี้ได้รับคำชมจากพระศาสนจักรทุกแห่งในเรื่องการประกาศข่าวดี 19นอกจากนั้น พระศาสนจักรต่างๆ ยังเลือกเขาให้เป็นเพื่อนร่วมทางของเราเพื่องานรับบริจาคครั้งนี้ด้วย งานรับบริจาคนี้เป็นงานที่เรากำลังอุทิศตนดำเนินการเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อแสดงความตั้งใจของเราj 20เราพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ใดตำหนิเราในการจัดการเงินจำนวนมากนี้ 21เราตั้งใจที่จะทำความดี มิใช่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ต่อหน้ามนุษย์อีกด้วย 22เรายังส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งkมาพร้อมกับสองคนนี้ เราพิสูจน์ได้หลายครั้งในหลายกรณีแล้วว่า เขามีความเอาใจใส่การงาน บัดนี้ ความเอาใจใส่ของเขายิ่งมีมากขึ้น เพราะเขาเชื่อใจท่านอย่างมาก 23ทิตัสนั้นเป็นทั้งเพื่อนและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลาย ส่วนพี่น้องอีกสองคนนั้นเป็นผู้แทนlของพระศาสนจักรต่างๆ และเป็นเกียรติมงคลของพระคริสตเจ้า 24ดังนั้น ท่านจงแสดงต่อหน้าพระศาสนจักรทั้งหลายว่า ท่านรักพวกเขาอย่างแท้จริง และที่เราภูมิใจท่านนั้นถูกต้อง

 

8 a เรื่องการรวบรวมเงินบริจาคครั้งนี้ ซึ่งเปาโลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดู 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a

b เปาโลใช้ความคิดที่ท่านชอบหลายเรื่องมาโน้มน้าวชาวโครินธ์ให้มีใจกว้างคือ (1) ความคิดที่ว่าความยากจนทำให้ผู้อื่นร่ำรวย ในข้อ 1 นี้และ 6:10 (2) ความคิดที่ว่าเราต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า ข้อ 9 (3) ความคิดที่ว่าการที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ทำให้คริสตชนรู้จักให้แก่ผู้อื่น (ข้อ 1, 4 และ 5 เทียบ 9:8)

c บางฉบับว่า "ความรักที่เรามี"

d หรือ "พระหรรษทาน"

e สำเนาโบราณบางฉบับว่า "เพราะเห็นแก่เรา"

f ความยากจนของพระคริสตเจ้า หมายถึง การที่พระองค์ทรงยอมสละพระสิริรุ่งโรจน์และสิทธิพิเศษที่ทรงมีในฐานะพระเจ้า เพื่อจะร่วมชะตากรรมกับเรามนุษย์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ ความคิดนี้เป็นความคิดเดียวกันกับใน ฟป 2:6-11 แต่ในที่นี้ เน้นกิจการไถ่กู้ที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำ ทำให้เรามั่งคั่งด้วยสิทธิพิเศษที่พระองค์ได้ทรงสละ ส่วน ฟป 2 เน้นการรับพระสิริรุ่งโรจน์ถาวรจากพระบิดา

            การเตือนใจให้คริสตชนปฏิบัติตามพระฉบับของพระคริสตเจ้าเป็นลักษณะเฉพาะของความคิดของเปาโลในด้านจริยธรรม (เทียบ รม 14:8; อฟ 5:1; 5:25; ฟป 2:5; ดู 2 ธส 3:7 เชิงอรรถ b)

g เปาโลขอให้ชาวโครินธ์บริจาคส่วนที่มีเหลือเฟือ ขณะที่ชาวมาซิโดเนียแม้จะ "ยากจนแสนเข็ญ" ก็ได้บริจาค "เกินความสามารถเสียด้วย" (ข้อ 2-3 เทียบ มก 12:44//) เปาโลได้ยกตัวอย่างของพระคริสตเจ้า (ข้อ 9) เพื่อเชิญชวนชาวโครินธ์ให้เอาแบบอย่างความใจกว้างของพี่น้องชาวมาซิโดเนียนั่นเอง

h "มีความบริบูรณ์" อาจหมายความถึงความร่ำรวยทางวัตถุที่ผู้อื่นอาจมีได้ในอนาคต หรืออาจหมายถึงพระพรฝ่ายจิตซึ่งพวกเขามีอยู่แล้วในปัจจุบัน (เทียบ 9:14; รม 15:27)

i ธรรมประเพณีโบราณ เคยคิดว่าพี่น้องผู้นี้คือ ลูกา

j "ความตั้งใจของเรา" อาจแปลได้อีกแบบหนึ่งว่า "เพื่อความพึงพอใจของเรา"

k เราไม่รู้ว่าพี่น้องคนนี้เป็นใคร

l คำว่า apostoloi ในภาษากรีกแปลว่า "ผู้ถูกส่งไป" หมายถึง อัครสาวก (ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b) พวกเขาเป็น "พระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า" เพราะแสดงพระสิรินั้นด้วยการกระทำ (ข้อ 19) และโดยเร้าใจคริสตชนให้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า (ข้อ 9)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก